AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVIII/SAYI 1/2021


Kapak
Önsöz
İçindekiler
Suat KAYA
Ortaokul Öğretmenlerinin Ara Tatil Hakkındaki Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması
Middle School Teachers’ Views About Mid-term Break: A Mixed Method Study
Özge GÜN, Burçin ACAR-ŞEŞEN, Cansel AKBULUT, Ayla ÇETİN-DİNDAR, Zehra MOLU
Fen Bilimleri ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları ile Öz-Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi
An Investigation of Pre-Service Science and Elementary Mathematics Teachers’ Self-Efficacy Beliefs and Their Sources
Nihal DEMİR, Elif ERTEM AKBAŞ, Mustafa GÖK
Yenilenen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı İle İlgili Öğretim Elemanlarının Görüşleri
The Views of Lecturers about the Renewed Elementary Mathematics Teacher Undergraduate Program Views
Sibel ÇOPUR, Ali TÜRKDOĞAN
3D Yazıcı Kalem Teknolojisinin Matematik Dersinde Uygulanmasından Yansımalar
Reflections from the Application of 3D Printing Pen Technology in Mathematics Lesson
Elif KILIÇOĞLU
Ortaokul Cebirsel Faaliyetlerde Matematiksel Süreç Standartlarının Kullanım Durumu
Analysis of Secondary School Textbooks in the Context of Mathematical Process Standards
Beyhan TAN, Zihni MEREY
Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Dijital Vatandaşlık Kapsamında İncelenmesi
Investigation of Private School and Public School Students' Views on Internet Use within the Scope of Digital Citizenship
Kamil AKBAYIR, Aykan AKÇA
Matematik Öğretiminde Öğretmen Yeterliliklerinin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz
Examining Teacher Competencies in Mathematics Teaching in Terms of Some Features: A Descriptive Analysis
Münevver SANCA, Hüseyin ARTUN, Hasan BAKIRCI, Murat OKUR
Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Secondary School Skill-Based Questions in Accordance with the Restructured Bloom Technology
Okan KUZU
Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İntegral Konusundaki Yeterliklerinin Tanısal Değerlendirilmesi
Diagnostic Assessment of Preservice Mathematics and Science Teachers' Attributes on Integral
Selçuk ŞAHİNGÖZ
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Bilişsel Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cognitive Perception of Pre-Service Science Teachers Regarding Classroom Management
Tuğrul ÇALIŞKAN, Serkan KAPUCU
Astronomi Konusunda Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Öğrenme Anlayışlarına ve Fen Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi
The Effect of Argumentation-Based Learning Approach on Students’ Conceptions of Learning Science and Approaches to Learning Science in the Subject of Astronomy
Şahin GÖKÇEARSLAN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mustafa SARITEPECİ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi
Examining the information security awareness of secondary school students
Samet KARAKUŞ, Mehmet AKPINAR
Türkiye’deki 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Küreselleşme Olgusunun İncelenmesi
Review of the Phenomenon of Globalization in 7th Grade Social Studies Textbook in Turkey
Bahar CANDAŞ, Zeynep KIRYAK, Suat ÜNAL
Bilim Tarihi Temelli Hikâyelerle Fen Öğretimi: Tesla ve Volta Örneği
Teaching Science with Stories Based on the History of Science: Example of Tesla and Volta
Rezzan UÇAR, Asiye PARLAK RAKAP
Öğretmen Adaylarının Sınıf, Sınıfta Öğretmen ve Sınıfta Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Pre-service Teachers on Class, Teacher at the Class and Student at the Class Concepts
Pelin DEVRAN, Enes Abdurrahman BİLGİN
Liselerdeki Fen Eğitiminde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
Examination of Student Views on the Use of Technology in Science Education in High Schools in Terms of Various Demographic Factors
Nasip DEMİRKUŞ, Salih GÜLEN
Örnek Uygulamaları ile Kavram İlişkilendirme Aracı; Kavram Hacmi
Concept Association Tool with Sample Applications; Volume of Concept
Çiğdem ŞENYİĞİT
Fen Bilgisi Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeye İlişkin Eğilimler (2004-2020): Lisansüstü Çalışmaların Sistematik Bir Derlemesi
Trends on Inquiry-Based Learning in Science Education (2004-2020): A Systematic Review of Postgraduate Studies
Metin TAYTAŞ, Fuat TANHAN
Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi
Investigation of The Competence of Psychological Counselors
Faruk AYATA, Taner UÇKAN, Hayati ÇAVUŞ, Ebubekir SEYYARER
Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Peace With ICT Avrupa Birliği Proje Örneği
Evaluating of Teachers Attitudes Towards Interactive Boards: Peace With ICT European Union Project Example
Mehmet KOÇYİĞİT, Esra TEKEL
Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Validity and Reliability of the Scale for Grudge Bearing in Academic Organizations: A Scale Development Study
Tuğba TAŞKIN
Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü ile İlgili Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi
A Content Analysis Related to Studies About Concept Cartoons in Science Education
Ahmet SAYLIK, Numan SAYLIK, Abdulkadir SAĞLAM
Eğitimcilerin Gözünden Türk Eğitim Sistemi: Bir Metafor Çalışması
Turkish Education System from the Perspective of Educators: A Metaphor Analysis
Hasan BAKIRCI, Kübra KILIÇ
Eğitim Bilişim Ağı Video Modüllerinin Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına İlişkin Sekizinci Sınıf Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
The Investigation of 8th Grade Students Opinion towards The Use of Education Information Network Video Modules in Science Lessons
Kerem ÇOLAK, Muzaffer BAŞKAYA, Şenay AYDIN, Esra KELEŞ, Bahar BARAN
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Study of Attitude Scale Development for ‘Ataturk\'s Principles and History of Turkish Revolution’ Course
Müjde ARSLAN, Gürol ZIRHLIOĞLU
Öğretmen Performanslarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Teacher Performances with Fuzzy Logic Method
Yaşar ÇELİK
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Bazı Becerilerin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teachers Views Regarding the Acquisition of Some Skills in the Social Studies Curriculum
Asiye PARLAK RAKAP
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre Çocuklarda Öz Disiplin Gelişimi: Uzun Bir Yol
Development of Self Discipline in Children According to Preschool Teachers\' Perceptions: A Long Way
Mevlüde AKDENİZ, Fatih ÖZDİNÇ
Eğitimde Yapay Zeka Konusunda Türkiye Adresli Çalışmaların İncelenmesi
Examination of Turkey Addressing Studies Regarding Artificial Intelligence in Education
Salih ÇEPNİ, Feride ERCAN YALMAN
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılık ve Bilimsel Problem Çözme ile İlgili Öz Değerlendirmeleri
Self-Assessments of Gifted Students on Scientific Creativity and Scientific Problem Solving
Sinan BÜLBÜL, Buket Özüm BÜLBÜL
Ortaokul Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi: Bir Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması
Assessment of Secondary School Textbooks: A Rubric Development Study
Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Gül Nihal KARAGÖZ, Sibel ER NAS
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Yönelik Fen Deney Kılavuzunun Etkililiğinin İncelenmesi: “Fiziksel Olaylar” Örneği
Investigation of the Effectiveness of the Science Experiment Guidebook for Students with Mild Mental Disabilities: A Case of “Physical Events”
Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ, Fatma Mine ARSLAN ÇELİK
Öğretim Programına Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması
Analysis of The Fidelity of Curriculum Implementation Studies in Turkey: A Meta-Synthesis Study
Yılmaz KARA, Özge ŞEN
Ders İmecesi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine ve Uygulamalarına Etkileri
The Effects of Lesson Study Implementations on The Opinions and Practices of Science Teachers
Orhan İNCE, Nasip DEMİRKUŞ
Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı
Virtual Material Design on the Natural Life Cycle and the Teaching of Basic Biological Concepts
Murat OKUR
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mobil Teknolojilerin Laboratuvar Ortamında Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi*
Evaluation of Pre-Service Science Teachers\' Opinions on the Use of Mobile Technologies in Laboratory Environment
Naci BAYRAK, Gül BAYRAK
Eğitimde Teknoloji Kullanımı İçerikli Hizmet İçi Eğitim Kurslarının Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenine Etkileri
The Effects of In-Service Training Courses about the Use of Technology on Teachers\' Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence
İlker KARAMAN , Osman ÇİL
Öğretmenlerin Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik İnançları ile Matematik ve Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Teachers\' Self-Efficacy Beliefs of Mathematical Connection and Their Anxiety of Mathematics and Mathematics Teaching
Fatma Nur YILDIZ, Ferhat KARDAŞ
Ergenlerde Akademik Öz-Yeterlik, İçsel Motivasyon, Azim ve Psikolojik Dayanıklılığın İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi
Examining the Relationship between Academic Self-Efficacy, Intrinsic Motivation, Grit, Resilience and Well-being among Adolescents
Tuğba ECEVİT, Neşat BALCI, Mesut YILDIZ, Büşra SAYAN
İlkokul Düzeyindeki Araştırma-Sorgulama, Argümantasyon ve STEM Temelli Uygulamalarının Tematik İçerik Analizi
Thematic Content Analysis of Inquiry, Argumentation and STEM-Based Applications at Primary School Level
Faruk KAYMAN, Lokman TURAN
Kurgusal Metinlerde Şiddet Olgusuyla Karşılaşan Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ömer Seyfettin Öyküleri Bağlamında Şiddeti Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Perception of Violence by 5th Grade Students Who Faced Violence in Fictional Texts in the Context of the Stories of Ömer Seyfettin
Fatma COŞTU, Hale BAYRAM
Tartışmalarla Zenginleştirilmiş Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Destekli Fen Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Enriched with Discussion Predict-Observe-Explain (POE) Based Science Laboratory Applications on Pre-Service Science Teachers\' Academic Achievement
Hanifi ŞEKERCİ
Yapılandırmacı Yaklaşım Kavramına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Metaforlar Aracılığı İle İncelenmesi
Examining the Prospective Primary School Teachers’ Views on The Concept of Constructivist Approach Through Methapors

YYÜEFD/CİLT XVIII/SAYI 2/2021


Kapak
Hasan BAĞ, Muammer ÇALIK
Kuvvetin Etkileri Ünitesine Yönelik Geçerli ve Güvenilir Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of A Valid and Reliable Scientific Habits of Mind Scale for the ‘Effects of Force’ Unit
Muhammed TUNAGÜR, Lokman TURAN
Üstbilişsel Etkinliklerin Öğrencilerin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerine, Tutumlarına ve Üstbilişsel Yazma Farkındalıklarına Etkililiğinin Karma Yöntem Araştırması ile İncelenmesi
Investigation of the Effectiveness of Metacognitive Activities on Students\' Informative Text Writing Skills, Attitudes and Metacognitive Writing Awareness with Mixed Method Research