AnasayfaDergi Hakkında Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVIII/SAYI 1/2021


Yılmaz KARA, Özge ŞEN
Ders İmecesi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine ve Uygulamalarına Etkileri
The Effects of Lesson Study Implementations on The Opinions and Practices of Science Teachers
Suat KAYA
Ortaokul Öğretmenlerinin Ara Tatil Hakkındaki Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması
Middle School Teachers’ Views About Mid-term Break: A Mixed Method Study
Özge GÜN, Burçin ACAR-ŞEŞEN, Cansel AKBULUT, Ayla ÇETİN-DİNDAR, Zehra MOLU
Fen Bilimleri ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları ile Öz-Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi
An Investigation of Pre-Service Science and Elementary Mathematics Teachers’ Self-Efficacy Beliefs and Their Sources
Nihal DEMİR, Elif ERTEM AKBAŞ, Mustafa GÖK
Yenilenen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı İle İlgili Öğretim Elemanlarının Görüşleri
The Views of Lecturers about the Renewed Elementary Mathematics Teacher Undergraduate Program Views
Sibel ÇOPUR, Ali TÜRKDOĞAN
3D Yazıcı Kalem Teknolojisinin Matematik Dersinde Uygulanmasından Yansımalar
Reflections from the Application of 3D Printing Pen Technology in Mathematics Lesson
Elif KILIÇOĞLU
Ortaokul Cebirsel Faaliyetlerde Matematiksel Süreç Standartlarının Kullanım Durumu
Analysis of Secondary School Textbooks in the Context of Mathematical Process Standards
Beyhan TAN, Zihni MEREY
Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Dijital Vatandaşlık Kapsamında İncelenmesi
Investigation of Private School and Public School Students' Views on Internet Use within the Scope of Digital Citizenship
Kamil AKBAYIR, Aykan AKÇA
Matematik Öğretiminde Öğretmen Yeterliliklerinin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz
Examining Teacher Competencies in Mathematics Teaching in Terms of Some Features: A Descriptive Analysis
Münevver SANCA, Hüseyin ARTUN, Hasan BAKIRCI, Murat OKUR
Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Secondary School Skill-Based Questions in Accordance with the Restructured Bloom Technology
Okan KUZU
Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İntegral Konusundaki Yeterliklerinin Tanısal Değerlendirilmesi
Diagnostic Assessment of Preservice Mathematics and Science Teachers' Attributes on Integral
Selçuk ŞAHİNGÖZ
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Bilişsel Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cognitive Perception of Pre-Service Science Teachers Regarding Classroom Management
Tuğrul ÇALIŞKAN, Serkan KAPUCU
Astronomi Konusunda Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Öğrenme Anlayışlarına ve Fen Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi
The Effect of Argumentation-Based Learning Approach on Students’ Conceptions of Learning Science and Approaches to Learning Science in the Subject of Astronomy
Şahin GÖKÇEARSLAN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mustafa SARITEPECİ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi
Examining the information security awareness of secondary school students
Samet KARAKUŞ, Mehmet AKPINAR
Türkiye’deki 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Küreselleşme Olgusunun İncelenmesi
Review of the Phenomenon of Globalization in 7th Grade Social Studies Textbook in Turkey
Bahar CANDAŞ, Zeynep KIRYAK, Suat ÜNAL
Bilim Tarihi Temelli Hikâyelerle Fen Öğretimi: Tesla ve Volta Örneği
Teaching Science with Stories Based on the History of Science: Example of Tesla and Volta