YYÜ Eğitim Fakültesi

               7.ULUSAL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR                                                                                          ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 25-27 Mayıs VAN

Not:Bu kongre bildirilerindeki, denetim sorumlulukları ve sunulan emek, Kongre Düzenleme Yürütme ve  Bilim Kurulu üyelerine aittir.) YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Sorumlu Editörü

                      İÇİNDEKİLER

YYÜEFD/Özel Sayı/Haziran 2011

Kongre Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI

Kongre Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU

Kongre Yürütme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI
Yrd. Doç. Dr. Bülent ASMA
Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SELÇUK
Öğretim Gör. Dr. H. Bayram TEMUR
Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hasan KASAP
Prof. Dr. Gazanfer DOĞU
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
Prof. Dr. Birol DOĞAN
Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER
Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Prof. Dr. Rasim KALE


 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM YÖNÜNDEN, OKUL VE FİZİKİ ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE, STRESE NEDEN OLMA BOYUTUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Baskı İçi İndir!

THE EXAMINATION OF PROBLEMS, WHICH PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FACE, IN DIMENSION OF STRESS CAUSE IN RESPECT TO DEMOGRAPHIC CHARACTERS FROM THE POINT OF EDUCATION THEY TAKE, IN SCHOOL AND PHYSICAL CIRCUMSTANCES FRAME

Hayri AYDOĞAN

Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, hayriaydogan@hotmail.com

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ. Baskı İçi İndir!.

EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION COURSES ON SOME CERTAIN MOTORIC FEATURES OF CHILDREN

Hürmüz KOÇ* Ali TEKİN**

*Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
**Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ. Baskı İçi İndir!

CREATIVITY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES

Lale Yıldız * Gürol Zırhlıoğlu ** Münevver Yalçınkaya *** Şenol Güven ****

*Araş. Gör. Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir, Türkiye laleyildiz84@gmail.com
** Yrd. Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Van, Türkiye gurol@yyu.edu.tr
*** Prof. Dr. Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir, Türkiye munevver.yalcinkaya@ege.edu.tr
**** Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir, Türkiye senol82@gmail.com

ÜNİVERSİTE-TOPLUM BÜTÜNLEŞMESİ: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ: PROJELER, KAZANIMLAR VE SORUNLAR (BOLU ÖRNEĞİ). Baskı İçi İndir!

UNIVERSITY AND COMMUNITY UNIFIYING: COMMUNITY SERVICE COURSE:PROJECTS, BENEFITS AND PROBLEMS (BOLU EXAMPLE)

Dilşad MİRZEOĞLU*, Gülsen ÖZCAN*,
Işıl AKTAĞ*, Hakkı ÇOKNAZ*

A.İ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, BOLU.

ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLER.  Baskı İçi İndir!

THE TECNIGUES WHICH TEACHERS USE AGAINST THE UNFAVOURABLE ATTITUDES APPEARING DURING THE P.E LESSON

Şehmus ASLAN*, Uğur DÜNDAR*, Ahmet ALPTEKİN*, Neşe SARAÇ*

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. Baskı İçi İndir!

INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER EFFICIENCY

Şenay Koparan*, Füsun Öztürk*, Nimet Haşıl Korkmaz*

*Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE VERDİKLERİ NOTLARIN YORUMLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMABaskı İçi İndir!

AN INVESTIGATION ABOUT EVALUATION OF POINTS THAT PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS GAVE AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS

Serkan T. AKA*, Erdal ARI**, İbrahim CAN***, Rasim KALE****

*Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Bed. Eğt. ve Spor Öğrt. Böl.
**Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
***Gümüşhane Üniversitesi - Beden Eğitimi Bölümü
****Karadeniz Teknik Üniversitesi - Besyo
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINII İNCELENMESİ. Baskı İçi İndir!

EVALUATION OF WAYS OF COPING STRESS OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN, Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN

Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, NEVŞEHİR.
otaskin@nevsehir.edu.tr
Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, KONYA.
hcaglayan@selcuk.edu.tr

KİŞİLİK GELİŞİMİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERS UYGULAMALARI. Baskı İçi İndir!

PERSONALITY DEVELOPMENT FOR PHYSICAL EDUCATION LESSON APPLICATIONS

Yrd. Doç. Dr. Zekai PEHLİVAN*, Arş. Gör. Elif Nilay DAŞDAN ADA**

* Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Çiftlikköy Kampüsü, Çiftlikköy/MERSİN, Tlf. 0324 3610126, Faks: 0324 3610127, zpehlivan_59@hotmail.com
** 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İZMİR nilay.ada@deu.edu.tr

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Baskı İçi İndir!

AN INVESTIGATION TO COMMUNICATION SKILLS OF KOCELI UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT STUDENTS’

*Tümay CİĞERDELEN , *Fahrettin ASLAN

e-mail: tumaycigerdelen@hotmail.com e-mail: mf_aslan@hotmail.com
KOU İletişim Fakültesi KOU Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu

                    ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI. Baskı İçi İndir!

                    SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

                    ÇELİK Zekeriya*, PULUR Atilla *

                    *Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
                    
                    YENİ ORTAÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMI KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
. Baskı İçi İndir!

                    THE EVALUATION OF THE NEW SECONDARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TIME TABLE CONVENIENCE

                    Mehmet GÜLLÜ*, Cengiz ARSLAN**, Sinan UĞRAŞ*, İlyas GÖRGÜT***

                    İnönü Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*, Malatya Merkez Alpaslan İlköğretim Okulu**, Kastamonu Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu***
                  
                    İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ. Baskı İçin İndir!

                    THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION LESSON (1-8. CALSSES) PROGRAM AND MANUAL

                     *Mehmet GÜLLÜ, *Cengiz ARSLAN, ** İlyas GÖRGÜT, *Sinan UĞRAŞ
                     
                      *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, **Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

                 
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Baskı İçin İndir!
DETERMINIG THE FACTORS AFFECTING ANXIETY LEVELS OF THE FENIORS ABOUT KPSS AT YUZUNCU YIL UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION

 Yrd. Doç. Dr. H. Bayram TEMUR* temurbay@hotmail.com, Okutman Zekiye ÖZKAN* Zekiyeozkan06@hotmail.com,
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI*  Mustafaatli65@yyu.edu.tr, Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU* gurol@yyu.edu.tr
                       
*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi/ VAN

           
                    BESYO ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI.
Baskı İçi İndir!

                    AN EVALUATION OF THE TRAINING AND EXPECTATION OF THE BESYO STUDENTS

                                        Arş.Gör.Rıdvan NABİKOĞLU*, Prof.Dr.Yusuf ÇELİK**, Ercan TİZAR***

                    *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
                    **Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı
                    ***Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
                  
                    YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
. Baskı İçin İndir!

                    A COMPARISON OF BIOMOTOR PROPERTIES OF TENNIS TEAM SPORTSMEN IN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY WITH THOSE WHO ARE SEDANTERY
  
                    *Mustafa ATLI, * H.Bayram TEMUR,*Gökhan GENCER* Neşe ŞENSOY

                    *YYU.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü VAN

                
                    İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ AEROBİK KAPASİTELERİ İLE ADIM SAYILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
, Baskı İçi İndir!

                    THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AEROBIC CAPACITY AND STEP NUMBERS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

                    *Bülent AĞBUĞA, **Yüksel KEPENEK, *Gökhan KORKMAZ, *Sevgi TOSUN

                    *Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
                    **Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Baskı İçi İndir!

EVALUATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

                    Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN*, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN**
                    Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çağrı ÇETİN***

                    *Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, hcaglayan@selcuk.edu.tr
                   **Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, otaskin@nevsehir.edu.tr
                  ***Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, mccetin80@gmail.com