tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVIII/SAYI 1-2/2021


İçindekiler
İç Kapak
Suat KAYA
Ortaokul Öğretmenlerinin Ara Tatil Hakkındaki Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması
Middle School Teachers’ Views About Mid-term Break: A Mixed Method Study
Özge GÜN, Burçin ACAR-ŞEŞEN, Cansel AKBULUT, Ayla ÇETİN-DİNDAR, Zehra MOLU
Fen Bilimleri ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları ile Öz-Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi
An Investigation of Pre-Service Science and Elementary Mathematics Teachers’ Self-Efficacy Beliefs and Their Sources
Nihal DEMİR, Elif ERTEM AKBAŞ, Mustafa GÖK
Yenilenen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı İle İlgili Öğretim Elemanlarının Görüşleri
The Views of Lecturers about the Renewed Elementary Mathematics Teacher Undergraduate Program Views
Sibel ÇOPUR, Ali TÜRKDOĞAN
3D Yazıcı Kalem Teknolojisinin Matematik Dersinde Uygulanmasından Yansımalar
Reflections from the Application of 3D Printing Pen Technology in Mathematics Lesson
Elif KILIÇOĞLU
Ortaokul Cebirsel Faaliyetlerde Matematiksel Süreç Standartlarının Kullanım Durumu
Analysis of Secondary School Textbooks in the Context of Mathematical Process Standards
Beyhan TAN, Zihni MEREY
Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Dijital Vatandaşlık Kapsamında İncelenmesi
Investigation of Private School and Public School Students\' Views on Internet Use within the Scope of Digital Citizenship
Kamil AKBAYIR, Aykan AKÇA
Matematik Öğretiminde Öğretmen Yeterliliklerinin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz
Examining Teacher Competencies in Mathematics Teaching in Terms of Some Features: A Descriptive Analysis
Münevver SANCA, Hüseyin ARTUN, Hasan BAKIRCI, Murat OKUR
Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Secondary School Skill-Based Questions in Accordance with the Restructured Bloom Technology
Okan KUZU
Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İntegral Konusundaki Yeterliklerinin Tanısal Değerlendirilmesi
Diagnostic Assessment of Preservice Mathematics and Science Teachers\' Attributes on Integral
Selçuk ŞAHİNGÖZ
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Bilişsel Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cognitive Perception of Pre-Service Science Teachers Regarding Classroom Management
Tuğrul ÇALIŞKAN, Serkan KAPUCU
Astronomi Konusunda Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Öğrenme Anlayışlarına ve Fen Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi
The Effect of Argumentation-Based Learning Approach on Students’ Conceptions of Learning Science and Approaches to Learning Science in the Subject of Astronomy
Şahin GÖKÇEARSLAN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mustafa SARITEPECİ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi
Examining the information security awareness of secondary school students
Samet KARAKUŞ, Mehmet AKPINAR
Türkiye’deki 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Küreselleşme Olgusunun İncelenmesi
Review of the Phenomenon of Globalization in 7th Grade Social Studies Textbook in Turkey
Bahar CANDAŞ, Zeynep KIRYAK, Suat ÜNAL
Bilim Tarihi Temelli Hikâyelerle Fen Öğretimi: Tesla ve Volta Örneği
Teaching Science with Stories Based on the History of Science: Example of Tesla and Volta
Rezzan UÇAR, Asiye PARLAK RAKAP
Öğretmen Adaylarının Sınıf, Sınıfta Öğretmen ve Sınıfta Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Pre-service Teachers on Class, Teacher at the Class and Student at the Class Concepts
Pelin DEVRAN, Enes Abdurrahman BİLGİN
Liselerdeki Fen Eğitiminde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
Examination of Student Views on the Use of Technology in Science Education in High Schools in Terms of Various Demographic Factors
Nasip DEMİRKUŞ, Salih GÜLEN
Örnek Uygulamaları ile Kavram İlişkilendirme Aracı; Kavram Hacmi
Concept Association Tool with Sample Applications; Volume of Concept
Çiğdem ŞENYİĞİT
Fen Bilgisi Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeye İlişkin Eğilimler (2004-2020): Lisansüstü Çalışmaların Sistematik Bir Derlemesi
Trends on Inquiry-Based Learning in Science Education (2004-2020): A Systematic Review of Postgraduate Studies
Metin TAYTAŞ, Fuat TANHAN
Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi
Investigation of The Competence of Psychological Counselors
Faruk AYATA, Taner UÇKAN, Hayati ÇAVUŞ, Ebubekir SEYYARER
Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Peace With ICT Avrupa Birliği Proje Örneği
Evaluating of Teachers Attitudes Towards Interactive Boards: Peace With ICT European Union Project Example
Mehmet KOÇYİĞİT, Esra TEKEL
Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Validity and Reliability of the Scale for Grudge Bearing in Academic Organizations: A Scale Development Study
Tuğba TAŞKIN
Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü ile İlgili Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi
A Content Analysis Related to Studies About Concept Cartoons in Science Education
Ahmet SAYLIK, Numan SAYLIK, Abdulkadir SAĞLAM
Eğitimcilerin Gözünden Türk Eğitim Sistemi: Bir Metafor Çalışması
Turkish Education System from the Perspective of Educators: A Metaphor Analysis
Hasan BAKIRCI, Kübra KILIÇ
Eğitim Bilişim Ağı Video Modüllerinin Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına İlişkin Sekizinci Sınıf Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
The Investigation of 8th Grade Students Opinion towards The Use of Education Information Network Video Modules in Science Lessons
Kerem ÇOLAK, Muzaffer BAŞKAYA, Şenay AYDIN, Esra KELEŞ, Bahar BARAN
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Study of Attitude Scale Development for ‘Ataturk\\\'s Principles and History of Turkish Revolution’ Course
Müjde ARSLAN, Gürol ZIRHLIOĞLU
Öğretmen Performanslarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Teacher Performances with Fuzzy Logic Method
Yaşar ÇELİK
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Bazı Becerilerin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teachers Views Regarding the Acquisition of Some Skills in the Social Studies Curriculum
Asiye PARLAK RAKAP
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre Çocuklarda Öz Disiplin Gelişimi: Uzun Bir Yol
Development of Self Discipline in Children According to Preschool Teachers\\\' Perceptions: A Long Way
Mevlüde AKDENİZ, Fatih ÖZDİNÇ
Eğitimde Yapay Zeka Konusunda Türkiye Adresli Çalışmaların İncelenmesi
Examination of Turkey Addressing Studies Regarding Artificial Intelligence in Education
Salih ÇEPNİ, Feride ERCAN YALMAN
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılık ve Bilimsel Problem Çözme ile İlgili Öz Değerlendirmeleri
Self-Assessments of Gifted Students on Scientific Creativity and Scientific Problem Solving
Sinan BÜLBÜL, Buket Özüm BÜLBÜL
Ortaokul Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi: Bir Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması
Assessment of Secondary School Textbooks: A Rubric Development Study
Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Gül Nihal KARAGÖZ, Sibel ER NAS
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Yönelik Fen Deney Kılavuzunun Etkililiğinin İncelenmesi: “Fiziksel Olaylar” Örneği
Investigation of the Effectiveness of the Science Experiment Guidebook for Students with Mild Mental Disabilities: A Case of “Physical Events”
Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ, Fatma Mine ARSLAN ÇELİK
Öğretim Programına Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması
Analysis of The Fidelity of Curriculum Implementation Studies in Turkey: A Meta-Synthesis Study
Yılmaz KARA, Özge ŞEN
Ders İmecesi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine ve Uygulamalarına Etkileri
The Effects of Lesson Study Implementations on The Opinions and Practices of Science Teachers
Orhan İNCE, Nasip DEMİRKUŞ
Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı
Virtual Material Design on the Natural Life Cycle and the Teaching of Basic Biological Concepts
Murat OKUR
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mobil Teknolojilerin Laboratuvar Ortamında Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi*
Evaluation of Pre-Service Science Teachers\\\' Opinions on the Use of Mobile Technologies in Laboratory Environment
Naci BAYRAK, Gül BAYRAK
Eğitimde Teknoloji Kullanımı İçerikli Hizmet İçi Eğitim Kurslarının Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenine Etkileri
The Effects of In-Service Training Courses about the Use of Technology on Teachers\\\' Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence
İlker KARAMAN , Osman ÇİL
Öğretmenlerin Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik İnançları ile Matematik ve Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Teachers\\\' Self-Efficacy Beliefs of Mathematical Connection and Their Anxiety of Mathematics and Mathematics Teaching
Fatma Nur YILDIZ, Ferhat KARDAŞ
Ergenlerde Akademik Öz-Yeterlik, İçsel Motivasyon, Azim ve Psikolojik Dayanıklılığın İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi
Examining the Relationship between Academic Self-Efficacy, Intrinsic Motivation, Grit, Resilience and Well-being among Adolescents
Tuğba ECEVİT, Neşat BALCI, Mesut YILDIZ, Büşra SAYAN
İlkokul Düzeyindeki Araştırma-Sorgulama, Argümantasyon ve STEM Temelli Uygulamalarının Tematik İçerik Analizi
Thematic Content Analysis of Inquiry, Argumentation and STEM-Based Applications at Primary School Level
Faruk KAYMAN, Lokman TURAN
Kurgusal Metinlerde Şiddet Olgusuyla Karşılaşan Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ömer Seyfettin Öyküleri Bağlamında Şiddeti Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Perception of Violence by 5th Grade Students Who Faced Violence in Fictional Texts in the Context of the Stories of Ömer Seyfettin
Fatma COŞTU, Hale BAYRAM
Tartışmalarla Zenginleştirilmiş Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Destekli Fen Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Enriched with Discussion Predict-Observe-Explain (POE) Based Science Laboratory Applications on Pre-Service Science Teachers\\\' Academic Achievement
Hanifi ŞEKERCİ
Yapılandırmacı Yaklaşım Kavramına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Metaforlar Aracılığı İle İncelenmesi
Examining the Prospective Primary School Teachers’ Views on The Concept of Constructivist Approach Through Methapors

YYÜEFD/CİLT XVIII/SAYI 2/2021


Önsöz
İçindekiler
İç Kapak
Hasan BAĞ, Muammer ÇALIK
Kuvvetin Etkileri Ünitesine Yönelik Geçerli ve Güvenilir Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of A Valid and Reliable Scientific Habits of Mind Scale for the ‘Effects of Force’ Unit
Muhammed TUNAGÜR, Lokman TURAN
Üstbilişsel Etkinliklerin Öğrencilerin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerine, Tutumlarına ve Üstbilişsel Yazma Farkındalıklarına Etkililiğinin Karma Yöntem Araştırması ile İncelenmesi
Investigation of the Effectiveness of Metacognitive Activities on Students\\\' Informative Text Writing Skills, Attitudes and Metacognitive Writing Awareness with Mixed Method Research
Hakan Şevki AYVACI, Bahar MURADOĞLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yoğuşma ve Yoğunlaşma Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Determining the Opinions of Science Teacher Candidates about Condensation and Concentration
Tolga SAKA, Tufan İNALTEKİN
Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Fizik Örneklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Physics Examples in Science Textbooks
Aydın GÖRMEZ, Merve KARAKUŞ
Sanat Eserlerinin Yaratılma Süreci
The Process of Creation of Art
Yusuf ALPDOĞAN, Elif SAZAK
Otizmli Bir Bireyin Azaltılması ve Artırılması İstenen Davranışlarında İşlevsel İletişim Öğretiminin Etkililiği
Effectiveness of Functional Communication Teaching in Reducing Inappropriate Behaviors of a Child with Autism
Semra OMAK
Problem Davranışların Azaltılmasında İşlevsel İletişim Öğretiminin Kullanımı
Using of Functional Communication Teaching in Reducing Problem Behaviour Views
Özkan ERGENE
Öğretmen Adayları Gözünden Sonsuzluk Kavramı ve Matematik Dersi Öğretim Programı
The Concept of Infinity and Mathematics Lesson Curriculum from the Perspectives of Pre-service Teachers
Sinan ÇINAR, Samet Yavuz TERZİ
STEM Eğitimi Almış Öğretmenlerin STEM Öğretimi Hakkındaki Görüşleri
Views of Teachers Taken STEM In-Service Training on STEM Education
Tuğba GÜNER DEMİR, Özge ERDEMLİ, Gül KURUM
Üniversite Türü Açısından Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Etiği ile Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Educational Ethics and Commitment Levels of Students in Terms of University Type
Tuğba GÜNER DEMİR, Özge ERDEMLİ, Gül KURUM
Üniversite Türü Açısından Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Etiği ile Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Educational Ethics and Commitment Levels of Students in Terms of University Type
Gürol ZIRHLIOĞLU, Şehnaz Nigar ÇELİK
ULAKBİM TR-Dizinde Taranan Eğitim Dergilerinde COVİD-19 Salgınıyla İlgili Makalelerin İncelenmesi
The Examination of Articles Related to the COVID-19 Outbreak in Education Journals Indexed in ULAKBIM National Database
Gürol ZIRHLIOĞLU, Şehnaz Nigar ÇELİK
ULAKBİM TR-Dizinde Taranan Eğitim Dergilerinde COVİD-19 Salgınıyla İlgili Makalelerin İncelenmesi
The Examination of Articles Related to the COVID-19 Outbreak in Education Journals Indexed in ULAKBIM National Database
Mehmet Fatih KAYAN, Abdullah ADIGÜZEL
Evde Ders Okulda Ödev Modelinin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Uzun Vadede Kalıcılığa Etkisi
The Effect of Flipped Learning Model on Academic Achievement, Retention and Long-Term Retention
Mehmet Fatih KAYAN, Abdullah ADIGÜZEL
Evde Ders Okulda Ödev Modelinin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Uzun Vadede Kalıcılığa Etkisi
The Effect of Flipped Learning Model on Academic Achievement, Retention and Long-Term Retention
Fırat ÜNSAL
Kişilik Özellikleri ve Yabancı Dil Öğrenimi
Personality Traits on Foreign Language Learning
Fırat ÜNSAL
Kişilik Özellikleri ve Yabancı Dil Öğrenimi
Personality Traits on Foreign Language Learning
İlyaz ÖDEMİŞ, Adem AKKUŞ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulama Düzeyinin Tespiti
Determining the Elementary Science Teachers’ Level of Application of Constructivist Approach
İlyaz ÖDEMİŞ, Adem AKKUŞ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulama Düzeyinin Tespiti
Determining the Elementary Science Teachers’ Level of Application of Constructivist Approach
İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ
Türkiye’de Salgın Döneminde Covid-19 İle İlgili Eğitim Alanında Yapılan Çalışmaların Analizi
A Analysis of The Studies Carried out About Covid-19 in Field of Education in Turkey during The Pandemic Period
İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ
Türkiye’de Salgın Döneminde Covid-19 İle İlgili Eğitim Alanında Yapılan Çalışmaların Analizi
A Analysis of The Studies Carried out About Covid-19 in Field of Education in Turkey during The Pandemic Period
Atabey Onur ATA, Harika Özge ARSLAN
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi
An Investigation of Science Teachers’ Readiness for STEM Education Appro
Dekant KIRAN
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kalibrasyon Becerisinin Öğrenme Stratejileri ve Öz Yeterlikle İlişkisinin İncelenmesi
Examining Preservice Science Teachers’ Calibration in Relation to Learning Strategies and Self-Efficacy
Mustafa ÜREY, Gonca KAVGACI
Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Enerji Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Determination and Comparison of Science and Social Studies Sourced Pre-Service Teachers’ Perceptions about Energy Concept
Metin ŞARDAĞ, Gültekin ÇAKMAKCI
Argümantasyon Tabanlı Bilim Eğitiminde Etkileşimsel Kaynaklar ve Öğretmen Soruları
Interactional Resources and Teacher’s Questions in Argumentation-Based Science Educatio
Betül DEMİRDÖĞEN, Fatma Nur AKIN, Gülşah DEMİRCAN AKMAN
Fen Alanındaki Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Ders Kitaplarındaki Kimyasal Gösterimleri Anlama Düzeyleri
Pre-service Science Teachers’ Understanding of Chemical Representations in General Chemistry Textbooks
Sevim SEVGİ, Dinçkan HARPUT, İbrahim BAYAZIT
Ortaokul Öğrencilerinin Uzamsal Zekâ Becerilerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Açısından İncelenmesi
Analysis of Middle School Students’ Spatial Abilities in Terms of Gender, Grade Level, and School Variables
Mithat TAKUNYACI
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Seçilen Zekâ ve Mantık Sorularını Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi
Investigation of Prospective Mathematics Teachers’ Intelligence and Logical Questions Solving Skills
Emine Özgür ŞEN, Dilşat PEKER ÜNAL
Matematik Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Mathematics Course Curriculum According to the Eisner Educational Criticism Model
Ercan ÖPENGİN
Destek Eğitim Odası Hizmetine İlişkin Görüşlere Odaklanan Lisansüstü Tezlerin Sistematik İncelemesi
A Systematic Analysis of Theses Focusing on Views Related to Resource Room
Nida ALTIPARMAK, Çağla ÖNEREN ŞENDİL, Gizem SOLMAZ
Bir Çizgi Film İncelemesi: “Mati ve Dada ile Sanat” Çizgi Filminin Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri Kapsamında Gösteriminin Uygunluğu
An analysis of a Cartoon: Investigating the Appropriateness of “Art with Mati and Dada Cartoon” in the Context of Art Activities in Early Childhood
Sibel ATLİ, Nurşen OSMANOĞLU
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Beslenme Menülerinin Sağlıklı Beslenme Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Menus Served up at Preschool Institutions in terms of Healthy Nutrition
Erhan GÖRMEZ
Ortaokul Öğrencilerinin Harita Okuryazarlık Becerisi Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma
A Study on Map Literacy Skill Competences of Secondary School Students
Sedat MADEN
Metin Türü ve Yazar Tercihleri Bağlamında Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitapları Arasındaki İlişki
The Relationship between Turkish and Turkish Language and Literature Textbooks in the Context of Text Type and Author Preferences
Betül EKİZ-KIRAN, Doğan UZUNBAZ
Kimya Öğretmen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Content Analysis of Graduate Studies in Chemistry Teacher Education
Ayşegül ÇABUK AKSOP, Duygu ÖZDEMİR, Bilal ÖZÇAKIR
Matematik Öğretmenlerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Determining the Cultural Intelligence Levels of Mathematics Teachers and Examining them in terms of Various Variables