tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XIX/SAYI Özel Sayı/2022


İçindekiler
Sevilay SERYOL, Mustafa Serkan GÜNBATAR
Siber Saldırganlık Ölçümü: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
Cyber Aggression Measurement: A Study on High School Students
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Emrah KULTAS
Türkiye’de Bulunan Eğitim Çağındaki Suriyeli Mültecilerin Eğitimi Sorunu (Van İli Örneği)
The Education Problem of the Syrian Refugees Located in Turkey (Sample for Van City)
Fatma AVCI
Öğretmen Özerkliği Çerçevesinden Hizmet İçi Eğitimler ve Öğretmenlerin Görüşleri
In-Service Training from the Framework of Teacher Autonomy and Teachers\' Views
Hüseyin ŞİMŞEK, Yasemin KUZU, Eda ELYILDIRIM, Şeyma ERBAY MERMER
Öğrenci Merkezli Eğitim: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Student-Centered Education: A Scale Development Study
Nevzat YİĞİT, İsa DEVECİ, Nurdan DADANDI
Yeni Nesil Fen Bilimleri Sorularına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of the Perception Scale towards the Next Generation Science Questions
Onur ÖZEKİNCİ, Elif Selcan ÖZTAY
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Etkileşimli E-Kitap Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Examination of Science Teachers’ Views on Using Interactive E-Book
Hakan Şevki AYVACI, Sena BEBEK
Akran Eğitimi Yaklaşımının Fen Bilimleri Ders Planlama Sürecine Etkisi: Öğretmenlik Uygulaması Örneği
The Impact of Peer Coaching Approach on the Planning of Science Courses: The Sample of Teaching Practice
Erkan YANARATEŞ
Fen Bilimleri Eğitiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgılarına İlişkin Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi
Thematic Content Analysis of Graduate Theses on Misconceptions Encountered in Science Education
Ahmet Volkan YÜZÜAK, Nail ŞAHİN, Ramazan ALKAN
Ortaokul Öğrencilerinin Sıfır Atık Projesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Elementary School Students\' Views about the Zero Waste Project
Betül BARUT
Tüm İlişkiler Doğrusal ya da Orantısal mıdır? Doğrusal Akıl Yürütmenin Aşırı Genellemesi: Doğrusallık Yanılgısı ile İlgili Bir Derleme Çalışması
Are All Relationships Linear or Proportional? Overgeneralization of Linear Reasoning: A Review Study of Illusion of Linearity
Fatih MARUFOĞLU, Serap YÜKRÜK
Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Eğitiminde Aksak Ritimlerin Kullanımı ve Başlangıç Düzeyi Aksak Ritimli Etüt ve Alıştırma Önerileri: Van ili örneği
The Use Of Aksak (Limping) Rhythms For Fine Arts High School Piano Education And Beginner Level Aksak Rhythm Etudes And Practice Proposals: Van Province Sample
Özlem KARABULUT, Ebru GENÇTÜRK GÜVEN
Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve Çevresel Duyarlıklarına Etkisi
The effect of the creative drama method ın social studies courses, on critical thinking and environment-consciousness on part of the students
Umut ÇARDAK, Çetin GÜLER
Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Öğretmen Yetiştirme Bağlamında Akademisyen Uygulama, Görüş ve Önerileri
Academicians\' Practices, Opinions and Suggestions in The Context of Distance Education and Distance Teacher Training
Şeyma ERBAY MERMER, Menderes ÜNAL, Hüseyin ŞİMŞEK, Dildar ÖZASLAN
Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişk
The Relationship between Future Expectation and Self Confidence of High School Students
Hüseyin ŞİMŞEK, Menderes ÜNAL, Şeyma ERBAY MERMER, Dildar ÖZASLAN
Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişk
The Relationship between Future Expectation and Self Confidence of High School Students
Gizem TEZCAN ŞİRİN , Mustafa TÜYSÜZ, Elif KAVAL OĞUZ
Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin STEM Etkinliklerine Uygunluğuna Dair Öğretmen Görüşleri
Teachers\' opinions regarding the Suitability of the Activities in Secondary School Science Textbooks to STEM Activities