tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT III/SAYI I/Haziran 2006


Kapak
Dr. Aynur İlhan TUNÇ
Aydınlanma döneminde realizm ve ahlâk öğretimi
Realism and moral teaching in the Enlightenment period
Öğrt.Gör.Dr. Şirin KARADENİZ
Öğretim amaçlı hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamlar için tasarım ipuçları
Design tips for hypermedia, hypermedia, and multimedia environments for teaching purposes

YYÜEFD/CİLT III/SAYI II/Aralık 2006


Kapak
Yrd.Doç.Dr. E. Aysın KÜÇÜKYILMAZ,Arş.Gör. Nil DUBAN
Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri
The opinions of the pre-service teachers about the measures to be taken in order to increase the science teaching self-efficacy beliefs
Yrd.Doç.Dr. Efe AKBULUT
Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları
Self-efficacy beliefs related to the professions of music teacher candidates
Ali ARSLAN
Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği
Attitude scale for computer assisted education
Araş.Gör. Fuat TANHAN,Arş. Gör. Figen ARI
Üniversite öğrencilerinin ölüme verdikleri anlam ve öğrenim gördükleri program açısından ölüm kaygısı düzeyleri
The meaning of death of university students and the level of death anxiety in terms of the program they study
Dr. Hayati CAVUŞ,Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÖKDAŞ
Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve internet kullanımı sonucu kazanımları
The reasons for using the internet and the results of internet use
Dr. Şirin KARADENİZ
Kaybolma açısından kullanışlı çoklu ortamların tasarlanması
Designing multi-media environments for loss
Dr. Hasan GÜNEŞ
Grimm masallarının olumsuz eğiticilik boyutu
Negative training dimension of Grimm tales
Serpil DURĞUN
Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim
Organizational culture and organizational communication
Arş.Gör. Ramazan GÜRBÜZ
Olasılık konusunun öğretiminde kavram haritaları
Concept maps in the teaching of probability