tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT V/SAYI I/Haziran 2008


Kapak
Dr. Fatih GÜRSUL
Çevrimiçi ve Yüzyüze Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi
The Effect of Online and Face to Face Based Learning Approaches on Students' Attitudes towards Mathematics
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ,Arş. Gör. Osman ÇİMEN
Biyoloji Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri
Biology Education Non-Thesis Master Students Biology Teaching Self-Efficacy Belief Levels
Prof. Dr. Murat ÖZBAY,Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU
Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi
Importance of Vocabulary in Turkish Education
Arş. Gör. Mehmet AYDIN,Arş. Gör. Davut KÖĞCE
Öğretmen Adaylarının “Denklem ve Fonksiyon” Kavramlarına İlişkin Algıları
The Perceptions of Teacher Candidates about ”Equation and Function“ Concepts
Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM
Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
Attitudes of Music Education Department students towards teaching profession
Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU
Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları
Teachers' Perceptions of Proficiency
Yrd.Doç.Dr. Murat KAYRİ
Elektronik Portfolyo Değerlendirmeleri için Veri Madenciliği aklaşımı
Data Mining for Electronic Portfolio Reviews
Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları ile Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Teacher Candidates' Attitudes Towards Teaching Profession Courses and Learning Styles
Dr. Akif ÇEÇEN,Yrd.Doç.Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Başarısına Etkisi
The Effect of Text-Based Grammar Teaching on Grammar Success of Eighth Grade Students

YYÜEFD/CİLT V/SAYI II/Aralık 2008


Yrd.Doç.Dr. Refik BALAY,Dr. Miraç SAĞLAM
Sınıf İçi Olumsuz Davranışlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers' Opinions on Negative Behavior in Classroom
Yrd.Doç.Dr. Handan DEVEC,Arş. Gör. Tuba ÇENGELCİ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarından Medya Okuryazarlığına Bir Bakış
A Look at Media Literacy from Social Studies Teacher Candidates
Öğr. Gör. Dr. Duygu ANIL, Meltem ACAR
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
Classroom Teachers' Views on the Problems they Encountered in the Evaluation Process
Yrd.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ,Arş. Gör. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programi Öğrencilerinin Internet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumlari Ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki
The Relation Between Demographic Characteristics and Internet Satisfaction of the Distance Education Students of Gazi University Distance Education Program
Yrd.Doç.Dr. Gülgün Alpan (Bangir)
Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi
Visual Literacy and Instructional Technology
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR,Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇİFTÇİ
Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
A Research on the Questions Asking Skills of Literary Teacher Candidates (Gazi University, Faculty of Education)
Yrd.Doç.Dr. Esra DALKIRAN
Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi
Measuring Performance in Violin Education
Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU
Örgütsel Sosyalleşme ve Türk Eğitim Sisteminde Örgütsel Sosyalleşme Süreci
Organizational Socialization and Organizational Socialization Process in Turkish Education System
Arş. Gör. Hüseyin ÖZÇINAR,Dr. Ebru ÖZTÜRK
Çevrimiçi Tartışmalara İlişkin Öğrenci Görüşleri
Student Opinions on Online Debates
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Academic Motivation Levels, Research Concerns and Attitudes and Research Competences of Graduate Students
Göksel YILDIZ,Doç.Dr. Seval FER
Öz Kavram Envanteri-I’in Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Self Concept Inventory-I