tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XIV/SAYI I/2017


Kapak
Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
Rehberli Sorgulama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Study of Reliability and Validity of Guided-Inquiry Scale
Hülya ASLAN EFE, Medine BARAN
Atık Maddelerden Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Davranış ve Algılarına Etkisi.
The Effects of Process of Developing Instructional Materials on Pre-Service Teachers’ Environmental Attitudes, Behaviors and Perceptions
Mine AKTAŞ, Sevda ERDOĞAN KAYA
8. Sınıflarda Geometrik Cisimler Öğretiminde Orff Yaklaşımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
The Effect Of The Use Of Orff Approach in The Teaching Of Geometrical Objects in 8th Grade Mathematics On The Students’ Academic Achievements
Agâh Tuğrul KORUCU, Derya ÇINAR
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Durumlarının İncelenmesi.
The Examination of Faculty of Education Students’ Academic Self-Efficacy
Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Ayşad Gonca GÜNER
Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri.
The Views of Teachers About Social Capital of The Schools
Suna AKKOL, Koray CEBERUT, Seçil KARAKUŞ
İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Estimation Methods for Two-Level Linear Models
Mustafa GÖK, Abdulkadir ERDOĞAN
Sınıf Ortamında Rutin Olmayan Matematik Problemi Çözme: Didaktik Durumlar Teorisine Dayalı Bir Uygulama Örneği
Non-routine Mathematical Problem Solving in Classroom Environment: An Example Based Upon Theory of Didactical Situations
Serkan DEMİR, Elif ÜSTÜN
Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Analysis of Intercultural Sensitivity and Ethnocentrism Levels of Teacher Candidates İn Terms of Multiple Variables.
Mustafa ÜREY, Ataman KARAÇÖP, Volkan GÖKSU, Kerem ÇOLAK
Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları.
Perceptions of Prospective Science and Social Studies Teachers toward Scientists
Esra DERELİ, Büşra Meryem DERELİ
Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Psikososyal Gelişimlerini Yordaması.
The Prediction of Parent- Child Relationship on Psychosocial Development in Preschool Children
Mustafa Serkan GÜNBATAR
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları.
Pre-service Teachers’ Readiness for Online Learning
Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT
Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi.
The Investigation of Students' Responses to Revelation of the Relation between "Physical and Chemical Change" Concepts and Contexts
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞnasip@hotmail.com, Salih GÜLEN
Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması
Development of Visual Course Material Containing Popular Physics Concepts
Tuncay CANBULAT, Ayşe YEŞİLOĞLU, Selma ZEMİN SİPAHİ, Fatma ERDOĞAN
Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri.
Elementary Teacher's Views on The Gain Level of Special Field Competencies of Elementary School Teacher of Education Faculties
Mesut ÖZTÜRK, Abdullah KAPLAN
Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi.
Construction of Proving Diagnostic Test and Its Rubrics for Math Teacher
Ajda ŞENOL SAKİN
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları - Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği.
Music Education Department First Class Students Expectations for School Instruments - Recorder Course: An Example of Uludag University
Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN SAK, Eşref NAS
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması.
Counselor Burnout: A Comparison across Preschool Institutions and Primary Schools
Gökhan GÜNEŞ
Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi.
Investigation Children’s Epistemological Views
Hatice COŞKUN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi.
Investigation Children’s Epistemological Views
Hatice COŞKUN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi.
The Evaluation of the Texts Writing in Candidates of Turkish Teachers as a Teaching Material Appropriate to the Aim
Suna DAĞDELEN, Menderes ÜNAL
Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
Problems and Suggestions in Mathematics Teaching and Learning Process
Yağmur ÖTÜN, Hüseyin ARTUN, Atilla TEMUR, İsrafil TOZLU
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.
Environmental Education Concepts Awareness Scale for Secondary School Students: A Validity And Reliability Study
Fethiye KARSLI, Alipaşa AYAS
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi: Buharlaşma ve Kaynama
Effect of the Enriched Laboratory Guide Material on Prospective Science Teachers’ Conceptual Change: Evaporation and Boiling
Sibel ER NAS, Tülay ŞENEL ÇORUHLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı.
The Concept of Sustainable Development from the Perspective of Preservice Science Teachers
Tuğba TÜZEMEN, Mehmet Nuri KARDAŞ
Akademik Çelişki Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi.
The Effect of Academic Controversy Technique on Turkish Language Verbal Skills of 6th Grade Students and Its Relationship with Certain Variables
Murat ÖZTÜRK, Ali Rıza AKDENİZ, Hasan BAKIRCI
Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi.
The Influence of Computer Assisted Instructional Applications on Middle School Students’ Scientific Thinking Skills
Zeynep ÇAVUŞ ERDEM, Ramazan GÜRBÜZ
Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir İnceleme: Denklem Örneği.
An Analysis On Students’ Mistakes And Misconceptions: Equation Example
Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU, Harika Özge ARSLAN
Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması.
Adaptation of a Three-Tier Diagnostic Test Identified Misconceptions on the Atmosphere Related Environmental Problems to Turkish
Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE
Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları
The Attitudes of Science and Mathematics Teachers towards Educational Researches
Rasim TÖSTEN, İsmail ARSLANTAŞ, Gülay ŞAHİN
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi.
The Impact Of Teachers’ Positive Psychological Capital On Burnout
Canan KOÇ, Aysel ARSLAN
Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algıları ve Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları.
Academic Self-Efficacy Perceptions and Metacognitive Awareness of Reading Strategies of Secondary School Students
Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Oryantasyonlarının Belirlenmesi.
Determining Science Teaching Orientations of Science Student Teachers
Hülya GÜMÜŞ, Suzan KAVANOZ, M.Betül YILMAZ
Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi.
The Effect of Delivering Concept Cartoons in Mobile Learning Environments on Learning English Idioms in Secondary Education
Haki PEŞMAN, Üzeyir ARI, Oktay BAYKARA
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşleri ve Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişki.
Relationship between Views about Nature of Science and Decision-Making Skills
Özdemir KARABAY
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Bölümünde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği
The necessity of "Visual Literacy" course in Department of Fine Arts Education and Preschool Department.
Yılmaz Zengin
GeoGebra Yazılımının Matematik Kaygısı ve Matematik Öğretme Kaygısına Etkisinin İncelenmesi.
The Investigation of the Effect of GeoGebra Software on Mathematics Anxiety and Mathematics Teaching Anxiety
Zeynep TEMİZ, Melis CİN
Okul Öncesi Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Üzerine Betimsel Bir Çalışma
A Descriptive Study on Gender Equity in Pre-school Education
Kemal Kaya, Mekin Perihan
Öğretmenlerin ve Öğrencilerin 9. Sınıf Tarih Müfredat Programı ve Ders Kitabı Hakkında Görüşleri.
The Opinions of Teachers and Students About the 9th Grade history Curriculum and Textbook
Ramazan TOK, Özge ERDOĞAN
lkokul 2. 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi.
Investigating the Primary School 2nd, 3rd and 4th Grade Students’ Skills of Writing
Yasin KILIÇ, Mehmet Akif HAŞILOĞLU
Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi).
The Effect of Socioeconomic Status on Student Achievement: The Case of 7th Grade Turkish and Science Courses
Hamit ÖZEN
Stajyer Öğretmenlerin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürleri, Öğretmen ve Öğrencileri Hakkındaki Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Yaklaşım.
A Research of The Perceptions of Trainee Teachers on Vocational School Principals, Teachers and Students: A Phenomenologic Approach
Ebru TURAN GÜNTEPE, Necla DÖNMEZ USTA
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları
Educational Computer Games: Perspective of Pre-School Prospective Teachers
Kemal Altıparmak, Mehmet Ali Aklar, Gürcan Dursun
Bir Günlüğüne Matematik Öğretmeni Olsaydım, Neler Yapardım/Yapmazdım: Öğrenci Görüşleri.
If I Were a Mathematics Teacher for a Day, I would / I would not Do: Student Opinions
Muhammed Mehmet MAZLUM
Türkiye ve İtalya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması.
Comparison of Turkish and Italian Education Systems
Hakan Şevki AYVACI, Emine AKDEMİR
Bilimin Doğası Alanında 2013 Yılından İtibaren Yayımlanmış Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Examination of Theses in the Field of Nature of Science Published from 2013 in Terms of Different Variables
Murat BAŞ
2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması.
Comparison of 2009, 2015 Primary School Mathematics Curricula and 2017 Primary School Mathematics Curriculum
Hasan Basri MEMDUHOĞLU , Mehmet Fatih KAYAN
Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları
Pre-Service Teachers’ Perceptions of Selection and Assignment Regarding to Civil Servant Selection Examination (CSSE)
Behire KUYUMCU, Hifa Nazile YILDIZ, Zehra Böke
Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi.
The Relationship Between Coping, Perceived Teacher Acceptance and Disciplinary Status Among Turkish High School Students
Funda NAYIR, Pelin TAŞKIN
Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Destek Algısı İle İnisiyatif Alma Davranışı Arasındaki İlişki.
Correlation Between Perceived Organizational Support and Taking Initiative Behavior in Educational Organizations
Mahmut AYAZ,Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞnasip@hotmail.com
Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar.
Example Works in the Development of Course Materials in Science Course Using Virtual and Objective Technological Teaching Tools
Ümran Betül CEBESOY, Dilek KARIŞAN
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Bilgilerinin, Tutumlarının ve Bu Kaynakların Öğretimi Konusundaki Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
The Investigation of Preservice Science Teachers’ Knowledge, Teaching Efficacy Perceptions and Attitude Towards Renewable Energy Sources
Semih BİREL, Hawkar Mohammed QADER
Türkiye’de Kontrbas Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Durum Tespiti.
Case Detection on the Theses on the Contrabass in Turkey, M.Sc. Thesis
Cem ERDEM
Polonya Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri.
Comprehension Levels of Turkish Language and Literature Students In Poland
Hikmet ŞEVGİN, Bayram ÇETİN
Eğitim Araştırmalarında Güç Analizi ve Bir Uygulama.
Power Analysis in Educational Research and an Application
Avni YILDIZ, Serdal BALTACI
Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi.
The Impact of Lesson Study Practices on Science Art Center Mathematics Teachers' Cognitive Levels in Geometrical Construction Problems
Selami TANRIVERDİ
Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi: Multinominal Lojistik Regresyon Analizi.
Determining The Variables Predicted Depression Levels Of High School Students: Multinomial Logistic Regression Analysis
Mehmet Emin USTA, Fatma Özmen
1910/1911 Tarihli İlkokul Müfettişlerinin Görevlerine Dair Yönerge’nin Günümüz Eğitim Teftişi Uygulamaları ile Karşılaştırılması.
A Comparison of Legislation Document about Primary School Inspectors’ Duties Dated 1910/1911 with Today’s Supervisory regulations
Gökhan UYANIK
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Kirliliğine İlişkin Görüşleri
Opinions towards Environmental Pollution of Primary School Students
Ercan TOMAKİN
İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi.
A Suggestion of Teaching English Prepositions in the Turkish Sentences Covertly: Turkish Method
Ayşegül TARKIN-ÇELİKKIRAN , Sevgi AYDIN-GÜNBATAR
Kimya Öğretmen Adaylarının FeTeMM Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Pre-service Chemistry Teachers’ Opinions about Activities based on STEM Approach
Mustafa TÜYSÜZ, Metin ŞARDAĞ, Alper DURUKAN
Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi.
The Effect of Inquiry-Based Learning Approach on Pre-Service Science Teachers’ Analytical Chemistry Learning