tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XV/SAYI I/2018


Kapak
İçindekiler
İç Kapak
Ferhat KARDAŞ, Fuat TANHAN
Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi.
Investigating Posttraumatic Stress, Posttraumatic Growth and Hopelessness Levels of University Students Exposed to the Van Earthquake
Gökhan ARASTAMAN, İnci ÖZTÜRK FİDAN, Tuncer FİDAN
Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme.
Validity and Reliability In Qualitative Research: A Theoretical Analysis
Adem İŞCAN, Eraslan ŞARA
İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi.
The Analysis of Reading Texts in Turkish Course Books of Second Grade in Accordance with Constructivist Learning Approach
Meltem ERYILMAZ, Murat KARAKAYA
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Sosyal Medya Kullanımının Öğrenci Doyumu Üzerine Etkisi.
The Impact of Using Social Media in Blended Learning Environments on Student Satisfaction
Sezen CAMCI ERDOĞAN
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Gözlerinden Bilim İnsanları
Images of Scientists Through The Eyes of Pre-Service Teachers of Gifted Students
Serkan DEMİR, Yunus Emre AVCU
Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri.
Teachers’ Perceptions towards the Pull-Out Classes for Gifted Students
Ayşegül KINIK TOPALSAN
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.
Evaluatıon of The Elementary School Teacher Candıdates’ Engıneerıng Desıgn Based Scıence Instructıon Actıvıtıes
Övgü ÖZKAN, Nuri KARASAKALOĞLU
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi
Improving Story Writing Skills Of Primary School Fourth Grade Students
Canan FİDAN ERTEN, Şeyda ÇİLDEN
Kulaktan (İşitsel Temelli) Öğretim Yöntemi.
Teaching By Ear (Auditory Based)
Bahadır GÜLBAHAR, Sadık Yüksel SIVACI
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Reviewing the Relationship between Preservice Teachers’ Communication Skills and Classroom Management Competency Perceptions
Nur Demirbaş Çelik
Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Brief Personal Meaning Profile (PMP-B): Turkish Validity and Reliability
Bilgen KIRAL, Seda SARACALOĞLU
Akademik Sahtekârlık Eğilimi ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişki.
The Relationship between Academic Dishonesty Tendency and Fear of Negative Evaluation
Gürol ZIRHLIOĞLU
Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamasına İlişkin Görüşleri.
Pre-service Teachers’ Opinions about Survey Methods
Hasan BAKIRCI , Merve Gül KIRICI
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri.
Science Teachers’ Views on the Removal of the Transition from Primary to Secondary Education Exam
Dekant Kıran
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Öz Yeterlik Çalışmaları: Bir İçerik Analizi.
Self-Efficacy Studies in National Science and Mathematics Education Conferences: A Content Analysis
Halil Durak, Yaşar Genel
Kimyasal Kinetik Deneylerinde V-diyagramı Kullanımının İncelenmesi.
Investigation of V-Diagram Usage in Chemical Kinetic Experiments
Faik Özgür KARATAŞ, İbrahim DELEN, Canan CENGİZ, Nilgün İKTO, Samet BİRİNCİ
Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Investigating Tenth Grade Students’ Science Process Skills with Different Variables
Serhat KOCAKAYA, Mehmet Ata OKUYUCU, Musa ÖNER, Bilal UZUNYOL
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi.
Analysis of Variables Affecting the Attitudes towards Mathematics of Middle School Students by Structural Equation Model
Yusuf Ziya OLPAK, Muhammet ARICAN, Serdal BALTACI
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi.
The Effects of Preservice Teachers’ Learning Approaches and Individual Innovativeness Characteristics on Their Satisfaction towards Peer Instruction
İshak KOZİKOĞLU, Nuray SENEMOĞLU
Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Development of Teacher Perceptions Scale For Competency of Pre-Service Education: A Study on Validity and Reliability
İzzettin AYDOĞAN, Gürol ZIRHLIOĞLU
Öğrenci Başarılarının Yapay Sinir Ağları ile Kestirilmesi.
Estimation of Student Successes By Artificial Neural Networks
Özge ERDEMLİ, Tuğba GÜNER DEMİR
Öğretmenlik Meslek Etiği Açısından Hediye Alma: Örnek Olay Ekseninde Değerlendirme
Receiving Gift in terms of Teacher Professional Ethics: An evaluation in the Case Study
Hasan BAKIRCI, Emine GÜLSEVEN
2017 Yılında Güncellenen Ortaokul Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.
Evaluation of Revised 5th Grade Science Textbooks Based on the Teachers’ Views in 2017
Merve SAK, Derya KALTAKÇI GÜREL
Öğrencilerin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular ile Geleneksel Soruları Cevaplama Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması.
Comparison of Students’ Answers to Context-Based and Traditional Questions on the Topic of Light Across Gender
Yılmaz KARA, Burcu ASLAN
Drama Temelli Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğrencilerinin Sosyal Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Besinler Konusu Örneği.
A Research on Determining the Effect of Drama Based Science Activities on Social Skills in the Teaching of Nutrients Issue
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Erhan Acar, Salih GÜLEN
Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması.
Visual Material Development in the Education of Popular Concepts of Technology
Nihat KOTLUK, Serhat KOCAKAYA
Türkiye için Alternatif Bir Anlayış: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim.
An Alternative Approach for Turkey: Culturally Relevant/Responsive Education
Sevtap KANAT
Grafik Tasarım Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Akademik Öz-yeterlik Algıları
General and Academic Self-efficacy Perceptions of University Students Studying Graphic Design
Zihni MEREY, Selahattin KAYMAKCI
Millî Eğitim Şûraları’nda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimine İlişkin Alınan Kararların Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Decisions Taken About Citizenship, Democracy and Human Rights Education in the National Education Councils
Mehmet AKPINAR, Ali Sinan BİLGİLİ
Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğretim Programı, Kazanım, Beceri ve Kavram İlişkisi.
Social Studies 6th Grade Curriculum, Objective, Skill and Concept Relation
Mustafa KAYA, Mehmet EROL
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modelin İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Eğitsel Açıdan İncelenmesi.
An Examination of The Role-Model in Fazil Hüsnü Dağlarca’s Artifical Epics for Secondary Stope Students in Educational Terms
Sevgül ÇALIŞ
Türkiye’de İlk Kez Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri.
Teacher's Views on Prospective Teacher Training Process Applied First Time in Turkey
Halil Coşkun ÇELİK
Matematik Öğretmen Adaylarında Sigara İçme Alışkanlıklarına İlişkin Kümelenme Eğilimlerinin Matematik Başarısını Yordama Gücü.
Clustering Tendency of Smoking Habits Mathematics Teacher Candidates’ and the Power of Predict Mathematics Success
Davut OKÇU
Çocukların Eğitim Tarzını Belirlemede Anne ve Babaların Hakkı Üzerine Bir Deneme.
Parents' Rights in Determining Children's Education Style
Ümit DEMİRAL, Hande TÜRKMENOĞLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler ile İlgili Risk Algılarının Karar Verme Mekanizmalarıyla İlişkisinin İncelenmesi.
Examining the Relationship between Preservice Science Teachers’ Risk Perceptions and Decision-Making Mechanisms about GMOs
Mustafa ÜREY
Bahçe Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eğilimler: Okul Bahçesi Uygulamaları Örneği (2000-2015).
Trends of Garden Based Learning Approach: Example of School Garden Applications (2000-2015)
Betül EKİZ KIRAN, Elif Selcan KUTUCU, Ayşegül TARKIN ÇELİKKIRAN, Mustafa TÜYSÜZ
Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeye İlişkin Zihinsel Modelleri
Pre-Service Chemistry Teachers’ Mental Models on Chemical Equilibrium
Fuat TANHAN, Özlem ÇEVİK
Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması.
The Place, the Importance and the Application of Positive Behavior Support in the Education Process
Neslin İTİYAROĞLU
Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Analyses of School Principals’ Leadership Behaviors According to Demographic Features
İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ, Gökhan AKSOY
Türkiye’de FeTeMM (STEM) Eğitimi Eğilim Araştırması.
An Investigation of Research Trends in the Field of STEM Education in Turkey
Salih GÜLEN, Süleyman YAMAN
Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Süreci ve STEM Disiplinlerinin Kullanımı; Odak Grup Görüşmesi.
Argumentation Process and Using STEM Disciplines in Science Course; Focus Group Interview
Enes Abdurrahman BİLGİN
İstatistik Öğretimi İçin Geliştirilen Bir Öğretim Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi.
The Effect of Developed Instructional Software for Teaching Statistics on Academic Achievement
Gülce COŞKUN ŞENTÜRK, Şeydagül KAPÇAK, Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Investıgation of Individual Instrument Practice Habits of Prospective Music Teachers In Terms of Various Variables
Salih DEMİR, Ahmet AKBABA
Akademisyenlerin Mesleki Motivasyonları İle İş Tatmini Arasındaki İlişki.
The Relationship Between Occupational Motivation and Job Satisfaction of The Academicians
Battal GÖLDAĞ
Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi.
The Investigation of the Digital Play Dependency Levels of High School Students with respect to Demographic Characteristics
Serpil UMUZDAŞ, Cevahir Korhan IŞILDAK
Müzik Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği).
The Effect of Music Lessons on Self- sufficiency Levels of Classroom Teacher Candidates ( The case of Gaziosmanpaşa University )
Elif ERENSAYIN, Çetin GÜLER
Multimedya Yazılım Değerlendirme Formunun Türkçeye Uyarlanması.
The Adaptation of Multimedia Software Evaluation Form into Turkish Culture
Hakan Şevki AYVACI, Sinan BÜLBÜL, Dilek ÖZBEK, Suat ÜNAL
Zihinsel Modellerin Değişimine Yönelik Bir Çalışma: Uzay Kavramı.
A Study on the Development of Mental Models: Space Concept
Avni YILDIZ, Serdal BALTACI
İki Farklı Kurumda Çalışan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Durumlarının İncelenmesi.
An Analysis of the Creativity Fostering Behaviors of Secondary School Mathematics Teachers Working at Two Different Institutions
Mustafa TATAR
Aziz Nesin’in ‘‘Bizim Hemşeri’’ İsimli Hikayesinin Sembolik Etkileşim Kuramı Açısından Değerlendirilmesi.
The Evaluation of ‘‘Our Fellow Townsman’’ Story Written by Aziz Nesin in Terms of Symbolic Interactionism Theory
Elif ERTEM AKBAŞ, Mustafa GÖK
Ortaöğretim Öğrencilerinin Olasılık Konusunda Temsil Edilebilirlik İle İlgili Kavram Yanılgıları
The Misconceptions of High School Students Related to Representativeness in Probability
Servet ÜZTEMUR, Erkan DİNÇ, Yusuf İNEL
Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Measuring Epistemological Beliefs of Middle School Students: A Study of Scale Development
Zöhre KAYA, Rengin KARACA
Ergenlerin Atılganlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigating Adolescents’ Assertiveness and Trait Anxiety Levels Based on Certain Variables
Medine BARAN, Mukadder BARAN, Abdulkadir MASKAN
Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri PISA Testleri Sonuçlarının Fizik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi
Evaluation of Physics Teacher Candidates' Opinions towards Turkish Students’ PISA Science Tests Results
Ekrem CENGİZ
Türkiye’de İlk Kez Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teacher's Views on Prospective Teacher Training Process Applied First Time in Turkey
Metehan KUTLU , Sinan SCHREGLMANN, Nail Anıl CİNİSLİ
Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımına İlişkin Görüşleri
The Opinions of Special Education Teachers on the Use of Assistive Technologies in Special Education