AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVI/SAYI 1/2019


Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr.Öğrt.Üyesi Ümran ŞAHİNusahin@pau.edu.tr
Düzey Derslikleri Uygulamasına Yönelik Veli Görüşleri
The Implementation of Ability Grouping According to Parent Views
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr.Gör. Serdar YEŞİL syesil@yyu.edu.tr,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Remzi Yavaş KINCALrkincal@comu.edu.tr
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu
The Appropriateness of Social Studies Teachers' Exam Questions to Measure Critical Thinking Ability of Students
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ZORLUyusuf.zorlu@dpu.edu.tr,Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya ZORLUfulya.zorlu@dpu.edu.tr
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ile Öğrenme Biçim ve Stillerinin İncelenmesi: İlişkisel Bir Araştırma
Investigation of Learning Orientations and Styles with Multiple Intelligence Areas of Preservice Elementary Science Teachers: A Correlational Research
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğr.Gör. Dr. Nimet AKBENnakben@ankara.edu.tr
Mol Kavramının Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımına Dayalı Problem Çözme Uygulamaları
Problem Solving Practices Based on Problem Posing Approach in Teaching the Mole Concept
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Hüseyin ATEŞhuseyinates_38@hotmail.com
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Analizi
Analysis of the Science Curriculum in terms of Education for Sustainable Development
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Nevzat YİĞİTnyigit@trabzon.edu.tr,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Nedim ALEVnedimalev@trabzon.edu.tr
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlk Hızsız Serbest Düşme Hareketinin Matematiksel Modelini Anlamaları
Science Student Teachers’ Understanding of Mathematical Model of Free Fall Motion Without Initial Velocity
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. ÜyesiAbdurrahman MENGİa.mengi76@hotmail.com
Engelli Öğrencilerin Üniversite Eğitimi Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Difficulties Faced by Disabled Students During University Education: The Case of Van Yüzüncü Yıl University
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DENİZmdeniz@yyu.edu.tr
Millî Eğitim Şûralarında Eğitim Finansmanı Sorunu
Educational Finance Issue in National Education Congresses
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dilek ÜNVEREN KAPANADZEdilekkapanadze@sdu.edu.tr
Bağlam ve Süreç Temelli Yazma Becerisinin Gelişiminde Söylem Çözümleme Yönteminin Etkisi: Örnek Uygulama
The Effect of Discourse Analysis Method on Developing Context and Process Based Writing Skills: A Sample Application
Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görev. Kürşat YURDAKOŞkyurdakos@cumhuriyet.edu.tr,Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha BİÇERebbicer@cumhuriyet.edu.tr
İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
The Effect of Internet Addiction Level on Academic Procrastination: A Research on Health Management Students
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dr. Ayşegül ASLANaysgl.aslan@gmail.com,Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLUdemircig73@hotmail.com
Etkileşimli Sınıf Dışı Kimya Ortamı Tasarımı ve Katılımcıların Deneyimlerinden Ortamın Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Designing an Interactive Out-of-Class Chemistry Environment and Assessing the Effectiveness of the Environment from the Participants’ Experiences
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi Sinem DİNÇOL ÖZGÜRsinemdincol@gmail.com,Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi ABD Prof. Dr. Ayhan YILMAZayhany@hacettepe.edu.tr
Zihinsel Durum Kavramsal Öğrenme Envanterinin Türkçe’ ye Uyarlanma Çalışması
The Turkish Adaptation Study of the Mental State Conceptual Learning Inventory
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Mustafa GÜLERmustafaguler61@gmail.com,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Zeynep ARSLANzeyneparslan@ktu.edu.tr,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Derya ÇELİKzeyneparslan@ktu.edu.tr
2018 Liselere Giriş Sınavına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
Teachers' Views on the 2018 Entrance Exam for High Schools
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. ÜyesiYılmaz DAŞLIydasli@cumhuriyet.edu.tr
Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
A Field Study on Determining the Attitudes of Students on Gender Roles
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİdikmenliy@hotmail.com,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Hamza YAKAR hmzyakar@hormail.com
Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Examining of Preservice Teachers’ Disaster Awareness Levels
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Araş.Gör. Büşra KARTALbusra.kartal@ahievran.edu.tr
Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarının, Öz Yeterliklerinin ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
Examining Pre-service Teachers’ Attitudes, Beliefs, and Intentions Related to Using Educational Technologies
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rezzan UÇARucarrezzan@gmail.com,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ebru SAĞLAMebruakbalikci@gmail.com
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
The Creative Leadership Qualities of School Administrators: A Study of Developing a Scale
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu AVCI AKBELburcuavci812002@yahoo.com
Profesyonel Viyolonsel İcracılarının Performans Gelişim Süreçlerini Etkileyen Unsurlar
Factors Which Have an Effect on Performance Development Processes of Professional Cellists
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Volkan TUNÇvolkan_tunc23@hotmail.com
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar Bibliyografyası
Bibliography of Turkish Books on History of Turkish Education Published in Republican Period
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Gamze MERCANeyluleylul347@hotmail.com,Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Pınar KÖSEOĞLUkoseoglup@gmail.com
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği
Biology Teacher Candidates’ Identification Levels Of Trees In Their Immediate Surrroundings: Ankara Example