tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVI/SAYI 1/2019


Kapak
İç Kapak
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr.Öğrt.Üyesi Ümran ŞAHİNusahin@pau.edu.tr
Düzey Derslikleri Uygulamasına Yönelik Veli Görüşleri
The Implementation of Ability Grouping According to Parent Views
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr.Gör. Serdar YEŞİL syesil@yyu.edu.tr,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Remzi Yavaş KINCALrkincal@comu.edu.tr
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu
The Appropriateness of Social Studies Teachers' Exam Questions to Measure Critical Thinking Ability of Students
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ZORLUyusuf.zorlu@dpu.edu.tr,Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya ZORLUfulya.zorlu@dpu.edu.tr
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ile Öğrenme Biçim ve Stillerinin İncelenmesi: İlişkisel Bir Araştırma
Investigation of Learning Orientations and Styles with Multiple Intelligence Areas of Preservice Elementary Science Teachers: A Correlational Research
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğr.Gör. Dr. Nimet AKBENnakben@ankara.edu.tr
Mol Kavramının Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımına Dayalı Problem Çözme Uygulamaları
Problem Solving Practices Based on Problem Posing Approach in Teaching the Mole Concept
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Hüseyin ATEŞhuseyinates_38@hotmail.com
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Analizi
Analysis of the Science Curriculum in terms of Education for Sustainable Development
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Nevzat YİĞİTnyigit@trabzon.edu.tr,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Nedim ALEVnedimalev@trabzon.edu.tr
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlk Hızsız Serbest Düşme Hareketinin Matematiksel Modelini Anlamaları
Science Student Teachers’ Understanding of Mathematical Model of Free Fall Motion Without Initial Velocity
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. ÜyesiAbdurrahman MENGİa.mengi76@hotmail.com
Engelli Öğrencilerin Üniversite Eğitimi Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Difficulties Faced by Disabled Students During University Education: The Case of Van Yüzüncü Yıl University
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DENİZmdeniz@yyu.edu.tr
Millî Eğitim Şûralarında Eğitim Finansmanı Sorunu
Educational Finance Issue in National Education Congresses
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dilek ÜNVEREN KAPANADZEdilekkapanadze@sdu.edu.tr
Bağlam ve Süreç Temelli Yazma Becerisinin Gelişiminde Söylem Çözümleme Yönteminin Etkisi: Örnek Uygulama
The Effect of Discourse Analysis Method on Developing Context and Process Based Writing Skills: A Sample Application
Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görev. Kürşat YURDAKOŞkyurdakos@cumhuriyet.edu.tr,Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha BİÇERebbicer@cumhuriyet.edu.tr
İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
The Effect of Internet Addiction Level on Academic Procrastination: A Research on Health Management Students
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dr. Ayşegül ASLANaysgl.aslan@gmail.com,Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLUdemircig73@hotmail.com
Etkileşimli Sınıf Dışı Kimya Ortamı Tasarımı ve Katılımcıların Deneyimlerinden Ortamın Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Designing an Interactive Out-of-Class Chemistry Environment and Assessing the Effectiveness of the Environment from the Participants’ Experiences
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Ü. Özlem YURTozlemyurt37@gmail.com,Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Ü.Sadiye KELEŞ
Etkili Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri: Kısa Hikaye Çalışması
Personal Characteristics of Effective Preschool Teachers: A Vignette Study
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı Dr. Öğret. Üyesi Abdullah MERTabdullahmert@gmail.com,Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı Öğrenci Ayşenaz Ekin DUMANaysenazekin@hotmail.com,Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı Öğrenci Meliha KAHRAMANmelihakahramann@gmail.com
Ortaöğretim Öğrencilerinde Kariyer Karar Verme Öz-Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek
Self-Esteem and Perceived Social Support in Secondary Education Students as Predictors of Career Decision-Making Self-Efficacy
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi Sinem DİNÇOL ÖZGÜRsinemdincol@gmail.com,Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi ABD Prof. Dr. Ayhan YILMAZayhany@hacettepe.edu.tr
Zihinsel Durum Kavramsal Öğrenme Envanterinin Türkçe’ ye Uyarlanma Çalışması
The Turkish Adaptation Study of the Mental State Conceptual Learning Inventory
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Mustafa GÜLERmustafaguler61@gmail.com,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Zeynep ARSLANzeyneparslan@ktu.edu.tr,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Derya ÇELİKzeyneparslan@ktu.edu.tr
2018 Liselere Giriş Sınavına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
Teachers' Views on the 2018 Entrance Exam for High Schools
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. ÜyesiYılmaz DAŞLIydasli@cumhuriyet.edu.tr
Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
A Field Study on Determining the Attitudes of Students on Gender Roles
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİdikmenliy@hotmail.com,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Hamza YAKAR hmzyakar@hormail.com
Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Examining of Preservice Teachers’ Disaster Awareness Levels
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Araş.Gör. Büşra KARTALbusra.kartal@ahievran.edu.tr
Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarının, Öz Yeterliklerinin ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
Examining Pre-service Teachers’ Attitudes, Beliefs, and Intentions Related to Using Educational Technologies
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rezzan UÇARucarrezzan@gmail.com,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ebru SAĞLAMebruakbalikci@gmail.com
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
The Creative Leadership Qualities of School Administrators: A Study of Developing a Scale
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu AVCI AKBELburcuavci812002@yahoo.com
Profesyonel Viyolonsel İcracılarının Performans Gelişim Süreçlerini Etkileyen Unsurlar
Factors Which Have an Effect on Performance Development Processes of Professional Cellists
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Volkan TUNÇvolkan_tunc23@hotmail.com
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar Bibliyografyası
Bibliography of Turkish Books on History of Turkish Education Published in Republican Period
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Gamze MERCANeyluleylul347@hotmail.com,Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Pınar KÖSEOĞLUkoseoglup@gmail.com
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği
Biology Teacher Candidates’ Identification Levels Of Trees In Their Immediate Surrroundings: Ankara Example
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Arş. Gör. Dr. Sultan Selen KULAselenyazgunoglu@windowslive.com,Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLERpinarguler@ahievran.edu.tr
Sınıf Öğretmenlerinin İnterneti Eğitim Amaçlı Kullanma Durumları
Internet Usage of Classroom Teachers for Educational Purposes
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Dr. Mehmet KOKOÇkokoc@trabzon.edu.tr
Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Ağırlıklı Karma Öğrenme Modeline Geçiş Süreci: Pedagojik Deneyimlere Dayalı Bir Çözümleme
Analysis of Transition to Online Blended Learning Model in Higher Education: An analysis based on Pedagogical Experiences
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Yavuz AKBAŞyakbas@trabzon.edu.tr,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Miraç AYDINmiracaydin81@gmail.com
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Algılarının İncelenmesi
Exploring Pre-service Social Studies Teachers’ Perceptions of Project Based Learning(PBL)
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Melike FAİZmfaiz@kastamonu.edu.tr,Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine KARASU AVCIeavci@kastamonu.edu.tr
Tarihi Kahramanların Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kullanılmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Algıları
Perceptions of Secondary School Students on the Use of Historical Heroes as Role Model in Values Education
Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERYILMAZmeltem.eryilmaz@atilim.edu.tr
Sanal Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenci Davranışlarının Kümeleme Yöntemi İle Analiz Edilmesi
The Analysis of Student Behaviors in Virtual Learning Environments by Clustering Method
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Abdullah ÖZKALEeoerdogan@anadolu.edu.tr,Anadolu Üniversitesi Doç. Dr. Emel ÖZDEMİR ERDOĞANabdullahozkale@isparta.edu.tr
Türkiye’de PISA Finansal Okuryazarlık Sorularının Uygulanması: Ön lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Örneği
Implementation of Financial Literacy Section of PISA in Turkey: An Example for Determine Students’ Financial Literacy Level in Associate Degree Program
Özel Final Okulları İlkokul Bölümü ELAZIĞ Bilim uzmanı Kübra UYGURkubrauygur09@gmail.com,Fırat Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Prof. Dr. İ. Bakır ARABACIarabacibaki@gmail.com
Lise Öğretmenlerinin Personel Güçlendirme Algıları ile Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişki: Elazığ İli Örneği
The Relationship Between High School Teachers' Perceptions of Employee Empowerment and Organizational Trust: The Sample of Elazığ Province
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sermin BİLENsermin.bilen@deu.edu.tr,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Prof. Dr.Kamile ÜN AÇIKGÖZbilisegitim@gmail.com
İşbirlikli Öğrenmenin Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
The Effects of Cooperative Learning on the Singing Skills
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dr. Öğr. ÜyesiEda ERDAŞ KARTALerdaseda@gmail.com,Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğr. Görevlisi Ezgi ADAezgiada88@gmail.com
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Problemleri ve Geri Dönüşüm Hakkındaki Görüşleri
Pre-school Teacher Candidates’ Views about Environmental Problems and Recycling
Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, Selin YILDIZslnylddz@hotmail.com,Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Gonca KEÇECİgkececi@firat.edu.tr,Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİNkzengin@gmail.com
Dengeli Beslenme Akademik Başarı Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması
Balanced Nutrition Academic Achievement Test: Validity and Reliability Research
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi, İsrafil TOZLUisrafiltozlu@yyu.edu.tr,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, Emine GÜLSEVENminelvan65@gmail.com,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜYSÜZmustafatuysuz@yyu.edu.tr
FeTeMM Eğitimine Yönelik Etkinlik Uygulaması: Kuvvet ve Enerji Örneği
Activity Application for STEM Education: Sample of Force and Energy
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitim ABD Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞnasip@hotmail.com,Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu; Iğdır MEB de Öğretmen Tefik ÖNERtefik-ner2010@hotmail.com.tr
Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların, İnternet Ortamında Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Gaining of Concepts in High School Biology Books to Biology Education on the Internet
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Gülfidan CANgcan@metu.edu.tr,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Atakan ÇOŞKUNatakancoskun45@gmail.com,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yıldız UZUNyildiz.uzun@metu.edu.tr,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ceylan NALÇAceylannalca@gmail.com,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ceylin BÖĞÜRCÜbogurcu.ceylin@metu.edu.tr
Lisansüstü Öğrenciler Arasında Yapılan Çevrimiçi Akran Mentorluğun Sürdürülebilirliğini Etkileyen Unsurlar
Factors Influencing the Sustainability of Online Peer Mentorship among Graduate Students
Fen Bilimleri Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Müge SAĞDIÇmuge.sagdic@hotmail.com,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hasan BAKIRCIhasanbakirci09@gmail.com,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Zeynel BOYNUKARAbzeynel@yahoo.com
Rehberli Sorgulama Öğretim Modeline Dayalı Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kuvvet ve Enerji Ünitesi Örneği
The Effect of Guided Inquiry Teaching Model on the Scientific Process Skills of Students: The Case Study of Force and Energy Unit
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü Hakan Şevki AYVACIhsayvaci@gmail.com,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Alper ŞİMŞEKalpersimsek.edu@gmail.com,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü Gürhan BEBEKgurhan.bebek@gmail.com
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Aktif Öğrenmeye Yönelik Algıları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Araştırılması
Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Perceptions on Active Learning and Their Technopedagogical Education Competencies
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yavuz ÇETİNyavuz.cetin@yandex.com
İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Integral ASIE Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Modele Yönelik Öğrenci Görüşleri
The Effect of Integral ASIE Model-Based Teaching Used in Human and Environment Unit on Students’ Achievement and Students’ Opinions about the Model
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Şehnaz Nigar ÇELİKsncelik@yyu.edu.tr, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Süleyman KASAPkasap_hakan@hotmail.com
Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
A Comparative Evaluation of English Language Teacher Education Programs in Turkey
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Süleyman KASAPkasap_hakan@hotmail.com
Akademisyenlerin Gözünden Türkiye'de ki İngilizce Eğitimi Süleyman KASAP
English Education in Turkey from the Perspective of Academics
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Sevgi AYDIN-GÜNBATARsevgi.aydin45@hotmail.com,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü Vildan TABARvildan-cane@hotmail.com
Türkiye’de Gerçekleştirilen STEM Araştırmalarının İçerik Analizi
Content Analysis of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Research Conducted in Turkey
Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Betül KÜÇÜK DEMİRbetulkucuk@bayburt.edu.tr, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Tevfik İŞLEYENtisleyen@atauni.edu.tr
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi
The effect of the argumentation based science learning approach on the mathematics achievement of students
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Gülce COŞKUN ŞENTÜRKgulcecoskun@mu.edu.tr,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Aze BÖLEKazebolek@gmail.com
Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Öz Yeterlik Durumlarının İncelenmesi
Investıgatıon Of Instrumental Self-Effıcacy Status Of Musıc Teacher Candıdates
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi ABD Derya CANderyacakmak@mehmetakif.edu.tr,Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mantık ABD Hülya ALTUNYAhulyaaltunya@sdu.edu.tr,Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi Veli CANokyanuscan15@gmail.com
8-12 Yaş Aralığındaki Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerileri Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Logical Thinking Skills of 8-12 Old-Students
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Çetin GÜLERcetin@yyu.edu.tr,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dilan DİNCİdilandinci@gmail.com
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ve Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship between Computational Thinking Skills, Learning Styles and Some Variables of Secondary School Students
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Muhammed Doğukan BALÇIN,Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fatma COŞTU,Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Hatice MERTOĞLU
Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama Becerisine Sahip Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri
Pre-service Teachers’ Views in Different Disciplines Who Have the Skills of Preparing ITP on Inclusive Practices
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Sinan SCHREGLMANN
Eğitim Fakültesinde Görevli Akademisyenlerin Alternatif Eğitim/Okul Hakkındaki Görüşleri
The Views of Academics Working at Education Faculties on Alternative Education/Schools
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Yakup DOĞAN,Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Ali Derya ATİK
Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
Antibiotic Use Scale: A Scale Development Study
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Nesli KALA,Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Selcan SUNGUR ALHAN,Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Arzu KİRMAN BİLGİN
Akademisyen ve Öğretmen Perspektifinden Türkiye’deki Hizmet Sürecindeki Öğretmen Eğitiminin İncelenmesi
Evaluation of In-Service Teacher Training in Turkey from the Academic and Teacher Perspective
* Müzik Öğretmeni, MEB Funda UĞRAŞ BİLİR,Sinop Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri ABD Murat GÖK
Güzel Sanatlar Lisesi Çello Dersi Öğretim Programında Yer Alan Türk Müziği Kazanımlarının Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
The Assessment of Books Used Based on The Curriculum of Fine Arts High Schools Cello Course in terms of Their Turkish Music Learning Outcomes
Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Muhammet DORUK,Öğretmen Hakkari Şehit Selahattin Ortaokulu Gül DORUK
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Kurdukları Problemlerin Analizi
Analysis of the Problems Posed by the Fifth Grade Students Related to Multiplication and Division
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Elif ERTEM AKBAŞ,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Murat CANCAN,Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Fatma BALCI
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Alanlarına Yönelik İlgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of Secondary School Students' Interest ın STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) Fields According to Various Variables
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Osman ÇİL,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okan KUZU,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Ahmet Salih ŞİMŞEK
2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi
Investigation of 2018 Secondary Mathematics Curriculum According to the Revised Bloom Taxonomy and Components of the Program
Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Mustafa ALBAYRAK,Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Nurullah YAZICI,Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Mertkan ŞİMŞEK
Büyük Doğal Sayıları Okuma ve Yazmada Öğrencilerin Yaşadığı Güçlükler
Difficulties of Students in Reading and Writing Big Natural Numbers
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Uzmanı, MEB İrem ALTUNOK ÇAL, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi/Kırgız Türk Manas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rüştü YEŞİL
Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi
Validity and Reliability Analysis of Responsibility Education Practices Scale
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Özcan SEZER,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Engin TURĞUT
Ergenlerde Şükran, Yaşam Amaçları ve Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Investigation of Gratitude, Life Goals, Life Satisfaction of Adolescents In Terms Of Some Variables
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültes Erhan GÖRMEZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Numan ERTAŞ
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Konumlandırma Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkındaki Görüşleri
The Views of The Social Studies Teacher on Global Positioning System and Geographic Information Systems
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Serpil UMUZDAŞ,Müzik Öğretmeni Hamza Oruç KIZIKLI,Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı M. Serkan UMUZDAŞ
Türk Sanat ve Halk Müziği Çalgılarıyla Yürütülen Müzik Dersi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Ders Başarı ve Tutumlarına Etkisi
The Effect of The Use of Turkish Classical and Folk Music Instruments in Music Courses on The Course Achievement and Attitude of Students in Primary School
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitim ABD Nasip DEMİRKUŞ,MEB de Öğretmen, İstanbul, Türkiye Nimet BATIHAN GÜZEL
Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi
Developing Course Material on Important Macroscopic Concepts Related to Biology
Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Bünyamin HAN,Siirt Üniversitesi, BESYO Bölümü Rasim TÖSTEN, Siirt Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Yunus Emre AVCI
İç Göçe Maruz Kalmış Ortaokul Öğrencilerinin Eğitimde Yaşadıkları Problemler (Diyarbakır İli Örneği)
Educational Problems of Secondary School Students Who Exposed to Internal Migration (Case of Diyarbakır Province)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Şahin İDİN
Ortaokul Müdürlerinin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeni Yönelimleri ve Yaklaşımları Görev Yaptıkları Kurumlarda Uygulama Düzeylerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi
Examination of Middle School Headmasters’ Application Levels of New Tendency and Approaches in Science Education at the Institutions They Work For and Leadership Styles
Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın Üniversitesi Sündüse Kübra ÇOMARLI,Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Veri İşleme Öğrenme Alanına Yönelik Serbest Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
Examining the Free Problem Posing Skills of Secondary School Mathematics Teachers Regarding Data Processing Learning Field
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Aygen KOÇ KOCA,Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ramazan GÜRBÜZ
Üstün Yetenekli ve Diğer 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemlerini Çözme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
An Investigation of the Mathematics Problem Solving Strategies Developed by the 4th Grade Gifted and Other Students
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Bahar CANDAŞ,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Zeynep KIRYAK,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Ayşe KILINÇ,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Onurhan GÜVEN,Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Haluk ÖZMEN
2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programlarının Genel Eğilimler ve Yaklaşımlar Açısından Karşılaştırılması
Comparison of 2013 and 2018 Science Curriculums in Terms of General Trends and Approaches
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Nurcan TURAN-OLUK,Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Funda EKİCİ,Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Sinem GENÇER,Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Hüseyin AKKUŞ
Kimya Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Bakış Açılarındaki Değişimin İncelenmesi
Examination of the Changes in the Pre-service Chemistry Teachers’ Perspectives on Assessment
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İbrahim AKAR
Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekli Öğrenciyi Aday Gösterme Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Factors that Influence Prospective Teachers’ Gifted Referral Decisions
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Bahadır GÜLBAHAR,Başkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Servet ÖZDEMİR
Okul Yöneticilerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasındaki Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Algılarının İncelenmesi
Investigation of Teachers' Perceptions of School Administrators' Instructional Leadership Roles in the Implementation of Curriculums
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Melahat ÇELİK,Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Mustafa DOĞRU
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
A Study Examining the Attitudes of Science Teacher Candidates towards Environmental Problems