tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVII/SAYI 1/2020


Kapak
Önsöz
İçindekiler
İç Kapak
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Esra BUKOVA GÜZEL
Farklı Akademik Başarıya Sahip Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Klinik Mülakatların Karşılaştırılması
Comparing the Clinical Interviews Conducted by the Prospective Mathematics Teachers Having Different Academic Achievement
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Sümbül YALNIZCA-YILDIRIM,Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Fulya CENKSEVEN-ÖNDER
Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
The Mediatory Role of Life Satisfaction in The Relationship between Emotional Intelligence and Agression
Trabzon Üniversitesi, Taner ALTUN,Yozgat Bozok Üniversitesi Tekin GÜLER
Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Classroom Teachers' Views on the Renewed Life Science Program
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Mustafa KAYA,İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü İlhan ERDEM
Çocuk Edebiyatı Eserlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Empati Becerisinin Gelişimine Etkisi
Texts included in textbooks of teacher and teacher candidates evaluation of relevant opinions
Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Gürkan YILDIRIM,Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Serkan YILDIRIM
Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Ortaokulda Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi
Determining The Use and Preference of Virtual Reality Technologies in Secondary School
Hakkari Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Emrullah YİĞİT,İzmir Bakırçay Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Selim GÜNÜÇ
Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığına Göre Aile Profillerinin Belirlenmesi
Determination Of Children’s Family Profiles According To Their Digital Game Addiction
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Mecit ASLAN,Milli Eğitim Bakanlığ Rezzan Zeliha ERDEN
Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi
Investigation of Secondary School Teachers' Curriculum Fidelity
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Suna KAYMAK ÖZMEN
Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eğitiminin Etkisi Tek Denekli Bir Çalışma
Effect of Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Training Program Single Experimental Design
Fen Bilimleri Öğretmeni, Kocaeli 15. Kolordu Ortaokulu Hicran ARSLANHAN,Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Tufan İNALTEKİN
Tasarım Temelli Öğrenme Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının
The Effects of Design-Based Learning Applications on STEM Perceptions Development of Pre-Service Science Teachers
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Sümeyye AYDIN GÜRLER
Fen Bilimleri Dersinin İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) Dâhil Edilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers Ideas about Integrating Science Lessons to “Educating Program in Primary Schools”
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Servet KARDEŞ,Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Berrin AKMAN
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Erken Müdahale Programlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi
Investigation of the Perceptions of Preschool Education Teachers and Institution Managers on Early Intervention Programs
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Zeynep TEMİZ,Kırıkkale Üniversitesi Şenil ÜNLÜ-ÇETİN, Mersin Üniversitesi Simge YILMAZ
Okul Öncesi Eğitim Alan Beş Yaş Çocuklarının Meslek Seçimleri ve Cinsiyetlerine İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi
Investigating Preschoolers’ Career Aspirations and Views of Their Genders
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Levent DENİZ,MEB Seher TEKE
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
An Evaluation of Teacher Views on School Principals' Technology Leadership Roles
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ali İhsan ÇUHADAR
Türkiye’de Ulusal Mevzuata Göre Velilerin Okul Yönetimine Katılımı
Parents’ İnvolvement in School Management According to National Legislation in Türkiye
Erciyes Üniv., Eğitim Bili. Enstitüsü, Rabia Nur YANIK,Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Oktay BEKTAŞ
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Öz-Benlik Algılarının İncelenmesi
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dicle Üniversitesi, Z.G.Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD Hülya ASLAN EFE, Dicle Üniversitesi, Z.G.Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD Sait YÜCEL,Dicle Üniversitesi, Z.G.Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği ABD Rıfat EFE
Belgesel Çekme Etkinliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi
The Effect of Making Documentaries on Science Student Teachers’ Attitudes towards the Environment for Sustainable Development
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Da Kemal ÖZGEN,Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı Baran BAYRAM
Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurmaya Yönelik Beceri ve Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Investigation of Middle School Students’ Problem Posing Skills and Problem Posing Self-Efficacy Beliefs
Muş Alparslan Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü İsmail DÖNMEZ
STEM Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of STEM Motivation Scale into Turkish: Validity and Reliability Study
Lefke Avrupa Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Lütfiye VAROĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Şenol ŞEN, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Ayhan YILMAZ
Üniversite Öğrencilerinin Periyodik Tablo ile İlişkili Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
Examining of Undergraduate Students’ Cognitive Structures related to the Periodic Table
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Serdar ARCAGÖK
Öğretmenlerin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Algılarının İncelenmesi
Investigation on Teachers' Perceptions of Digital Citizenship
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Simge YILMAZ,Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Emine YILMAZ-BOLAT,Müdür Yardımcısı, Mersin Şevket Pozcu Anaokulu İlknur GÖLCÜK
Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi
The Impact of an Early Childhood Environmental Education Program on Children’s Attitudes toward Environment
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Filiz METE,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Nurullah ESENDEMİR
Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerine Dair Görüşleri
Turkish Teachers' Views on Writing Strategies
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tuğba DEMİRER,Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık ve Ekolojik Ayak İzi Kavramlarına İlişkin Düşünceleri: Kelime İlişkilendirme Örneği
7th and 8th Grade Students' Perceptions of Environmental Citizenship and Ecological Footprint Concepts: The Example of Word Association
MEB Evşen AYMEN PEKER,Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Erol TAŞ
5. Sınıf Öğrencilerinin “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları
Misconceptions of Fifth Grade Students about the “Let’s Travel and Learn about the Living World” Unit
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Deniz KAHRİMAN-PAMUK,Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Rıdvan ELMAS, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Savaş PAMUK
Artırılmış Gerçeklik ve Fen Etkinlikleri: Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Augmented Reality (AR) and Science Activities: The Views of Preschool Pre- and In-Service Teachers
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Deniz GÖKÇE ERBİL,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Ayfer KOCABAŞ
İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Cohesion Scale for 4th Grade Elementary School Students
Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU, Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Mehmet Altan KURNAZ
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıma ve Kırınım Konusundaki Bağlamlaşmış Bilgileri
Contextualized Knowledge of Pre-Service Science Teachers on Reflection and Diffraction
M. Serkan UMUZDAŞ, Özgür KOÇAK, Serpil UMUZDAŞ
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation Of The Flow State of Fine Arts High School Students’ In Terms of Various Varieties
Neşe KUTLU ABU, Murat GÖKDERE
Üstün Yeteneklilere Yönelik Farklılaştırılmış Fen Öğretim Modülü Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kavramsal Algıları ve Değerlendirmeleri
Evaluations and Conceptual Perceptions of Prospective Classroom Teachers Related to Differentiated Science Teaching Module for Gifted Students
Ömer ÇİFTÇİ, Mustafa KAYA
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Duygusal Yön Analizine Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation of Tales in Middle School Turkish Textbooks According to Emotional Analysis
Pınar ÇAVAŞ, Aslıhan AYAR, Selin BULA TURUPLU, Gizem GÜRCAN
Türkiye’de STEM Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Durumu Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Status of STEM Educatıon Research in Turkey
Özlem ÇEVİK
Kültürel Bir Öğreti: Mutluluk Korkusu
A Cultural Teachıng: Fear Of Happıness
Rıdvan GÜRBÜZKOL, Hasan BAKIRCI
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi
Identifying Science Teachers' Attitudes and Opinions about Socio-scientific Issues
Seda DONAT BACIOĞLU, Zöhre KAYA
Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Bilgi Düzeyleri ile Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Bildirme Tutumlarının İncelenmesi
The Examination of Prospective Teachers Regarding Their Knowledge Levels of Child Abuse and Neglect and Their Attitudes Towards Reporting Child Sexual Abuse
Mehmet Ali ÖZTÜRK, Mustafa ERDEM
Sınıf Öğretmenlerinin İş Yükü Algısı ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Perception of Workload and the Occupational Burnout Levels of Classroom Teachers
Seval KOÇAK, Mustafa Hami AY
Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algısı ile Akademik İsteklilikleri Arasındaki İlişkide Okul Bağlılığının Aracılık Rolü
The Mediating Role of School Engagement on the Relationship between High School Students' Perception of Democratic School Culture and Their Academic Aspiration
Adem AKKUS
Laboratuvar öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması
A Study of Developing Laboratory Self-Efficacy Scale
Fethiye KARSLI BAYDERE, , Sena KURTOĞLU
5. Sınıf Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Kavramsal Anlamalarına REACT Stratejisinin Etkisi
The Effect of REACT Strategy on 5th Grade Students’ Conceptual Understanding of Biological Diversity
Arife TOLGA , Berna CANTÜRK GÜNHAN
6. Sınıf Öğrencilerinin Alan Hesaplamada İlişkilendirme ve Genelleme Süreçlerinin İncelenmesi
Investigation of the Reasoning with Relationships and Generalization Processes of Grade 6 Students in Area Calculation
Semra OMAK, Elif SAZAK
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Gelişimsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocuklarla Etkileşim Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Pre-School Teachers' Interaction Behaviors with Developmentally Disabled and Non-Disabled Children in Their Classrooms
Neşe DUMAN, Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN SAK
Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi
Examination of Teachers’ Job Burnout Level and Organizational Cynicism Attitudes
Kenan BULUT, Hatice COŞKUN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilincinin Belirlenmesi
Determination of Pre-service Turkish Language Teachers’ Linguistic Awareness
Mahmut AYAZ, Salih GÜLEN, Bilge GÖK
STEM Etkinliklerinin Uygulanması Sürecinde Elektronik Portfolyo Kullanımının Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısına ve STEM Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
Examination of the Effect of Electronic Portfolio Use on the Academic Achievement and STEM Attitude of Eighth Grade Students in the Application Process of STEM Activities
Kamil ARI, Ebru ÜNÜVAR
Şemsiyye Fi’l Hisab Adlı Eserin Geometri Konularının Matematik Öğretimi Bakımından 2017 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
The Comparison of the Geometry Topics of the Work Called Şemsiyye Fi'l Hisab with the 2017 Secondary School Mathematics Curriculum in Terms of Teaching Mathematics
Zeynel BOYNUKARA, Aslı Nur DENİZ, Mustafa TÜYSÜZ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of the Views of Science Teachers on STEM
Hatice GÜNGÖR SEYHAN, Murat OKUR
Fen Bilimleri Laboratuarlarında Mobil Teknoloji Desteğinin Önemi Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Teachers' Opinions about the Importance of Mobile Technology Support in Science Laboratories
Hayati ÇAVUŞ, Fatma KESKİN YORGANCI
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje Hakkındaki Görüşleri
Middle School Mathematics Teachers’s Levels of Utilization the Education Informatics Network (EBA) Project and Their Opinions About the Project
Özge CAN ARAN, Bilge GÖK, Mahmut AYAZ
Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterliliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Elementary Teachers and Preservice Elementary Teachers’ Science Teaching Self Efficacy
Emre Harun KARAASLAN, Yılmaz SAĞLAM
Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Söylem Analizi
Chemistry Teachers’ Discourse Analysis
Nazihan URSAVAŞ, Sabiha ODABAŞI ÇİMER
EGS (DNR) Tabanlı Öğretimin Sindirim Süreci ve Sindirim Sistemi ile İlgili Anlama Şekillerinin Geliştirilmesine Etkisi
The Effect of DNR Based Instruction on the Development of Ways of Understandings about Digestion and Digestive System
Mehmet GÜRLEK, Nasip DEMİRKUŞ
Botanik Kavramları Öğretiminde, Kavram Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
Application of Concept Analysis Tables, Concept Networks and Concept Maps in High School Botanical Education
Hepşen OKAN, Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ
Konservatuvar Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Metaforik Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Metaphoric Approaches of Conservatory Students to “Accompaniment Course”