SORUMLU EDİTÖRDEN,


- Bana ulaşan her makalelerinizin, insanlık için bedensel, düşünsel, zihinsel… vb emek sarf   edilerek hazırlanmış gerçeği ve bilinciyle; olanaklarım ölçüsünde eksik bilgimi öğreniş iştahı, susamışlığı, zevki ve dürüstlüğüyle inceleyeceğimden emin olabilirsiniz.

- Kavrayışta sıkıntı çektiğim makaleleri ilgili editör ve uzman arkadaşlarımdan yardım isteyeceğim.

- Özgün rumuz verilen her makalenin ön denetim, düzenleniş ve ön kabul süreci;

A- Gelen her makale; Bilimsel Yeterlik ve Sorumlu Editör, Nitel Yöntem ve Teknik Editörü, Nicel Yöntem ve İstatistik Editörü, Alan Editörleri veya  Danışman Edörler tarafından incelenirken; bilimsel, yazımsal, ölçümsel açıdan geçerlilik ve yeterlik ön denetimi ve kuluçka kabul sürecinde makalenin gerekli yerlerine katkıda bulunulur.

B- Geçersiz ve gereksiz yerleri ayıklanır.

C- Şekilsel yönden daha evrensel, bilimsel anlaşılabilir ve taklit edilebilir hale getirilir.

D- Ön inceleyişte yapılan önemli bilimsel değişiklikler varsa tüm düzeltmelerin bir nüshası yazara gönderilir.

E- Sorumlu Editör, Nitel Yöntem-Teknik Editörü ve Nicel Yöntem-İstatistik Editörlerin inceleyişinden sonra, gerekirse Alan Editörleri ve İlgili Danışman Editörlerle istişare edilerek ve/veya görüşleri alınarak, bilimsel yönden yetersiz ve/veya geçersiz makalelerin kısa gerekçeleri makale yazarlarına yazılarak ret edilirler.
- Sorumlu Editörün inceleyişinden sonra kayda geçmiş (rumuz verilmiş), düzeltimi için yazara gönderilen makaleler sonradan geri çekilmek istense bile ve/veya önemli bilimsel değişiklikler 7 gün içinde makale yazarları tarafından Sorumlu Editöre bildirilmediği zaman makale ret edilmiş olarak listeye yazılır.
    
F- Gerekirse ve/veya koşullar uygunsa (makalede önemli anlamsal, bilimsel eksik düzeltmeler ve
değişimler yoksa) yapılan ön düzeltmeler konusunda yazardan 3 gün içinde itiraz gelmezse zaman kazanmak için ön kabul işlemleri başlatılır.
- Ön inceleyişte Sorumlu Editör, Nitel Yöntem-Teknik Editörü ve Nicel Yöntem-İstatistik Editörü zaman kazandırış ve israfı önleyiş amaçlı olarak yazarların lehine koşulu ile; Makalenin Bilimdeki Konumu”, “Makalenin Bilimdeki Özgünlüğü”, makaledeki anlamsal bütünlüğü bozmayan; küçük kelime, sözcük, cümle hatası, işlem hatası, kavram yanılgısı, teknik yazım, kural hataları...vb yazara haber vermeden düzleterek makale alan editörüne gönderilebilir.

G- Ön kabulden sonra makale en uygun değerlendiriş amacıyla; ya Alan Editörlerine veya Danışman Edörlere ya da Alan Hakemlerine gönderilerek ayrıntılı bilimsel ölçütler yönünde inceleyişe alınır.

H- Sonuçlar Sorumlu Editöre gönderilerek kabul ve ret kararı verilir.

 İ- Tüm inceleniş süreçleri uygun görülen her makale, verilen ilk rumuzu, yer alacağı cilt ve sayısı  ile internette hemen yayınlanır. Makalenin yayınlanışı cilt ve sayıların yayın zamanına kadar  bekletilmeyecektir (yeni uygulayış!!!).

- Her makaleyi, bildiriyi, tezi, bilimsel projeyi… vb bilimsel çalışmayı insanlığın; “Tefekkür, Düşünce,
   Deneyim ve Bilim Kitabı” çözmecesinin (pazılın) bir cüzü ve/veya yapıtaşı kabul ederim.

- Bu çözmecenin yapıtaşlarını: bilimsel yöntem, teknik ve kurallarla araştırıp ortaya koyarken, sonuç ne olursa olsun her birisinin gerçek ve doğru adreslere-konumlara bilimsel sistematik disiplin ve kurallarla hassas kalibre ve kumpas edilmesi gerektiğine inanıyorum.

- Her bozuk, eksik ve yanlış bilimsel bilgi yapıtaşı/parçası (makale, bildiri, tez, bilimsel proje) ve bilimsel bilgi yapıtaşlarını eksik ve yanlış konumlandırış; "Tefekkür, Düşünce, Deneyim ve Bilim Kitabı Çözmece Sistemi'nin" (dinamik bilgi havuzunun) sağlıklı çalışmasını olumsuz ve istenmedik yönden etkiler. Ayrıca bu durum bilim kitabından edinilen-edinilecek sonuçları; yanıltıcı, eksik ve olumsuz etkilediği kanısındayım.

- Doğası itibarıyla, herkese açık internet ve medya ortamlarında gelecekteki bilimsel bilgiler ve avam bilgi havuzları ayrı disipline edileceklerdir.

- Bilimsel kurallara ve bilimsel değer yargılarına göre üretilmiş bilimsel bilgilerin; ortak payda, değişmezlerinin, değişkenlerinin ve geçişenliklerinin özgünlüklerine göre amaca uygun; doğal, yarıdoğal ve yapay olarak disipline edilişi gereklidir.

- İncelenen her makalenin; bilimsel sistematik disiplin kurallarına dayalı ve onu aşkın bilim mühendisliği hassas mantığıyla; "Tefekkür, Düşünce, Deneyim ve Bilim Kitabı" çözmecesi çerçevesine, çeşitli medya ve eğitim ortamları için amaca uygun hazırlanışının gerekliliğine   inanıyorum.

- Bundan sonra ve gelecekte; "Tefekkür, Düşünce, Deneyim ve Bilim Kitabı'na" girmiş tüm makale   ve çalışmaların; uluslararası bilim uzmanlarınca, bilimsel geçerlilikleri periyodik olarak gözden   geçirilip denetlenişi, yeniden denenişi ve varılan sonuçların gerekçeleriyle bilimsel ince ayar kumpası ve kalibrasyonu sistematiği ile gerçekçi disipline edilerek ve sınıflandırılarak; "Tefekkür, Düşünce, Deneyim ve Bilim Kitabı'ndaki" yerine (konumuna) yeniden konumlanışı önemlidir ve bunun zamanının geldiği kanısındayım.

- Günümüzde yurt dışında öyle paralı ve kapitalist dergi yayın anlayışlarıyla karşılaştım ki, çok sayıda makalem yayına kabul edildiği halde, makalemin bir nüshasını kendi web sitemde   yayınlayış telif hakkını ilgili dergiler kabul etmedikleri için makalelerimi yayından geri çektim. Bir daha da yayına baş vurmadım.

- Çok hilkat garibesi bir durum! Akademik kariyer farzları (kuralları) gereği yurt dışı belli dergilerde bir yayın sahibi gözükmek için, akademik emeğinizin tüm haklarını (tapusunu) üstelik bazen para ödeyerek dergi sahibine ebedi devrediyorsunuz !!!

- Makalelerin telif veya yayın hakkının parayla geçici olarak kütüphanelere satışı gibi bilimsel bilgiyi   kapitalizmin kefeninde tutuş Karun'i bir mantıktır.

- Bu durumun çoğu bilim bilginleri ve bilim insanlarınca kabullenişini ya da bu duruma sessiz kalışlarını kavramakta düz ve çok yönlü mantığım iflas ediyor sanki !!!

- Kaliteli ya da gözde bir makaleyi, keşfi ve/veya buluşu yurtdışındaki A sınıfı bir dergide (genellikle parayla) yayınlarsanız veya yurtdışındaki bir sempozyum da, kongre de çok para vererek bildirinizi sunarsanız ülkenizde akademik kariyerde aşama kaydedişte size daha yüksek puan veriliyor.

Aynı gözde makalenizi, keşfinizi ve/veya buluşunuzu ülkenizin orta sınıf bir dergisinde yayınlarsanız ya da sempozyumunda daha ucuza sunarsanız size daha az puan veriliyor.

- Bana göre hangi dergide olursa olsun, her makaleye hakemlerin A, B, C… vb puanı verişi esas alınmalıdır. Ola ki ya da belki de, değer verişte  ve ölçüde asıl olan; altının sergilendiği ve/veya edinildiği kaynağı değil, ayarı önemli olmalıdır. Demirkuş 2011

- Yani bilimsel bir derginin A, B, C... vb notu değil de doğrusu makalenin A, B, C... vb notu olmalıdır.

- Örneğin; Bir makale 6 hakeme (ulusal ve uluslararası hakemlere) gönderildiğinde; tüm hakemlerden tam puan almışsa A, 5 hakemden olumlu puan almışsa A1, 4 hakemden olumlu puan almışsa B, 3 hakemden olumlu puan almışsa C sınıfı makale kategorisinde değerlendirilebilir. Bu değerlendiriş sistemi bilimsel kurallara dayalı daha mükemmel ve verimli geliştirilerek disipline edilebilir. İlerde YYÜ Eğitim Fakültesi Dergi’sinde, akli, mantıki, bilimsel gerekçeler ve geçerli gereklilikler ortaya konarak bu sisteme geçiş planlanıyor.

- Bu gibi fakülte dergilerimizin hilkat garibesi kapitalist zincir ve kementleri kıracağı kanaatini taşıyorum.

- Bu bilinçten hareketle herkesin hizmetine açık bu gibi fakülte dergilerin yayın politikasını beğeniyor  ve
hizmet edişi de zevkle yapacağıma inanıyorum.

- YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'nde eğitim amaçlı bilimsel argüman, sanal materyal verilerine
dayalı makaleler değerli bilim insanlarından ve bilim bilginlerinden istenmektedir.

- Bunun görsel ve işitsel örnekleri yakın zamanda dergimizde yer alacaktır.

- Özellikle dostlarım, arkadaşlarım, tanıdıklarım ve akrabalarımdan ricam bu görevim süresince benden ayrıcalık istememeleridir.

- Tam tersine herkesten daha çok dergi yayın kurallarına uyarak saygılı ve hassas davranarak bana anlayış ve sabırla yardımcı oluşlarını rica ediyorum.

- Kanımca bu önemli ve ciddi sorumluluğum döneminde; dostluk, arkadaşlık, tanışıklılık ve akrabalık
yardımcı oluş ve kurallara hassas uyumla pekişir.

- Tersine istem ve davranışlar bilimsel, insani ve ahlaki değerlere zarar verir kanısındayım.

- Bunu yazışımdaki maksadım dergi ve makale konusundan hassas davranışlarımın, kişisel, özel ve resmi  ilişkilerimde tanıdıklarımın, dostlarımın beni bilinçli anlayışları ve beklenmedik sıra dışı hassas  tepkilerimi liyakatli-doğru yorumlayışları içindir.

- YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi’yle ilgili her insana sevgi, saygı ve onlar için Allah CC’YE dualarımı sunuyorum. 10 Ağustos 2011

                                                                                                                          Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ
                                                                                                                          YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi                                                                                                                                               Sorumlu Editörü