Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Makale Yazım Kurallarının Kontrolü


A-Sorumlu Editöre Yazılan Mailinize; Üniversiteniz, Fakülteniz, Bölümünüz, Anabilim Dalınız ve size     ulaşabileceğimiz bir cep telefonu ve üniversitedeki telefonunuzu yazınız.
  - Makalenin hızlı yayın akışı ve gerekli bazı acil durumlar için; bize verilen cep telefonu numaranız bana ait          (
Sorumlu Editör) 0542 603 77 37 cepten aranır ve akabinde siz (sorumlu yazar) beni aradıktan sonra     sizinle konuşulur.
   -Size ait cep telefonu numaranız kimseye verilmez.
   -Gelen numarayı (
0542 603 77 37) tanımanız için bu cep numarasını efdyyu@hotmail.com adıyla geçici     olarak kayıt edebilirsiniz.
   -Gerektiğinde, iletişimdeki ve sekretaryadaki diğer telefonları her an arayabilirsiniz.

Makalenizi Yazım Kurallarına göre düzenlemeden önce, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayınlanmış Makalelere Göz Atmanız Yazım İşinizi Çok Kolaylaştırır.

B-Aşağıdaki 19 tane yazım kuralı kontrol maddesinin hepsine harfiyen uyulması gerekir.

0- Yayın Hakları Sözleşmesinin Örneklerini İnceleyerek,  Tarih Verdirip Tüm Yazarlar İmzalayarak Sanal Klonunu Makalenizle Birlikte Sorumlu Editöre Gönderiniz.


I- Yazım Esasları

1. Makaleler Windows için Word 6.0 ve daha üst bir sürüm ile yazılmalıdır.
2. Makale yazıları, görsel ve/veya işitsel materyallerin sanal ortamdaki iç linkleri makalenin ilgili yerlerine     atılarak tek klasör içinde ziplenerek maille ve/veya dosya çok büyükse CD/DVD (4 adet) ile Sorumlu     Editör'ün adına dergiye iadeli taahhütlü gönderilir. Neler gönderildiğine dair maille Sorumlu Editör'e     bildirilir.

II- Başlık

1. Dergiye gönderilecek çalışmaların yazı karakteri “Time New Roman” ve yazı puntosu 12 olmalıdır.     Çalışmalar A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 3cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı ve düz     metin olarak yazılmalıdır. Sayfa numarası sağ üst köşeye verilmelidir.
2. Türkçe ve İngilizce Başlık Times New Roman 14 yazı (punto) büyüklüğünde koyu (Bold) büyük harf ve       ortalanmış biçimde olmalıdır. Başlık kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır.
3. Çalışma (makale), bir tez, proje, bildiri… vb ise ya da bunlardan bir alıntı-bölüm ise makalenin başlığının     sonuna özel imle (*) yazılarak, dipnotta özel imle (*) karşısında açıklanışı yapılmalıdır.
4. Yazar(lar)'ın adı küçük harf ve soyadı büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalıdır.
5. Araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuar ya da kuruluşun açık adı, Yazar(lar)'ın unvanı, çalıştığı yer ve e -     posta adresi dipnotta özel imle (*), (**), (***)... vb şeklinde yazılmalıdır.
6. Sayfa Numarası Konumu ve Hizalanışı; sayfa üstü ve sağda yer alır. Time New Roman 12 punto.

III- Özet ve Abstract
A-
 1. Yazılarda önce Türkçe sonra İngilizce başlık ve özete (abstract) yer verilmelidir.
 2. Her bir öz (abstract) için başlık sol paragrafın başına yazılmalıdır (YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde      Yayınlanmış Makalelere Bak).
 3. Her bir özet en fazla 500 sözcükten oluşmalıdır.
 4. Özde çalışmanın; amaç, yöntem, içerik ve sonuçlarına ilişkin kritik bilgiler ilişkisel yer almalıdır.
 5. Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altında; Anahtar kelimeler "ERIC Tezarusundan/Anahtar Kelimeler       Sözlüğündekiler seçilmek koşuluyla"  3-7 sözcükten oluşan Türkçe Anahtar Sözcükler ve İngilizce       Keywords şeklinde  yazılmalıdır.
    

B-

1. Microsoft Office Word'u kullanarak makalenizinizi; Türkçe Dili Sözcük Yazımının Denetim ve Kontrol İçin;     Araçlar/Dil/Dil   Ayarları/ Dili otomatik olarak algıla sekmesini işaretleyip, Varsayılan Türkçe dilbilgisi     denetleyicisini kullanarak makalenizin Türkçe yazım dilindeki sözcükleri denetleyin.
2. Microsoft Office Word'u kullanarak makalenizinizi; ABSTRACT Kısmının İngilizce (A.B.D.) Dili Sözcük     Yazımının Denetim ve   Kontrol İçin;Araçlar/ Dil/Dil Ayarları/ Dili otomatik olarak algıla sekmesini işaretleyip,     Varsayılan İngilizce (A.B.D) dilbilgisi   denetleyicisini kullanarak makalenizin ABSTRACT'IN İngilizce (A.B.D.)     yazım dilindeki İngilizce sözcükleri denetleyin.

C-
    Özet ve Abstract arasındaki basit ve anlamsal taslak ilişkiyi ya da anlamsal eşlenişi anlayış ya da ön fikir     ediniş için her cümleyi (cümle cümle) iki yönlü (Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye) kontrolünün     Google Translate'n yapılışı önerilir. http://translate.google.com/#

IV - Bölüm ve Alt Bölümler
1. Ana metin genel hatlarıyla GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve/veya SONUÇ (Sonucun Alt Başlıkları;     ÖNERİLER, VARILAN YARGILAR, ÇIKRSAYIŞLAR... vb şeklinde disipline alt başlıklar şeklinde verilebilir)     MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU (YERİ), MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ VE KAYNAKLAR;     bölümlerinden oluşmalıdır.
2. Başlıklandırma numaralı biçimde olmamalı, bölüm başlığı, alt, orta ve yan başlık biçimin olmalıdır.
3. Çizelge başlıkları çizelge üzerinde, çizim ve resim başlıkları çizim ve resim altında olmalıdır. Çizelge, çizim     ve resim başlıklarının ilk harfleri büyük diğerleri küçük olmalıdır.

V- Makalenin Bilimdeki Konumu (Yeri) ;
    Makalenin Bilim Kitabı'ndaki ve Bilimdeki Yeri Yani Ait Olduğu Genel-Temel Bilim Dalı ve/veya Ana /Alt Bilim     Dalları Yazılmalıdır.
    Yapılmış çalışmanın ilgili olduğu Genel-Temel Bilim Dalı ve/veya Alt Anabilim Dalları aşağıdaki gibi yazılır.
    Ör. Biyoloji/ Botanik ABD, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ABD
    Ör. Biyoloji/ Biyoloji Eğitimi ABD

VI- Makalenin Bilimdeki Özgünlüğü; (En fazla 3-7 cümle ile ifade edilmelidir.)
   -Makalenin Bilim Kitabı'ndaki Özgünlüğü İstenmektedir.
   -Aşağıdaki sorular ve bilgiler ışığında
sadece makalenizle örtüşen yanıtları bu başlığın altına kısaca 3-7     cümle ile yazınıız.
   A-Makalenin tüm ve var olan bilimsellikteki özgünlüğü nedir?
   B-Makalenizdeki bilgiler Bilim Çözmecesinin (Pazılının) hangi açığını, eksiğini/lerini, yanlışını/ları... vb     tamamlar ve/veya düzeltir?
   C-Makalenizdeki bilgiler bilinmezse neyin ve/veya nelerin eksikliği ve sıkıntısı çekilir?
   D-Makalenizdeki bilgiler ne işe yarar ve hangi alanlarda kullanılır?
    .
    .
    .
Örneğin;
   A-Makalede, X ve/veya Y, Z ... vb yöntemi, maddesi, tekniği, buluşu/ları yapılmış, keşif edilmiş, denenmiş     ve/veya sonuçları alınmıştır ve/veya sunulmuştur.
   B-Makalede, yapılmış X,Y, Z... vb çalışmalar taklit edilerek, pekiştirilerek ve/veya disipline edilerek     sunulmuştur.
   C-Makale X alanındaki eksikleri pekiştirir ve/veya Y, Z... şeklinde tamalanmıştır ve/veya tamamlamaktadır.
   D-Makale X, Y, Z … vb konularındaki, sahalarındaki... vb bilgilerin bilimsel disipline ve derleniş ürünüdür.
    .
    .
    .
VII- APA 6.0 Kaynak Gösterme Biçimi:
 -. Kaynak gösterme ve kaynak listesi The Journal Adheres to the American Psychological Association (APA)      standartlarına (Publication Manual of American Psychological Association) uygun olarak      verilmelidir. Kaynak listesi makalenin sonunda yer almalıdır.

- Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe
doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin:
2000a, 2000b.
- Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin:
Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting
Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281.
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin Fe:Feminist eleştiri dergisi url?si.
http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html
- Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu
şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)
- Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik
olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin:
    Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara:Vadi.
    Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye?nin İnsan Hakları
Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı. - Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra
kitabevi, yayınevi adı, „kitabevi?,„yayınevi?, „yay.? vb. ekler belirtilmeksizin
verilir.Örneğin:
    Ankara: İmge
    İstanbul:Metis
    New York, NY: McGraw-Hill
    Newbury Park,CA:Sage
    London, UK:Routledge
    Ankara: TÜBA
    İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı.

Tek yazarlı kitap
Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.).
İstanbul: Encore.

Çok yazarlı kitap
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N.
(2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

Editörlü kitapta bölüm
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek
(Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

Birden çok baskısı olan kitap
Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New
York: Longman.

Sadece elektronik basılı kitap
O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. erişim
http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

Kitabın elektronik versiyonu
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream.
J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of
Sigmund Freud
(Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900
tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX
Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide
to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1
0.1036/00713937227

Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir.
http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

Elektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in
companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online
publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Elektronik gazete makaleleri
Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek.
www.hurriyet.com.tr

Çok ciltli çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3).
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Metin İçinde:
(Pflanze, 1963-1990)

Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı
Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The
Development of Germany.
Princeton, NJ: Princeton University Press.

Daha önceki bir baskının yeni basımı
Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E.
Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776).
Metin İçindeyse:(Smith, 1776/1976)

Kitaptan çevrilmiş bölüm
Kaynakça:
Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.).
New York: Charles Scribner?s Son. (İlk baskı. 1904-1905).
Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)

Rapor ve teknik makaleler
Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

Dergiden tek yazarlı makale
Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

Dergiden çok yazarlı makale
Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.

Elektronik dergiden makale
Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1). Varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği:
http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm
Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.

Yazarı belli olmayan editör yazısı
Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için
The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36. Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003)
(Strong aftershock, 2003)

Tanıtım yazıları
Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What?s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler
YOK'den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.
Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ansiklopediler
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-
588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)

Sözlükler
Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield,
MA: Merriam-Webster?s.
Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

Görüşme
Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi.
Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004,
http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html9

Televizyon programı
Kaynakça
Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf
[Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm:
1403 F55079. Fox.
Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

Film
Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

Fotoğraf
Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park
[Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927)