k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış Tüm Makaleler 2004-2017


                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XIV/Sayı I/2017

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

Rehberli Sorgulama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
. Baskı İçin

The Study of Reliability and Validity of Guided-Inquiry Scale

Hülya ASLAN EFE , Medine BARAN

Atık Maddelerden Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Davranış ve Algılarına Etkisi. Baskı İçin

The Effects of Process of Developing Instructional Materials on Pre-Service Teachers’ Environmental Attitudes, Behaviors and Perceptions

Mine AKTAŞ, Sevda ERDOĞAN KAYA

8. Sınıflarda Geometrik Cisimler Öğretiminde Orff Yaklaşımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Baskı İçin

The Effect Of The Use Of Orff Approach in The Teaching Of Geometrical Objects in 8th Grade Mathematics On The Students’ Academic Achievements

                     Agâh Tuğrul KORUCU, Derya ÇINAR

                     Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                     The Examination of Faculty of Education Students’ Academic Self-Efficacy

                     Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Ayşad Gonca GÜNER

                     Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                     The Views of Teachers About Social Capital of The Schools             
                     Suna AKKOL, Koray CEBERUT, Seçil KARAKUŞ

                     İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                     A Comparison of Estimation Methods for Two-Level Linear Models

                     Mustafa GÖK, Abdulkadir ERDOĞAN
                     
                     Sınıf Ortamında Rutin Olmayan Matematik Problemi Çözme: Didaktik Durumlar Teorisine Dayalı Bir Uygulama Örneği. Baskı İçin

                     Non-routine Mathematical Problem Solving in Classroom Environment: An Example Based Upon Theory of Didactical Situations

                     Serkan DEMİR, Elif ÜSTÜN

                     Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin

                     An Analysis of Intercultural Sensitivity and Ethnocentrism Levels of Teacher Candidates İn Terms of Multiple Variables.
                     Mustafa ÜREY,  Ataman KARAÇÖP,  Volkan GÖKSU,  Kerem ÇOLAK

                     Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları. Baskı İçin

                     Perceptions of Prospective Science and Social Studies Teachers toward Scientists

                    Esra DERELİ, Büşra Meryem DERELİ

                    Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Psikososyal Gelişimlerini Yordaması.  Baskı İçin

                    The Prediction of Parent- Child Relationship on Psychosocial Development in Preschool Children
                   Mustafa Serkan GÜNBATAR

                   Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları. Baskı İçin

                   Pre-service Teachers’ Readiness for Online Learning

                    Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT

                   Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                   The Investigation of Students' Responses to Revelation of the Relation between "Physical and Chemical Change" Concepts and Contexts

                    Nasip DEMİRKUŞ, Salih GÜLEN

                    Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması . Bakı İçin

                    Development of Visual Course Material Containing Popular Physics Concepts                   

                    Tuncay CANBULAT, Ayşe YEŞİLOĞLU, Selma ZEMİN SİPAHİ, Fatma ERDOĞAN

                    Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                    Elementary Teacher's Views on The Gain Level of Special Field Competencies of Elementary School Teacher of Education Faculties

                     Mesut ÖZTÜRK, Abdullah KAPLAN

                     Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi. Baskı İçin

                     Construction of Proving Diagnostic Test and Its Rubrics for Math Teacher
                    Ajda ŞENOL SAKİN

                    Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları - Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği. Baskı İçin

                    Music Education Department First Class Students Expectations for School Instruments - Recorder Course: An Example of Uludag University

                    Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN SAK, Eşref NAS

                    Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                    Counselor Burnout: A Comparison across Preschool Institutions and Primary Schools

                    Gökhan GÜNEŞ

                    Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi. Baskı İçin

                    Investigation Children’s Epistemological Views

                    Hatice COŞKUN

                    Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    The Evaluation of the Texts Writing in Candidates of Turkish Teachers as a Teaching Material Appropriate to the Aim

                    Suna DAĞDELEN, Menderes ÜNAL

                    Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Baskı İçin

                    Problems and Suggestions in Mathematics Teaching and Learning Process
                   Yağmur ÖTÜN, Hüseyin ARTUN, Atilla TEMUR, İsrafil TOZLU

                   Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin

                   Environmental Education Concepts Awareness Scale for Secondary School Students: A Validity And Reliability Study
                   Fethiye KARSLI, Alipaşa AYAS
                   
                   Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi: Buharlaşma ve Kaynama. Baskı İçin

                    Effect of the Enriched Laboratory Guide Material on Prospective Science Teachers’ Conceptual Change: Evaporation and Boiling

                   Sibel ER NAS, Tülay ŞENEL ÇORUHLU

                   Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı. Baskı İçin

                   The Concept of Sustainable Development from the Perspective of Preservice Science Teachers

                   Tuğba TÜZEMEN, Mehmet Nuri KARDAŞ

                   Akademik Çelişki Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Baskı İçin

                   The Effect of Academic Controversy Technique on Turkish Language Verbal Skills of 6th Grade Students and Its Relationship with Certain Variables
                   Murat ÖZTÜRK, Ali Rıza AKDENİZ, Hasan BAKIRCI
                   
                   Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Baskı İçin
                   
                   The Influence of Computer Assisted Instructional Applications on Middle School Students’ Scientific Thinking Skills
                   Zeynep ÇAVUŞ ERDEM, Ramazan GÜRBÜZ

                   Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir İnceleme: Denklem Örneği. Baskı İçin

                   An Analysis On Students’ Mistakes And Misconceptions: Equation Example
                   Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU, Harika Özge ARSLAN
             
                   Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Baskı İçin

                   Adaptation of a Three-Tier Diagnostic Test Identified Misconceptions on the Atmosphere Related Environmental Problems to Turkish

                   Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE

                   Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları. Baskı İçin

                   The Attitudes of Science and Mathematics Teachers towards Educational Researches 

                   Rasim TÖSTEN, H. İsmail ARSLANTAŞ, Gülay, ŞAHİN

                   Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi. Baskı İçin

                   The Impact Of Teachers’ Positive Psychological Capital On Burnout
 

                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XIII/Sayı I/2016

Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ, Araş. Gör. Ebru EZBERCİ, Nezihe Gökçen BAYRİ

İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

Investigation of Primary Students’ Transition Skills between Representations Types Related to the Matter and Heat Subject

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBABA, Öğretmen Yalçın Varol YILDIZBAŞ

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Baskı İçin

The Primary And Secondary School Teachers' Feedback Regarding Strategic Planning Applications in Schools

Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Yrd. Doç. Dr. Sibel ER NAS, Yük. Lis. Öğr.Yasemin DİLBER

Bağlam Temelli Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “İletken ve Yalıtkan Maddeler” Örneği. Baskı İçin

Effectiveness of the Context-Based Guide Materials on Students’ Conceptual Understanding: “Conducting and Insulating Materials” Sample

                     Dr. Pınar BİLASA

                     Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin
                     (Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği)

                    Analyzing Learning and Studying Strategies of Secondary Education Students in Terms of Multiple Variables              

                     Yrd. Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Yrd. Doç. Dr. Kader BİLİCAN, Yrd. Doç. Dr. Burcu ŞENLER

                     Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Baskı İçin

                     Investigation of the Effects of Reflective Inquiry Based Laboratory Activities on Primary School Teachers’ Science Process Skills                    
                     Doç. Dr.Fahri TEMİZYÜREK,  Dr.Kenan BULUT

                     Çocuğun Dil Gelişiminde Yaratıcı Yazmanın Önemi. Baskı İçin

                     The Importance of Creative Writing in The Language Development of Child

                     Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Yrd. Doç. Dr. Fatih BAŞ,  Araş. Gör. Zeynep ÇAKMAK, Doç. Dr. Muzaffer OKUR

                      Gerçek Yaşam İçerikli Öğretim Uygulamalarının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiği Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeylerine EtkisiBaskı İçin
                      
                      The Effects of Real Life Contented Teaching Practices on the Levels of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Association Mathematics With Daily Life

                      Murat YILDIRIM, M. Ertaç ATİLA, Çetin DOĞAR
                    
                      6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Etkinliklerine Yönelik Düşünceleri: Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesi.Baskı İçin

                      Views Of 6th And 7th Grades Students Towards Sciences Activities In The Project Of “Little Scientists In Discovery”
                      Nihat KOTLUK, Ahmet YAYLA

                     Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Modern Fizik Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Baskı İçin

                     Developing an Achievement Test on Modern Physics Based on Bloom's Revised Taxonomy: A study of Validity and Reliability                    
                     Hülya ASLAN EFE , Sait YÜCEL, Rıfat EFE

                     Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması.Baskı İçin

                      Comparison Of The Turkish And Swiss Student Teachers’ Frequency Of Using Instructional Technology                  
                     Çetin Güler, Hayati Çavuş
                     
                     Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi.Baskı İçin

                     Evaluation of an In-Service Training Program Focusing on Scientific Research Methods
                     Naki ERDEMİR, Hasan BAKIRCI

                     Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri. Baskı İçin
                     
                     Expectations of Preservice Teachers from University Professors in Terms of Use of Instructional Technology
                     Şerif Ali DEĞİRMENÇAY, Mustafa CİN

                     Türkiye’deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi. Baskı İçin

                     Earthquake Education Researches in Turkey: A Descriptive Content Analysis
                     Mustafa ATLI, Gökhan YAŞAR, Zekiye ÖZKAN
                     
                     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Akademik Başarı ve Bazı Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi. Baskı İçin       

                      A Study on The Relationship Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and The Academic Success and Some Parameters of The Students of enrolled to the Physical Education and Sports Department
                      Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK, Murat KAYRİ

                     Faktör Sayısının Belirlenmesinde MAP Testi, Paralel Analiz, K1 ve Yamaç Birikinti Grafiği Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                     The Comparison of MAP Test, Parallel Analysis, K1 and Scree-Plot Methods in Terms of Assigning Factor Numbers

                     Aylin BEYOĞLU
                     
                     Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci’nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Baskı İçin

                     The Golden Ratio in Art Education and Assessment of The Relationship Between Leonardo da Vinci's Works
                     Nasip DEMİRKUŞ, Mustafa İLÇİN
                     
                    Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması . Baskı İçin

                    Translation Foreign-New Biological Concepts into Turkish and Preparation of Virtual Course Material                    
                    Hayrettin ERGÜN

                    Dönme ve Yuvarlanma Hareketi Kavramları Teşhis Testinin Türkçeye Uyarlanması ve Uygulanması. Baskı İçin

                    Adaptation of a Diagnostic Test about Rotational and Rolling Motion Concepts into Turkish and its Application
                    Erhan GÖRMEZ

                    Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarının İncelenmesi. Baskı çin

                    Investigation of the Undesirable Classroom Behaviours of Secondary School Students
                    Yasin KILIÇ

                    Süheyl ü Nevbahâr’ın Değerler Eğitimi Bakımından Önemi. Baskı İçin

                    Importance of Süheyl ü Nevbahâr with Regards to Values Education
                    Mustafa Sami TOPÇU, Nejla ATABEY

                    Alan Gezilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi. Baskı İçin
                    
                    The Effect of Field Trips on Middle School Students’ Content Knowledge and Attitudes towards Environment
                    Hasan BAKIRCI, Hüseyin ARTUN, Samet ŞENEL

                    Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım). Baskı İçin

                    The Effect of Common Knowledge Construction Model-Based Science Teaching on the Seventh Grade Students’ Conceptual Understanding (Let’s Learn Celestial Bodies)
                    Hüseyin ARTUN, Selim GÜNÜÇ

                    Öğretim Elemanlarinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi. Baskı İçin

                    Student’s Perception Scale About Instructors’ Technology Integration Competence: Validity And Reliability Study
                    Fatih YILMAZ, Ahmet Turan CIMBIZ

                    Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Baskı İçin

                    Primary School Teachers’ Opinions about the Cursive Italic Handwriting

                    Sevda YERDELEN, DAMAR Fethi SOYALP

                   Ortaöğretim Öğrencilerinin Proje Yarışması ve Okul Bağlamında Kullandıkları Öğrenme Yaklaşımları: Epistemolojik Değişkenlik. Baskı İçin

                   Secondary Students’ Approaches to Learning in Project Contest and School Contexts: Epistemological Variability

                     Zeynep TATLI

                    Proje Geliştirme Sürecine Dair Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                    Teachers Opinions About Project Development Processes

                    Mecit ASLAN, Hayriye SOYALP, Osman KARAHAN, Muhammet ALTUNTAŞ

                    Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Baskı İçin

                    The Development of Preschool Curriculum Evaluation Scale
                    Zülüf ÖZTUTGAN
                     
                    Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    Analysis and Evaluation of Graduate Thesis on Guitar from Turkey
                    Kemal İZCİ, Sevda YERDELEN DAMAR

                    Fizik Öğretmeleri için Pedagojik Alan Bilgisi Testinin Türkçeye Uyarlanması. Baskı İçin

                    Adaptation of Turkish Version of Pedagogical Content Knowledge Test for Physics Teachers
                   Gökhan UYANIK

                    Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Duyarlılığa Etkisi. Baskı İçin

                    Effect of the Environmental Education Based on Transformational Learning Theory to Sensitivity and Attitudes towards Environmental Problems
 
 

                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XII/Sayı I/2015

Yrd. Doç. Dr. Sezai KOÇYİĞİT, Araş. Gör. Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. Baskı İçin

Analysis Of The Preschool Children’s Perceptions About Play

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARTUN, Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Baskı İçin

Evaluation Of Secondary Students' Attitudes Towards Environment Education
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr. Veysel OKÇU
İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Baskı İçin

Relation Between Perceptions Of Primary School Teachers Related To Effective Team Work And Their Organizational Commitments
                    
                     Doç. Dr.Kadir KARATEKİN, Doç. Dr.Zihni MEREY, Yrd. Doç. Dr.Murat KEÇE
                     Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Baskı İçin

                     Analysis Of The Attitudes Of The Social Studies Pre-Service Teachers Towards Teaching Profession
                    
                     Yrd. Doç. Dr.Hasan BAKIRCI, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI
                     Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                     Science Teachers’ Opinions About Common Knowledge Construction Model
                     Yrd. Doç. Dr. Metin ELKATMIŞ, Doç. Dr.Veli TOPTAŞ
                     Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                      Exploration Of Prospective Classroom Teachers’ Democratic Attitudes

                     Yrd. Doç. Dr. Nurettin BELTEKİN,  Yrd. Doç. Dr. Somayyeh RADMARD
                      Okul Çağındaki Çocukların İşçileşmesini Etkileyen Faktörler. Baskı İçin

                     Factors That Affecting Join Labor Force Of Children In School Age

                     Öğretmen Cihan SELİMOĞLU, Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Öğretmen Salih GÜLEN
                     Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yıllarında Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışların İncelenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. Baskı İçin

                      Teacher Candidates Investigation And Determination Solutions Of The Undesired Behaviors Faced In Their Student Years
                     Doç. Dr. Olcay SİNAN
                     Öğrencilerin Biyoteknoloji İle İlgili Bilgi ve Tutumların Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Baskı İçin

                      Investigation of the Students’ Knowledge and Attitudes Regarding Biotechnology According To Different Variables

                     Yrd. Doç. Dr. Zeynel TURAN
                      Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Baskı İçin

                     The Development of Folk Dance Lesson Attitude Scale for Prospective Physical Education Teachers

                     
                     Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
                     Matematiksel Modelleme Kullanılan Fizik Derslerinin Öğretmen Adaylarının İlgi, Günlük Hayat ve Diğer Derslerle İlişkilendirmelerine Etkisi. Baskı İçin

                     The Effect of Physics Courses Mathematical Modelling Used on Prospective Teachers’ Interests and How They Associate Physics with Real Life and Other Courses
 
                                      
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XI/Sayı I/2014
                      Okutman Dr. Ersin ARSLAN
                    Egzersiz Programının 8-11 Yaş Grubu Sağlıklı Çocukların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi. Baskı İçin

                    The Effects of The Exercise Program On Visual and Audial Reaction Time of The Healty Children In The Group of 8-11 Ages

 Yrd. Doç. Dr. Aydan AYDIN, Onur İnan SÖNMEZ
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi. Baskı İçin

THE EFFECT OF REARING ATTITUDES OF MOTHERS HAVING INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN TO THE SOCIAL SKILLS OF THEIR CHILDREN

Necdet TAŞKIN, Belma TUĞRUL
Okul Öncesindeki Çocukların Dil İle Matematik Becerileri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmeesi. Baskı İçin

EXAMINING THE RELATION BETWEEN LANGUAGE AND MATH SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Mevlüt GÜNDÜZ
İlkokul Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki Düşünceleri. Baskı İçin

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ THOUGHTS ABOUT EFFICIENT TEACHER
                     Yrd. Doç. Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Mehmet ARSLAN
                      İlköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimcilik Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri.  Baskı İçin

                     ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE DETERMINATION OF MIMETIC ISOMORPHISM LEVELS ON STRATEGIC PLANS OF PRIMARY SCHOOLS

                     Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK
                      Osmanlı Döneminde Kısa Süreli Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları (Darulameliyat Ve Taşrada Öğretmen Yetiştirme). Baskı İçin

                     SHORT TERM TEACHER TRAINING PRACTICES IN THE OTTOMAN ERA (TEACHER TRAINING IN DARULAMELIYAT AND IN THE COUNTRYSIDE)
                      Yrd. Doç. Dr.Çiğdem ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr.Hava İPEK AKBULUT, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
                      İkili Yerleşik Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Ve Kavramsal Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi. Baskı İçin

                      EXAMINING THE EFFECT OF MATERIAL DEVELOPED ACCORDING TO DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON STUDENTS’ COGNITIVE LEARNING LEVELS AND CONCEPTUAL CHANGE

                     Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Araş. Gör. Hasan BAKIRCI, Doktora Öğrencisi, Mehmet Hulki BAŞAK
                     Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler Ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                     THE EVALUATION OF PROBLEMS EMERGING DURING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF FATIH PROJECT BY ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS

           
                      Doktora Öğrencisi, Salih GÜLEN, Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ
                      “Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi.Baskı İçin İndir

                      THE EFFECTS OF VISUAL MATERIAL ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN "THE SOLAR SYSTEM AND BEYOND: MYSTERY OF SPACE" UNIT

                                                                                     
 


İÇİNDEKİLER
 YYÜEFD/CİLT X/Sayı I/2013

Yrd. Doç. Dr. Özlem AKIN
Müzik öğretmeni adaylarının Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları (Pamukkale Üniversitesi Örneği)
. Baskı İçin İndir!

LEARNING STRATEGY USE OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS (EXAMPLE OF PAMUKKALE UNIVERSITY)

                     Uzman Arife KART, Yrd. Doç. Dr.H. Deniz GÜLLEROĞLU
                     Demografik Ve Duyuşsal Değişkenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Dersi Başarısını Yordama Gücü.Baskı İçin İndir!

                     THE PREDICTIVE POWER OF DEMOGRAPHIC AND AFFECTIVE VARIABLES FOR MEASUREMENT AND EVALUATION COURSE                      PERFORMANCE
          Doç. Dr. Murat KAYRİ, Öğretmen Duygu SÜNBÜL CEBERUT
          Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri
. Baskı İçin İndir

           VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT PORTFOLIO USAGE
           Yrd. Doç Dr. Abdullah ADIGÜZE,Halil KARADAŞ
           Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık Ve Okul Başarıları Arasındaki İlişki. Baskı İçin İndir

           THE LEVEL OF EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCHOOL ON THEIR ABSENTEEISM AND SCHOOL            SUCCESS
            Yrd. Doç Dr. Didem İnel EKİCİ, Doç Dr. Ali Günay BALIM
            Ortaokul Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin İndir

            PROBLEM SOLVING SKILLS PERCEPTION SCALE FOR SECONDARY STUDENTS: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
  Öğr. Gör. Okan SARIGÖZ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre İle İlgili Davranış Ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi, Baskı İçin

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL BEHAVIOURS AND THOUGHTS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS
Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Fuat TANHAN
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


STUDY OF ORGANISATIONAL FACTORS SCALE’S VALIDITY AND RELIABILITY AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Yrd. Doç. Dr. Serkan TİMUR, Şirin YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR
Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

EXAMINING THE ENVIRONMENTAL BEHAVIORS OF PRE-SERVICE TEACHERS

Doç.Dr.İdris ŞAHİN
Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri

JOB SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS
Yrd. Doç.Dr. Metin ELKATMIŞ, Yrd. Doç.Dr.Veli TOPTAŞ
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri

WRITTEN EXPRESSION LEVELS OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS
                     Yrd. Doç.Dr.Fuat TANHAN
                     Ölüm Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygisi Ve Psikolojik Iyi Olmaya Etkisi

                    THE EFFECTS OF DEATH EDUCATION ON DEATH ANXIETIES AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEINGS
                     Dr.Özay SOSLU
                     Türkiye’ de Fizik Eğitimi Araştırmalarında Genel Eğilimler, Baskı İçin İndir

                     GENERAL TRENDS IN PHYSICS EDUCATION RESEARCHES IN TURKEY
                     Dr. Mehmet Emin USTA, Doç.Dr.Zülfü DEMİRTAŞ, Öğr. Gör. Mehmet Şirin DEMİR
                     Yurtdışına Gitmiş Eğitimcilerin Küreselleşmeye İlişkin Görüşleri, Baskı İçin İndir

                     GLOBALIZATION-RELATED VIEWS OF EDUCATORS WHO HAVE BEEN ABROAD
                     Yrd. Doç.Dr.Ercan TOMAKİN,   Yrd. Doç.Dr.Mustafa YEŞİLYURT
                     Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi: Türkiye Örneği, Baski İçin İndir

                     META-ANALYSIS OF COMPUTER ASSISTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING STUDIES: A SAMPLE OF TURKEY
                     Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL
                     1980 Sonrası Türk Öykücülüğünde Cemil Kavukçu Ve Temmuz Suçlu Adlı Öykü Kitabının Tutunamayan Karakterlerinde Kimlik Bunalımı, Baskı İçin İndir
                     
                     CEMİL KAVUKÇU IN TURKISH STORYTELLING AFTER 1980 AND IDENTITY CRISIS OF THE DISCONNECTED CHARACTERS IN HIS STORY COLLECTION TEMMUZ SUÇLU
                     Tuncer DOĞAN
                     Osmanlı Cami Mimarisi’nde Aydınlatma Düzenleri Açısından Gelişim (XIV. – XVII Yüzyıl), Baskı İçin İndir

                     DEVELOPMENT OF ILLUMINATION IN THE OTTOMAN MOSQUE ARCHITECTURE (14TH AND 17TH CENTURIES)
                     Halil KAMIŞLI, Prof. Dr.Tuğba YANPAR YELKEN,   Yrd. Doç. Dr. Cenk AKAY
                     Hastane Okullarının Mevcut Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri, Baskı İçin İndir

                    TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE PRESENT SITUATION OF THE HOSPITAL SCHOOLS
                      İlhan POLAT ,Yrd. Doç. Dr. Eylem KILIÇ
                      Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim ve Çokkültürlü Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri, Baskı İçin İndir

                      MULTICULTURAL EDUCATION IN TURKEY AND TEACHERS’ COMPETENCIES IN MULTICULTURAL EDUCATION
                     Araş. Gör. İshak KOZİKOĞLU
                     Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Baskı İçin İndir
                     
                     THE OPINIONS OF INSTRUCTORS CONCERNING COMPUTER USAGE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION


 

        
        Sayı II/Aralık 2004                                                                             İÇİNDEKİLER         YYÜEFD/CİLT II/Sayı I/Haziran 2005                                                       İÇİNDEKİLER

        YYÜEFD/Sayı II/Aralık 2005                                                                                       İÇİNDEKİLER


        YYÜEFD/CİLT III/Sayı I/Haziran 2006                                                     İÇİNDEKİLER

         YYÜEFD/CİLT III/Sayı II/Aralık 2006                                                                          İÇİNDEKİLER


              
         

                                                                                                         
              YYÜEFD/CİLT V/Sayı I/Haziran 2008
                                                     İÇİNDEKİLER

 


              YYÜEFD/CİLT V/Sayı II/Aralık 2008                                                       İÇİNDEKİLER

 


                                                                                    
           YYÜEFD/CİLT VI/Sayı I/Haziran 2009
                                            İÇİNDEKİLER


 
                                                                             
          YYÜEFD/CİLT VII/Sayı I/Haziran 2010
                                            İÇİNDEKİLER

          

             YYÜEFD/Özel Sayı/Haziran 2011, 7.Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Kongresi Makalelerini ve İçindekileri Görmek İçin Tıklayın

       


              YYÜEFD/CİLT VIII/Sayı I(Aralık 2011)                                                    İÇİNDEKİLER

           Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri. Baskı İçin İndir!

           THE MUSIC TEACHERS’ VIEWS CONCERNING THE FUNCTIONING OF PRIMARY SCHOOL MUSIC LESSONS