ADAY ÖĞRETMENLERİN FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞLARI

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin İPEK
YYU Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Dr. Şule BAYRAKTAR
YYU Eğitim Fakültesi Ortaöğretim, Fen ve Matematik Alanlar Bölümü

 

Özet

Bu araştırmada aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin ilk ve ortaöğretim bölümlerinin son sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 172 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket, fen bilimleri ve sosyal bilimlere ilişkin olumlu bakış, olumsuz bakış ve cinsiyet algıları olmak üzere üç boyuttan oluşturulmuştur.
Anket uygulamasıyla elde edilen veriler, öğrencilerin üniversitede öğrenim gördükleri alan ve cinsiyetlerine göre karşılaştırılarak çözümlenmiştir. Veri çözümlemede, t-testi ve aritmetik ortalama gibi istatistikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bilim alanına yönelik olarak daha olumlu bakış açısına sahip oldukları gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Fen bilimleri, sosyal bilimler, aday öğretmenler, tutum.

Tam Metin

 


VIEWS OF PRESERVICE TEACHERS ABOUT SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES

Abstract

The purpose of this study is to determine the views of pre-service teachers about science and social sciences. In order to achieve this purpose, a questionnaire was implemented to 172 student teachers of Faculty of Education in Yüzüncü Yıl University who were at their final year. The questionnaire was comprised of three dimensions as positive views, negative views, and gender perception related to science and social sciences.
Data collected through questionnaires were analyzed by comparing the views according to field of study, and gender. The t-test, and mean scores were used in analysis. Results of the study showed that student teachers have more positive views about the field/ science area that they study.

Key words: Science, social science, preservice teachers, attitudes.

Full Text