GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)


Yrd.Doç.Dr.Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ


Özet

Kitap okuma alışkanlığı edinmenin önde gelen koşulu, okumaya karşı olumlu tutum geliştirmekle mümkündür. Bu araştırma ile Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve kitap okumaya ilişkin görüş ve tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kitap okuma alışkanlığına yönelik 30 maddelik likert tipi bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve bu amaçla ölçek, asıl öğrenci grubuna uygulanmadan önce 197 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak belirlenmiştir. Buna göre ölçek güvenilir bir ölçektir. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) değeri .83, Bartlett testi ise 2202,200 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 21 tane olumlu, 9 tane de olumsuz tutum cümlesinden oluşmaktadır. Ölçekte altı alt boyut bulunmaktadır. Ölçek 163 erkek, 187 kız olmak üzere toplam 350 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre kız öğrenciler erkek öğrencilere göre kitap okumayı daha fazla sevmektedir. Kitap okuma alışkanlığının ve kitap okumaya karşı isteğin kız öğrencilerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Hem erkek hem de kız öğrenciler kitap okumanın gerekliliğini kabul ederken, kitap okumanın etkisi ve yararının kız öğrenciler tarafından daha fazla benimsendiği araştırma ile ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: Eğitim fakültesi, öğretmen adayı, kitap okuma, okuma alışkanlığı, tutum ölçeği,

Tam Metin

Abstract

The main step to gain reading habit is to develop positive attitude towards reading. With this study, it was aimed to determine the reading habit, opinions and attitudes of the students of Education Faculty at Fırat University towards reading. For that aim, a Likert type attitude scale, consisting of 30 items, was developed and used in the study. Validity and reliability analysis of the scale were calculated. The scale was administered on 197 students for factor analysis. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found as .88. This result shows that the scale is a reliable scale. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) value of the scale was found as .83, Bartlett’s test was determined as 2202,200. There are totally 30 attitude items in the scale. While 21 of the items were measuring positive items, 9 items measured negative items. There are six subscales in the scale. The scale was administered on totally 350 students. 163 of them are male, 187 are female. According to the results of the study it was determined that female students love reading books more than the male students. It was also determined that reading habit and wish towards reading are more in female students than the male students. While both male and female students agree on the necessity of reading, it was seen that female students adopted the effect and benefit of reading more than the male students.

Key words: Faculty of education, teacher candidate, reading book, reading habit, attitude scale

Full Text