EGITIM KAVRAMININ ETIK AÇIDAN ANALIZI

Dr. Ahmet YAYLA
YYÜ Egitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

   

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim kavramını etik açıdan irdeleyerek, kavramın içeriğini serimlemeye çalışmaktır. Bu konuda izlenecek sistematik, eğitim kavramını, etikle olan karşılıklı ilişkileri açısından çözümleme denemesinde bulunmak olacaktır. Ahlâksal yaşamla eğitim arasında karşılıklı bir ilişkinin olması bu iki olguyu birbirine yaklaştırmaktadır. Etiğin penceresinden eğitim kavramına etraflıca yaklaşılmasının, eğitim uygulamalarının ve bu uygulamalara temel teşkil eden kuramların çok daha iyi bir şekilde işlev görmelerine ve daha iyi değerlendirilmelerine katkı sağlayacağı inancı, bu yazının çıkış noktasını oluşturur.

Anahtar Sözcükler: Etik, Ahlâk, Eğitim, Terbiye, Öğretim

Tam Metin

 

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF EDUCATION IN TERMS OF ETHICS

Abstract

The aim of this study is to analyse the concept of education, scrutinizing it within the concept of ethics. The systematic to be followed for this purpose will be grounded in some efforts to analyse this concept in terms of a interrelation. The fact that there exists a mutual relation between moral life and education brings these two phenomena close to each other. Our conviction that a detailed analysis of education through the perspective of ethics will greatly contribute to a much more adequate understanding evaluation and functionality educational applications and theories upon which these applications are based will be the starting point of our paper.

Key Words: Ethics, Moral, Education, Training, Teaching

Full Text