ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK VE İLGİLERİ

Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN
Öğr.Gör.Akın ODABAŞ
Arş.Gör.Dr.Recep BİNDAK
Arş.Gör.Dr.Mustafa KUDU

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

 

Özet

Bu çalışmada Siirt Eğitim Fakültesinde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Ölçme aracı olarak Kuzgun (1996) tarafından geliştirilen “Akademik Benlik Kavramı ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi, ikili karşılaştırmalar için bağımsız t testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akademik benlik, öğretmen adayı, ilgi ve yetenekler.

Tam Metin

 

ABILITY AND INTERESTS OF STUDENT TEACHERS

Abstract

In this article interests and abilities of students studying at the first class of Siirt Education Faculty have been examined according to various variables. “Scale of Academic Ego-Concept” developed by Kuzgun (1996) was used to collect data. In data analysis, for multiple-comparisons one-way-analysis of variance and for binary-comparisons the Independent t-test was used, and the significance level was 0.05.

Key Words: Academic ego–concept, student teacher, interest and abilities.

Full Text