İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN IŞIK KAVRAMI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
YYÜ Eğitim Fakültesi
Fizik Öğretmenliği ABD
afra65@yahoo.com

 

Dr. Şule BAYRAKTAR
YYÜ Eğitim Fakültesi
Fizik Öğretmenliği ABD
 Sabri KAN
Van Milli Eğitim Müdürlüğü
Fizik Öğretmeni
 Prof. Dr. Salim ORAK
YYÜ Eğitim Fakültesi
Fizik Öğretmenliği ABD

 

Özet

Sunulacak bir bilgiyle ilgili öğrencilerin bakış açıları ve önbilgileri eğitimde önemli bir yer tutar. Bir derse ilişkin hedef davranışların kazandırılabilme düzeyinin önemli ölçüde öğretimi yapılacak konuya ilişkin temel kavramların doğru algılanmasına bağlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle araştırmada ışık kavramına ilişkin öğrenci algıları ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin ilköğretim okullarında fen bilgisi dersleri içinde yer alan ışık konusu hakkındaki düşünceleri araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2001–2002 yılları arasında Van’da merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma ışık kavramına ilişkin konuların işlendiği sınıflardaki öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda Işık kavramına ilişkin hatalı ve doğru algılamaların benzer yaş gruplarında ve benzer biçimde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Işık kavramına ilişkin ders alan öğrencilerin kavram yanılgılarının olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, Işık Kavramı.

Tam Metin

 

PRIMARY EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT LIGHT CONCEPT

Abstract

Students’ points of views and pre-conceptions about the knowledge to be introduced form an important place in education. It can be claimed that the amount of the teaching of the target behaviours about any topic or lesson mostly depends on correctly understanding the main concepts about that topic or lesson. For this reason, this study mainly investigates students’ conceptions about the topic of light. The study specifically analyses students’ view of the light taught in Science lessons of the Primary Schools. The study included students registered with the Primary Schools in the city centre (Van) and lasted from 2001 to 2002. The study collected data by the use of semi-structured interviews. It has been found that students’ right and wrong concepts about the light are similar in the same age group. The study also indicated that these students have some misconceptions about the light topics.

 Key Words: Science Teaching, Light Concept.

Full Text