UYGULAYANLARIN DENEYİM VE GÖRÜŞLERİYLE YAPICI YAKLAŞIM VE YAPICI YAKLAŞIMLARIN
UYGULANMASI ÖNCESİNDE YAPILMASI ÖNERİLEN ARAŞTIRMALAR

 

Arş.Gör.Dr. Özcan Erkan AKGÜN
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ozcanakgun@gmail.com

Özet

Ülkemizdeki günümüz eğitim sisteminde, kalabalık sınıflardan, yurt içindeki okul sayısı ve yapılan eğitim niteliğinin dengesiz dağılımına kadar bir çok sorun bulunmaktadır. Bu sorunların doğrudan öğretme-öğrenme süreciyle ilgili olanları ise, gereksiz bilgi aktarımı çabası, eksik bilgi, zayıf transfer, bilginin kalıcı ve anlamlı olmaması, öğretim programlarının yoğun olması, öğrenme ortamlarının niteliğinin yetersizliği, kaynak, materyal, araç-gereç yetersizliği, öğretmenlerden, öğrencilerden, diğer insan kaynaklarından ortaya çıkan sorunlar ve uygun öğretim yaklaşımlarının kullanılamaması olarak özetlenebilir. Günümüzde yükselen bir değer olarak karşımıza çıkan yapıcı yaklaşımlar ise, alan yazında ve Türkiye'de yapılan araştırmalarda öğretme-öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm olabilecek sonuçlar vermektedir. Bu araştırmada yapıcı yaklaşımlarla ilgili doğrudan uygulama çalışması yapan araştırmacılarla görüşülmüş ve yapıcı yaklaşımların Türkiye'de öğretme-öğrenme sürecinde görülen sorunlara çözüm olup olamayacağı, araştırmacıların yapıcı yaklaşımları uygularken karşılaştıkları sorunlar ve genel olarak eğitim sistemimizde uygulamaya geçilmeden önce yapılması gereken araştırmalarla ilgili görüşleri incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Yapıcı öğrenme yaklaşımları, öğretme öğrenme kuramları, öğretim elemanı görüşleri.

Tam Metin

 

Abstract

There are lots of problems in Turkish educational system. Some of these problems are directly related to teaching and learning processes such as inert knowledge, weak transfer, lack of instructional technologies, human resources, inappropriate instructional approaches etc. According to results of international and national studies, constructivist approaches could provide an opportunity to overcome some of these problems. This research aims to take views of researchers, applying constructivist approaches in scientific experimental studies, to highlight the needed research and possible problems and draw a framework for applying constructivism to general education system in Turkey .

Keywords: Constructivist learning, teaching learning theories, views of academicians.

Full Text