EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMADA EĞİTİM

Yrd.Doç.Dr. Vural HOŞGÖRÜR
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
vhosgorur@kku.edu.tr

Gamze GEZGİN
Öğretmen.Kırıkkale Ahılı İlköğretim Okulu Öğretmeni

 

Özet

Toplum bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve toplumsal açık bir sistem olan eğitim kurumu, ülkenin eğitilmiş nitelikli insangücünü hazırlayan bir araçtır; hem bireyin hem de toplumun refah ve mutluluğunun sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ifade edilirken, kişi başına düşen milli gelir yanında, ülkelerin sahip olduğu insangücü oranları da önemli bir gösterge olarak dikkate alınmaya başlanmıştır. Eğitimin kalkınmanın en etkili araçlarından biri olarak görülmesi nedeniyle, en değerli yatırımın insan kaynaklarına yapılan yatırım olduğu fikri de artık geniş ölçüde kabul görmektedir.
Üretim tekniklerinde yaşanan hızlı değişim, eğitime daha fazla önem verme, bilgiye ve gelişmeye daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ön plana çıkarmıştır. Rekabette üstünlüğü elde etmenin ve kalkınmada başarının temeli olarak kabul edilen “insan kaynağı” kavramının altındaki gerçek, onun etkili ve verimli kullanılmasında yatmaktadır. Örgütler; varlıklarını sürdürmek, yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek ve sürekli değişime ayak uydurabilmek amacıyla bireyin, eğitimine daha çok önem vermeye başlamışlardır. Eğitimin, bireysel gelişmeyi sağladığı gibi, daha geniş anlamda toplumsal ekonomik ve sosyal kalkınmayı da sağladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim ve Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Eğitim Yatırımları, İnsana Yatırım, İnsan Kaynağı.

Tam Metin    

 

EDUCATION IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

Abstract

Education which is applied to supply the needs of the individuals in the society and which is an open social system, is a tool for training qualified human resource of country. It has an important role to provide both individual and social prosperity and happiness. During recent years, while indicating the deveopment rates of countries; in addition to national income Per individual, human resource rates have been taken into consideration as well.Since education is seen as one of the most effective tools for development, it is accepted that the most valuable investment is the one that is done to the human resources.  
New trends in production techniques and increasing importance on education have created so much demand for more investment on information and development. The reality beneath the concept of “human resource”, which is accepted as the base for having superiority in competition and success in development, is using it effectively and productively. Organizations have started to give more importance on education of the individual in order to survive, be successful in an intensive and competitive atmosphere and to keep up with continuous change. In addition to providing individual development, education also provides social and economic development effectively.

Key words: Education and Development, Economic Growth, Educational Investement, Human Capital, Human Resource

Full Text