BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ

 

 Ali ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi
aliars@hacettepe.edu.tr

 

Özet

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli eğitim (BDE) yapmaya ilişkin tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçek maddeleri araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak ve öğretmen adaylarının görüşlerine başvurularak hazırlanmıştır. Toplam 41 madde belirlenmiştir.Ölçek Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan 151 öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulamanın sonunda ölçek 20 maddeye indirilmiştir. Bu maddelerden 10’u olumlu, 10’u olumsuz özellik göstermektedir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.88, Barlett Testi anlamlılık değeri 0.000 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach- alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur. Bu değerin oldukça iyi olduğu söylenebilir.

 Anahtar Kelimeler: Tutum, bilgisayar destekli eğitim, öğretmen adayı.

Tam Metin

 

 

THE ATTITUDE SCALE TOWARD MAKİNG COMPUTER SUPPORTED EDUCATION

  Abstract

The purpose of this study is to develop “attitude scale in relation to computer based education” for teacher candidates. To be able to identify items the researcher reviewed relevant literature and interviewed teacher candidates. Later, the researcher adjusted this item for appropriateness and added few items. Totally 41 items were identified. This scale was conducted in 151 candidate teachers in Hacettepe University Education Faculty. At the end of this application, 20 items were selected. There were 10 positive items and 10 negative items in the scale. KMO value of this scale is 0.88, Barlett test significance value was 0.000 . Cronbach- alpha value was 0.93. This value has been respectively good.

 Keywords: Attitude, computer based education, teacher candidates.

Full Text