MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI

 

Yrd. Doç. Dr. Efe AKBULUT
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı
eakbulut@pau.edu.tr

 

Özet

Öz yeterlik ile ilgili araştırmalarda çoğunlukla psikoloji, eğitim, sağlık ve spor alanları ile ilgili değişkenlerin sınandığı görülmektedir. Bu konuda, güzel sanatların önemli bir dalı olan müziğe ilişkin herhangi bir araştırmanın bulunmayışı eksiklik olarak görülebilir. Yapılan bu çalışma bu konu ve alana yönelik betimsel türde bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2005–2006 Öğretim Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı; Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı; Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı; Muğla Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğrenciler, örneklemini ise 1. sınıf düzeyinde 87 ve 4. sınıf düzeyinde 73 olmak üzere toplam 160 öğrenci oluşturmaktadır. Söz konusu örnekleme dahil olan öğrencilerin (öğretmen adaylarının) öz yeterlik inançları, öğretmenlik öz yeterlik ölçeği kullanılarak saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin sınıf düzeyleri ve cinsiyetleri bakımından öz yeterlik inançlarında anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın bulunup bulunmadığının saptanmasında ve söz konusu değişkenler açısından öğretmenlik öz yeterlik ölçeği’nde kapsanan derse öğrenci katılımı sağlama, derste öğretimsel stratejileri kullanma ve sınıf yönetimi boyutları bakımından bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için “Mann Whitney U-Testi” uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, müzik öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri bakımından, müzik dersine ilişkin öz yeterlik inanç düzeylerinde ve söz konusu bu değişkenler açısından müzik öğretmeni adaylarının müzik dersine ilişkin derse öğrenci katılımı sağlama, öğretimsel stratejilerikullanma ve sınıf yönetimi boyutlarında öz yeterlik inanç düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.

 Anahtar Sözcükler : Özyeterlik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Öz yeterliği

Tam Metin

 

 

SELF-EFFICACY BELIEFS OF THE POTENTIAL MUSIC TEACHERS ABOUT THEIR PROFESSIONS

Abstract

The research on self-efficacy has investigated the variables in psychology, education, medicine and sports. The fact that there is no research on music, an important branch of fine arts, dealing with the problem of self-efficacy reflects a lack of interest in the field. This study is a descriptive study in which 87 freshmen and 73 seniors (160 totally) from Dokuz Eylül University Department of Music Education, Pamukkale University Department of Music Education, Süleyman Demirel University Department of Music Education and Muğla University Department of Music Education participated to respond a self-efficacy scale. In the study, it was aimed to obtain the if there were significant differences between the self-efficacy beliefs of the students of the Department of Music Education (potential music teachers) with respect to grade level and gender concerning providing student participation, using teaching strategies and classroom management. In the analysis of the data, Mann Whitney U-Test was applied to observe the differences between the genders and between the grade levels regarding the dimensions of providing student participation, using teaching strategies and classroom management. The data analysis showed no significant difference in the self-efficacy beliefs of potential music teachers with regard to gender and grade level concerning student participation, using teaching strategies and classroom management.

 Key Words : Self-efficacy, Music Education, Self-efficacy of Music Teacher

Full Text