ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÜME VERDİKLERİ ANLAM VE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ PROGRAM AÇISINDAN ÖLÜM KAYGISI DÜZEYLERİ

 

Araş. Gör. Fuat TANHAN
Ankara Üniversite Eğitim Bilimleri Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü

Araş. Gör. Figen ARI
Hacette Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı

 

Özet

Ölüm varoluşun ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanoğlu varolduğundan bu yana ölüme ilişkin düşünceler ortaya atmıştır. Ölüm istenmese bile kaçınılmaz bir şekilde insanoğlunun karşılaşacağı bir durumdur. Düşünce tarihi boyunca ölümün çok farklı şekillerde tanımı yapılmıştır. Hemen hemen bütün tanımların ortak noktası ise; canlı organizmanın kendini yenileme yeteneğini yitirmesini vurgulamalarıdır. Bu araştırmada iki farklı programda (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma) öğrenim gören üniversite son sınıf öğrencilerinin ölüm kaygısı düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin ölüm kaygısı düzeylerinin; ölüme verdikleri anlam ve öğrenim gördükleri program açısından anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler : Ölüm korkusu, Ölüm kaygısı.

Tam Metin

 

THE MEANING UNIVERSITY STUDENTS GIVE TO DEATH AND DEATH ANXIETY LEVELS ACCORDING TO THEIR DEPARTMENT

 

Abstract

Death is an unseparable part of existence. Man has devised and developed views with regard to death ever since he existed. Death is an inescabable phenomenon that each human being confronts whether or not they like. There have been various definitions of death along with the history of thinking, but almost all emphasize the same point: death is a living organismas loss of ability to renew itself. In this research, the extent of death anxiety of senior students from two different departments (Computer Education and Instruction Technologies, and Guidance and Psychological Counselling) has been studied. It is concluded from the research findings that the level of students anxiety over death has no expressive differences according to their own thinking of death and the major program they are attending.

 Key Worlds : Death fear, death anxiety.

Full Text