SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ARTIRILABİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 

Yrd.Doç.Dr. E. Aysın KÜÇÜKYILMAZ
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
easenel@anadolu.edu.tr

Arş.Gör. Nil DUBAN
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
nily@anadolu.edu.tr

 

Özet

Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin fen öğretimine yönelik yeterlikleri ile ilgili düşüncelerini belirleyerek, öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerini almaktır. Bu amaçla nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler görüşme tekniği ile toplanmış, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı-yapılandırılmış görüşme formu biçimlendirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile yapılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının; alan bilgisi, bilgileri öğrenci düzeyine indirgeme, deney yapma ve yaptırma, özel öğretim yöntemlerini ve teknolojiyi işe koşma gibi konularda genelde kendilerine inandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları ayrıca, bu konuda kendilerine olan inançlarının artırılabilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin olarak laboratuar, fen öğretimi, alan bilgisi ve öğretmenlik uygulaması dersleriyle, liseden mezun olunan alanla ve kendi üzerlerine düşen görevlerle ilgili görüşler öne sürmüşlerdir.

 Anahtar Kelimeler: Öğretmen öz-yeterlik inancı, fen öğretimi öz-yeterlik inancı,

Tam Metin  

 

THE OPINIONS OF PRIMARY TEACHER CANDIDATES ON TAKING MEASURES TO INCREASE SCIENCE TEACHING SELF-EFFICACY BELIEFS

 

Abstract

The purpose of the study is to determine the opinions of the fourth class students of Primary School Education Program at Anadolu University about science teaching efficacy and to get their ideas about how the self-efficacy beliefs can be increased. The qualitative research method was used in this study. The data were collected through semistructured interviews. The researchers designed a form that contains the questions and the interviews were audiotaped. In this study, the data obtained were analyzed via descriptive analysis technique. According to the results of this research, it was found that the teacher candidates believed themselves about subject area knowledge, reducing the knowledge according to students’ level, making experiment, science teaching methods and using technology. Besides, teacher candidates have stated some ideas on how the self-efficacy beliefs can be increased. They offered suggestions about using laboratory, science education course, subject area knowledge, school experience course, the areas of graduation from high school and the duties they have to realize.

 Key words: Teacher self-efficacy beliefs,science teaching self-efficacy beliefs

Full Text