OLASILIK KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARI

Arş. Gör. Ramazan GÜRBÜZ

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü
rgurbuz02@hotmail.com

 

 ÖZET

Olasılık kavramlarının öğretilmesinde ve öğrenilmesinde çeşitli nedenlerden dolayı zorluklar yaşanmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi, uygun öğretim materyallerinin eksikliğidir . Eğitim anlayışındaki değişimler çerçevesinde öğrencilerin öğrenmelerine olumlu etki yapabilecek öğretim materyallerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde anlamlı öğrenmeyi arttırmak için eğitimsel bir teknik olarak kavram haritaları sıkça kullanılmaktadır. Bir konu ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri grafiksel olarak gösteren kavram haritaları, öğrencilerin kavramları nasıl algıladığını ve sentezlediğini anlamada, ön kavramlarını, kavram yanılgılarını belirlemede ve kavramsal anlamalarını değerlendirmede kullanılan iki boyutlu bir şemadır. Bu çalışmada, kavram haritalarının ne olduğu, nasıl hazırlanabileceği ve öğretimdeki faydalarından bahsedildikten sonra olasılık konusu ile ilgili bir kavram haritası örnek olarak verilmiştir. Ayrıca Macromedia Flash MX 2004 yazılımı kullanılarak hazırlanan ve öğrencilerin etkileşimli olarak tamamlayabilecekleri benzer bir kavram haritası da çalışmada sunulmuştur. Öğrenim ve öğretiminde zorlukların yaşandığı olasılık konusunun öğretiminde bu türden materyallerin etkili olacağı düşünülmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Materyal Geliştirme, Kavram Haritası, Olasılık

Tam Metim

 

CONCEPT MAPS FOR THE TEACHING OF PROBABILTY

ABSTRACT

There are difficulties in both teaching and learning the concept of probability because of the various reasons. One of these reasons is the lack of appropriate teaching materials. In the light of new developments in the educational area, it is necessary to develop various educational materials which can effect students’ learning ability positively. Recently, concept maps which promote meaningful learning are frequently used as a teaching technique. Concept maps which show the concepts in a subject and the relationship among them graphically are two-dimensional schemas that are used both for understanding how the students perceive and synthesize the concepts, identifying students’ preconceptions and misconceptions, and for assessing students’ conceptual understanding. In this study, after the information is given regarding to what is concept map, how they can be designed, their benefits in teaching a concept map concerning probability was presented as a sample. Moreover, a similar concept map on probability which was developed by using Macromedia Flash MX 2004 software is also presented here. This kind of materials would be effective for teaching probability which students have difficulties in understanding.

 Key words: Material Development, Concept Map, Probability

 Full Text