ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

 

Serpil DURĞUN
Mersin Üniversitesi Eğ itim Fakültesi
Eğ itim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Öğrencisi
serpil_culha@hotmail.com

 

Özet

Farklı felsefi ve kuramsal sayı ltılardan beslenen örgüt kültürü ve örgütsel ileti şimde çok uzun yı llar pozitivist bakış açısı geçerli olmuşsa da, 1980’lerde öne çıkan kültürel yaklaşım örgütlerin sembolik ve linguistik yerler olarak görülmesine neden olmu ş ve örgütsel yaşamda örgütsel sembol ve işaretlerin çok yönlü işlevleri vurgulanm ış tır. Bununla birlikte, Türkiye'de yapılan çalışmalara bakıldığında örgüt kültürü ve örgütsel iletişim kavramlarının bir arada ele alınmadığı görülmektedir, ancak genel olarak örgüt kültürü ve örgütsel iletişim ile ilgili literatür incelendiğinde söz konusu kavramların birbirinden ayrılamaz nitelikte oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ve örgütsel ileti şimin kuramsal arka planları nı betimlemek ve örgütsel yaşamda örgütsel iletişimin rolünü ortaya çıkararak , örgüt kültürü ve örgütsel ileti şim arası ndaki karşılıklı ilişkiyi vurgulamaktır. Ayrıca, bu çalışmada örgüt kültürü ve örgütsel iletişim temaları sadece kuramsal olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla, söz konusu çalışma Türkiye'de ileride yapılabilecek uygulamalı çalışmalara kuramsal ve kavramsal bir temel teşkil etme potansiyeli de taşımaktadır.

 Anahtar Sözcükler: örgüt kültürü, örgütsel ileti şim.

Tam Metin

 

 ORGANIZATIONAL CULTURE VE ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

 

 Abstract

 Even though the positivist point of view was valid, during many years in of the organizational culture and organizational communication which have been guided by different philosophical and theoretical assumptions, cultural approach has become a significant area of study since 1980s. The approach of the organizational culture brought a new symbolic approach to organizational life and the organizations were started to be seen as symbolic and linguistic places and multiple functions of organizational symbols and signs were stressed in organizational life. It can be said that there is no any study on the together of the concept of organizational communication and of the concept of organizational culture when reviewed the literature on cultural phenomena in organizations. Consequently this study is to discuss organizational culture and organizational communication concepts theoretically. The main aim of this study is to describe the theoretical background of the organizational culture and organizational communication and to stress the mutual relation between the organizational culture and the organizational communication by defining the role of the organizational communication in organizational life.

Keywords: Organizational culture, organizational communication.

 Full Text