AYDINLANMA DÖNEMİNDE REALİZM VE AHLÂK ÖĞRETİMİ

Dr.Aynur İLHAN TUNÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Özet

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da öğrencilerin ahlâkî iyiliğinin sorumluluğu, öğretmen ve yöneticilere düşmektedir. Eğitim uygulamalarında karşılaşılan çeşitli sorunların teorik temelleri ile ilgili tartışma araştırmamızın konusudur. Ahlâk eğitimi veya öğretimi mümkün müdür? Ahlâk ilkeleri eğitim sürecinde ifade bulabilir mi? Bu çalışmada, 18. yüzyıl sağduyu realisti Thomas Reid’in, ahlâk gelişimimizde nasıl ilerleme sağlanabileceğine ilişkin genel felsefî soruları içeren realist ahlâk teorisi ve ahlâk öğretimi ilişkisi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağduyu realizmi, ahlâk öğretimi.

Tam Metin

 

REALISM AND MORAL INSTRUCTION IN ENLIGHTENMENT PERIOD

Abstract

The responsibilty of students’ moral goodness is also the duty of teachers and managers, as is in all fields. Discussion about the theoretical base of varius problems that we are come across with, during education practice, is the subject of our research. Is education of morality or its instruction possible? Do the morality princibles have explanations in the preriod of education? In this study, Thomas Reid’s realistic moral theory that implies general philosophical questions which show how to progress in moral development, who is 18 th century’s common sense realist and the relationship of moral instruction will be taken up.

Keywords: Comman Sense Realism, moral instruction.

Full Text