İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Rezzan UÇAR
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uzmanı

Yrd.Doç.Dr. Cemalettin İPEK
KTÜ Rize Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 Özet

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin milli eğitim sistemimizde mevcut hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmen görüşlerine bağlı olarak, hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılmakta olan sorunların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma, Van il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırma, il merkezinde bulunan 52 ilköğretim okulunda görev yapan 125 yönetici ile bu okullar arasından random olarak seçilen 15 ilköğretim okulunda görev yapan 407 öğretmen olmak üzere toplam 512 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gerekli gördükleri ancak eğitim sistemimizdeki hizmet içi eğitim uygulamalarını yeterince etkili bulmadıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, Van, İlköğretim yöneticileri ve İlköğretim öğretmenleri

Tam Metin

 

THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOLS ADMINISTRATORS AND TEACHERS ABOUT IN-SERVICE TRAINING PROGRAMS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

Abstract

This study aims to describe the views of the primary schools’ administrators and the teachers about In-Service Training programs in Turkish Educational System. The study was carried out with 125 administrators and 407 teachers in primary schools working in the center of Van provinces. A questionnaire prepared by the researchers was sent to the administrators of 52 primary schools and to the teachers working in randomly selected 15 primary schools in the center of Van. The main results of the study showed that primary schools’ administrators and teachers thought in-service training as necessary but they thought that in-service training practices is not effective in Turkish Educational System.

Key Words: In-service raining, Van, Primary schools administrators, Primary schools teachers

 Full Text