İÇİNDEKİLER
 YYÜEFD/CİLT X/Sayı I/2013

Yrd. Doç. Dr. Özlem AKIN
Müzik öğretmeni adaylarının Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları (Pamukkale Üniversitesi Örneği)
. Baskı İçin İndir!

LEARNING STRATEGY USE OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS (EXAMPLE OF PAMUKKALE UNIVERSITY)

                     Uzman Arife KART, Yrd. Doç. Dr.H. Deniz GÜLLEROĞLU
                     Demografik Ve Duyuşsal Değişkenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Dersi Başarısını Yordama Gücü.Baskı İçin İndir!

                     THE PREDICTIVE POWER OF DEMOGRAPHIC AND AFFECTIVE VARIABLES FOR MEASUREMENT AND EVALUATION COURSE PERFORMANCE
          Doç. Dr. Murat KAYRİ, Öğretmen Duygu SÜNBÜL CEBERUT
          Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri
. Baskı İçin İndir

           VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT PORTFOLIO USAGE
           Yrd. Doç Dr. Abdullah ADIGÜZE,Halil KARADAŞ
           Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık Ve Okul Başarıları Arasındaki İlişki. Baskı İçin İndir

           THE LEVEL OF EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCHOOL ON THEIR ABSENTEEISM AND SCHOOL SUCCESS
            Yrd. Doç Dr. Didem İnel EKİCİ, Doç Dr. Ali Günay BALIM
            Ortaokul Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin İndir

            PROBLEM SOLVING SKILLS PERCEPTION SCALE FOR SECONDARY STUDENTS: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
  Öğr. Gör. Okan SARIGÖZ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre İle İlgili Davranış Ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi, Baskı İçii İndir

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL BEHAVIOURS AND THOUGHTS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS
Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Fuat TANHAN
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
, Baskı İçin İndir

STUDY OF ORGANISATIONAL FACTORS SCALE’S VALIDITY AND RELIABILITY AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Yrd. Doç. Dr. Serkan TİMUR, Şirin YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR
Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi, Baskı İçin İndir

EXAMINING THE ENVIRONMENTAL BEHAVIORS OF PRE-SERVICE TEACHERS

Doç.Dr.İdris ŞAHİN
Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri, Baskı İçin İndir

JOB SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS
Yrd. Doç.Dr. Metin ELKATMIŞ, Yrd. Doç.Dr.Veli TOPTAŞ
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri, Baskı İçin İndir

WRITTEN EXPRESSION LEVELS OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS
                     Yrd. Doç.Dr.Fuat TANHAN
                     Ölüm Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygisi Ve Psikolojik Iyi Olmaya Etkisi, Baskı İçin İndir

                     THE EFFECTS OF DEATH EDUCATION ON DEATH ANXIETIES AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEINGS
                     Dr.Özay SOSLU
                     Türkiye’ de Fizik Eğitimi Araştırmalarında Genel Eğilimler, Baskı İçin İndir

                     GENERAL TRENDS IN PHYSICS EDUCATION RESEARCHES IN TURKEY
                     Dr. Mehmet Emin USTA, Doç.Dr.Zülfü DEMİRTAŞ, Öğr. Gör. Mehmet Şirin DEMİR
                     Yurtdışına Gitmiş Eğitimcilerin Küreselleşmeye İlişkin Görüşleri, Baskı İçin İndir

                    GLOBALIZATION-RELATED VIEWS OF EDUCATORS WHO HAVE BEEN ABROAD
                     Yrd. Doç.Dr.Ercan TOMAKİN,   Yrd. Doç.Dr.Mustafa YEŞİLYURT
                     Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi: Türkiye Örneği, Baski İçin İndir

                     META-ANALYSIS OF COMPUTER ASSISTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING STUDIES: A SAMPLE OF TURKEY
                     Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL
                     1980 Sonrası Türk Öykücülüğünde Cemil Kavukçu Ve Temmuz Suçlu Adlı Öykü Kitabının Tutunamayan Karakterlerinde Kimlik Bunalımı, Baskı İçin İndir
                     
                    CEMİL KAVUKÇU IN TURKISH STORYTELLING AFTER 1980 AND IDENTITY CRISIS OF THE DISCONNECTED CHARACTERS IN HIS STORY COLLECTION TEMMUZ SUÇLU
                     Tuncer DOĞAN
                     Osmanlı Cami Mimarisi’nde Aydınlatma Düzenleri Açısından Gelişim (XIV. – XVII Yüzyıl), Baskı İçin İndir

                     DEVELOPMENT OF ILLUMINATION IN THE OTTOMAN MOSQUE ARCHITECTURE (14TH AND 17TH CENTURIES)
                     Halil KAMIŞLI, Prof. Dr.Tuğba YANPAR YELKEN,   Yrd. Doç. Dr. Cenk AKAY
                     Hastane Okullarının Mevcut Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri, Baskı İçin İndir

                     TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE PRESENT SITUATION OF THE HOSPITAL SCHOOLS
                     İlhan POLAT ,Yrd. Doç. Dr. Eylem KILIÇ
                     Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim ve Çokkültürlü Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri, Baskı İçin İndir

                     MULTICULTURAL EDUCATION IN TURKEY AND TEACHERS’ COMPETENCIES IN MULTICULTURAL EDUCATION
                     Araş. Gör. İshak KOZİKOĞLU
                     Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Baskı İçin İndir
                     
                     THE OPINIONS OF INSTRUCTORS CONCERNING COMPUTER USAGE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION