k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2014 Makaleleri


                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XI/Sayı I/2014
                      Okutman Dr. Ersin ARSLAN
                    Egzersiz Programının 8-11 Yaş Grubu Sağlıklı Çocukların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi. Baskı İçin

                    The Effects of The Exercise Program On Visual and Audial Reaction Time of The Healty Children In The Group of 8-11 Ages

 Yrd. Doç. Dr. Aydan AYDIN, Onur İnan SÖNMEZ
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi. Baskı İçin

THE EFFECT OF REARING ATTITUDES OF MOTHERS HAVING INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN TO THE SOCIAL SKILLS OF THEIR CHILDREN

 Yrd. Doç. Dr. Necdet TAŞKIN, Prof. Dr. Belma TUĞRUL
Okul Öncesindeki Çocukların Dil İle Matematik Becerileri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Baskı İçin

EXAMINING THE RELATION BETWEEN LANGUAGE AND MATH SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Mevlüt GÜNDÜZ
İlkokul Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki Düşünceleri. Baskı İçin

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ THOUGHTS ABOUT EFFICIENT TEACHER
                     Yrd. Doç. Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Mehmet ARSLAN
                      İlköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimcilik Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri.  Baskı İçin

                     ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE DETERMINATION OF MIMETIC ISOMORPHISM LEVELS ON STRATEGIC PLANS OF PRIMARY SCHOOLS

                     Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK
                      Osmanlı Döneminde Kısa Süreli Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları (Darulameliyat Ve Taşrada Öğretmen Yetiştirme). Baskı İçin

                     SHORT TERM TEACHER TRAINING PRACTICES IN THE OTTOMAN ERA (TEACHER TRAINING IN DARULAMELIYAT AND IN THE COUNTRYSIDE)
                      Yrd. Doç. Dr.Çiğdem ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr.Hava İPEK AKBULUT, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
                      İkili Yerleşik Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Ve Kavramsal Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi. Baskı İçin

                      EXAMINING THE EFFECT OF MATERIAL DEVELOPED ACCORDING TO DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON STUDENTS’ COGNITIVE LEARNING LEVELS AND CONCEPTUAL CHANGE

                     Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Araş. Gör. Hasan BAKIRCI, Doktora Öğrencisi, Mehmet Hulki BAŞAK
                     Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler Ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                     THE EVALUATION OF PROBLEMS EMERGING DURING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF FATIH PROJECT BY ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS

           
                      Doktora Öğrencisi, Salih GÜLEN, Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ
                      “Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi.Baskı İçin İndir

                      THE EFFECTS OF VISUAL MATERIAL ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN "THE SOLAR SYSTEM AND BEYOND: MYSTERY OF SPACE" UNIT