k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2015 Makaleleri


                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XII/Sayı I/2015

Yrd. Doç. Dr. Sezai KOÇYİĞİT, Araş. Gör. Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. Baskı İçin

Analysis Of The Preschool Children’s Perceptions About Play

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARTUN, Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Baskı İçin

Evaluation Of Secondary Students' Attitudes Towards Environment Education
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr. Veysel OKÇU
İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Baskı İçin

Relation Between Perceptions Of Primary School Teachers Related To Effective Team Work And Their Organizational Commitments
                    
                     Doç. Dr.Kadir KARATEKİN, Doç. Dr.Zihni MEREY, Yrd. Doç. Dr.Murat KEÇE
                     Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Baskı İçin

                     Analysis Of The Attitudes Of The Social Studies Pre-Service Teachers Towards Teaching Profession
                    
                     Yrd. Doç. Dr.Hasan BAKIRCI, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI
                     Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                     Science Teachers’ Opinions About Common Knowledge Construction Model
                     Yrd. Doç. Dr. Metin ELKATMIŞ, Doç. Dr.Veli TOPTAŞ
                     Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                      Exploration Of Prospective Classroom Teachers’ Democratic Attitudes

                     Yrd. Doç. Dr. Nurettin BELTEKİN,  Yrd. Doç. Dr. Somayyeh RADMARD
                      Okul Çağındaki Çocukların İşçileşmesini Etkileyen Faktörler. Baskı İçin

                     Factors That Affecting Join Labor Force Of Children In School Age

                     Öğretmen Cihan SELİMOĞLU, Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Öğretmen Salih GÜLEN
                     Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yıllarında Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışların İncelenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. Baskı İçin

                      Teacher Candidates Investigation And Determination Solutions Of The Undesired Behaviors Faced In Their Student Years
                     Doç. Dr. Olcay SİNAN
                     Öğrencilerin Biyoteknoloji İle İlgili Bilgi ve Tutumların Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Baskı İçin

                      Investigation of the Students’ Knowledge and Attitudes Regarding Biotechnology According To Different Variables

                     Yrd. Doç. Dr. Zeynel TURAN
                      Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Baskı İçin

                     The Development of Folk Dance Lesson Attitude Scale for Prospective Physical Education Teachers

                     
                     Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
                     Matematiksel Modelleme Kullanılan Fizik Derslerinin Öğretmen Adaylarının İlgi, Günlük Hayat ve Diğer Derslerle İlişkilendirmelerine Etkisi. Baskı İçin

                     The Effect of Physics Courses Mathematical Modelling Used on Prospective Teachers’ Interests and How They Associate Physics with Real Life and Other Courses