k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2016 Makaleleri


                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XIII/Sayı I/2016

Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ, Araş. Gör. Ebru EZBERCİ, Nezihe Gökçen BAYRİ

İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

Investigation of Primary Students’ Transition Skills between Representations Types Related to the Matter and Heat Subject

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBABA, Öğretmen Yalçın Varol YILDIZBAŞ

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Baskı İçin

The Primary And Secondary School Teachers' Feedback Regarding Strategic Planning Applications in Schools

Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Yrd. Doç. Dr. Sibel ER NAS, Yük. Lis. Öğr.Yasemin DİLBER

Bağlam Temelli Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “İletken ve Yalıtkan Maddeler” Örneği. Baskı İçin

Effectiveness of the Context-Based Guide Materials on Students’ Conceptual Understanding: “Conducting and Insulating Materials” Sample

                     Dr. Pınar BİLASA

                     Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin
                     (Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği)

                    Analyzing Learning and Studying Strategies of Secondary Education Students in Terms of Multiple Variables              

                     Yrd. Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Yrd. Doç. Dr. Kader BİLİCAN, Yrd. Doç. Dr. Burcu ŞENLER

                     Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Baskı İçin

                     Investigation of the Effects of Reflective Inquiry Based Laboratory Activities on Primary School Teachers’ Science Process Skills                    
                     Doç. Dr.Fahri TEMİZYÜREK,  Dr.Kenan BULUT

                     Çocuğun Dil Gelişiminde Yaratıcı Yazmanın Önemi. Baskı İçin

                     The Importance of Creative Writing in The Language Development of Child

                     Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Yrd. Doç. Dr. Fatih BAŞ,  Araş. Gör. Zeynep ÇAKMAK, Doç. Dr. Muzaffer OKUR

                      Gerçek Yaşam İçerikli Öğretim Uygulamalarının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiği Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeylerine EtkisiBaskı İçin
                      
                      The Effects of Real Life Contented Teaching Practices on the Levels of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Association Mathematics With Daily Life

                      Murat YILDIRIM, M. Ertaç ATİLA, Çetin DOĞAR
                    
                      6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Etkinliklerine Yönelik Düşünceleri: Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesi.Baskı İçin

                      Views Of 6th And 7th Grades Students Towards Sciences Activities In The Project Of “Little Scientists In Discovery”
                      Nihat KOTLUK, Ahmet YAYLA

                     Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Modern Fizik Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Baskı İçin

                     Developing an Achievement Test on Modern Physics Based on Bloom's Revised Taxonomy: A study of Validity and Reliability                    
                     Hülya ASLAN EFE , Sait YÜCEL, Rıfat EFE

                     Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması.Baskı İçin

                      Comparison Of The Turkish And Swiss Student Teachers’ Frequency Of Using Instructional Technology                  
                     Çetin Güler, Hayati Çavuş
                     
                     Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi.Baskı İçin

                     Evaluation of an In-Service Training Program Focusing on Scientific Research Methods
                     Naki ERDEMİR, Hasan BAKIRCI

                     Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri. Baskı İçin
                     
                     Expectations of Preservice Teachers from University Professors in Terms of Use of Instructional Technology
                     Şerif Ali DEĞİRMENÇAY, Mustafa CİN

                     Türkiye’deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi. Baskı İçin

                     Earthquake Education Researches in Turkey: A Descriptive Content Analysis
                     Mustafa ATLI, Gökhan YAŞAR, Zekiye ÖZKAN
                     
                     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Akademik Başarı ve Bazı Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi. Baskı İçin       

                      A Study on The Relationship Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and The Academic Success and Some Parameters of The Students of enrolled to the Physical Education and Sports Department
                      Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK, Murat KAYRİ

                     Faktör Sayısının Belirlenmesinde MAP Testi, Paralel Analiz, K1 ve Yamaç Birikinti Grafiği Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                     The Comparison of MAP Test, Parallel Analysis, K1 and Scree-Plot Methods in Terms of Assigning Factor Numbers

                     Aylin BEYOĞLU
                     
                     Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci’nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Baskı İçin

                     The Golden Ratio in Art Education and Assessment of The Relationship Between Leonardo da Vinci's Works
                     Nasip DEMİRKUŞ, Mustafa İLÇİN
                     
                    Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması . Baskı İçin

                    Translation Foreign-New Biological Concepts into Turkish and Preparation of Virtual Course Material                    
                    Hayrettin ERGÜN

                    Dönme ve Yuvarlanma Hareketi Kavramları Teşhis Testinin Türkçeye Uyarlanması ve Uygulanması. Baskı İçin

                    Adaptation of a Diagnostic Test about Rotational and Rolling Motion Concepts into Turkish and its Application
                    Erhan GÖRMEZ

                    Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarının İncelenmesi. Baskı çin

                    Investigation of the Undesirable Classroom Behaviours of Secondary School Students
                    Yasin KILIÇ

                    Süheyl ü Nevbahâr’ın Değerler Eğitimi Bakımından Önemi. Baskı İçin

                    Importance of Süheyl ü Nevbahâr with Regards to Values Education
                    Mustafa Sami TOPÇU, Nejla ATABEY

                    Alan Gezilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi. Baskı İçin
                    
                    The Effect of Field Trips on Middle School Students’ Content Knowledge and Attitudes towards Environment
                    Hasan BAKIRCI, Hüseyin ARTUN, Samet ŞENEL

                    Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım). Baskı İçin

                    The Effect of Common Knowledge Construction Model-Based Science Teaching on the Seventh Grade Students’ Conceptual Understanding (Let’s Learn Celestial Bodies)
                    Hüseyin ARTUN, Selim GÜNÜÇ

                    Öğretim Elemanlarinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi. Baskı İçin

                    Student’s Perception Scale About Instructors’ Technology Integration Competence: Validity And Reliability Study
                    Fatih YILMAZ, Ahmet Turan CIMBIZ

                    Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Baskı İçin

                    Primary School Teachers’ Opinions about the Cursive Italic Handwriting

                    Sevda YERDELEN, DAMAR Fethi SOYALP

                   Ortaöğretim Öğrencilerinin Proje Yarışması ve Okul Bağlamında Kullandıkları Öğrenme Yaklaşımları: Epistemolojik Değişkenlik. Baskı İçin

                   Secondary Students’ Approaches to Learning in Project Contest and School Contexts: Epistemological Variability

                     Zeynep TATLI

                    Proje Geliştirme Sürecine Dair Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                    Teachers Opinions About Project Development Processes

                    Mecit ASLAN, Hayriye SOYALP, Osman KARAHAN, Muhammet ALTUNTAŞ

                    Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Baskı İçin

                    The Development of Preschool Curriculum Evaluation Scale
                    Zülüf ÖZTUTGAN
                     
                    Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    Analysis and Evaluation of Graduate Thesis on Guitar from Turkey
                    Kemal İZCİ, Sevda YERDELEN DAMAR

                    Fizik Öğretmeleri için Pedagojik Alan Bilgisi Testinin Türkçeye Uyarlanması. Baskı İçin

                    Adaptation of Turkish Version of Pedagogical Content Knowledge Test for Physics Teachers
                    Gökhan UYANIK

                    Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Duyarlılığa Etkisi. Baskı İçin

                    Effect of the Environmental Education Based on Transformational Learning Theory to Sensitivity and Attitudes towards Environmental Problems