k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2017 Makaleleri


                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XIV/Sayı I/2017

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

Rehberli Sorgulama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
. Baskı İçin

The Study of Reliability and Validity of Guided-Inquiry Scale

Hülya ASLAN EFE , Medine BARAN

Atık Maddelerden Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Davranış ve Algılarına Etkisi. Baskı İçin

The Effects of Process of Developing Instructional Materials on Pre-Service Teachers’ Environmental Attitudes, Behaviors and Perceptions

Mine AKTAŞ, Sevda ERDOĞAN KAYA

8. Sınıflarda Geometrik Cisimler Öğretiminde Orff Yaklaşımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Baskı İçin

The Effect Of The Use Of Orff Approach in The Teaching Of Geometrical Objects in 8th Grade Mathematics On The Students’ Academic Achievements

                     Agâh Tuğrul KORUCU, Derya ÇINAR

                     Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                     The Examination of Faculty of Education Students’ Academic Self-Efficacy

                     Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Ayşad Gonca GÜNER

                     Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                     The Views of Teachers About Social Capital of The Schools             
                     Suna AKKOL, Koray CEBERUT, Seçil KARAKUŞ

                     İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                     A Comparison of Estimation Methods for Two-Level Linear Models

                     Mustafa GÖK, Abdulkadir ERDOĞAN
                     
                     Sınıf Ortamında Rutin Olmayan Matematik Problemi Çözme: Didaktik Durumlar Teorisine Dayalı Bir Uygulama Örneği. Baskı İçin

                     Non-routine Mathematical Problem Solving in Classroom Environment: An Example Based Upon Theory of Didactical Situations

                     Serkan DEMİR, Elif ÜSTÜN

                     Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin

                     An Analysis of Intercultural Sensitivity and Ethnocentrism Levels of Teacher Candidates İn Terms of Multiple Variables.
                     Mustafa ÜREY,  Ataman KARAÇÖP,  Volkan GÖKSU,  Kerem ÇOLAK

                     Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları. Baskı İçin

                     Perceptions of Prospective Science and Social Studies Teachers toward Scientists

                    Esra DERELİ, Büşra Meryem DERELİ

                    Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Psikososyal Gelişimlerini Yordaması.  Baskı İçin

                    The Prediction of Parent- Child Relationship on Psychosocial Development in Preschool Children
                   Mustafa Serkan GÜNBATAR

                   Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları. Baskı İçin

                   Pre-service Teachers’ Readiness for Online Learning

                    Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT

                   Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                   The Investigation of Students' Responses to Revelation of the Relation between "Physical and Chemical Change" Concepts and Contexts

                    Nasip DEMİRKUŞ, Salih GÜLEN

                    Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması . Bakı İçin

                    Development of Visual Course Material Containing Popular Physics Concepts                   

                    Tuncay CANBULAT, Ayşe YEŞİLOĞLU, Selma ZEMİN SİPAHİ, Fatma ERDOĞAN

                    Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                    Elementary Teacher's Views on The Gain Level of Special Field Competencies of Elementary School Teacher of Education Faculties

                     Mesut ÖZTÜRK, Abdullah KAPLAN

                     Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi. Baskı İçin

                     Construction of Proving Diagnostic Test and Its Rubrics for Math Teacher
                    Ajda ŞENOL SAKİN

                    Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları - Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği. Baskı İçin

                    Music Education Department First Class Students Expectations for School Instruments - Recorder Course: An Example of Uludag University

                    Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN SAK, Eşref NAS

                    Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                    Counselor Burnout: A Comparison across Preschool Institutions and Primary Schools

                    Gökhan GÜNEŞ

                    Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi. Baskı İçin

                    Investigation Children’s Epistemological Views

                    Hatice COŞKUN

                    Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    The Evaluation of the Texts Writing in Candidates of Turkish Teachers as a Teaching Material Appropriate to the Aim

                    Suna DAĞDELEN, Menderes ÜNAL

                    Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Baskı İçin

                    Problems and Suggestions in Mathematics Teaching and Learning Process
                   Yağmur ÖTÜN, Hüseyin ARTUN, Atilla TEMUR, İsrafil TOZLU

                   Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin

                   Environmental Education Concepts Awareness Scale for Secondary School Students: A Validity And Reliability Study
                   Fethiye KARSLI, Alipaşa AYAS
                   
                   Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi: Buharlaşma ve Kaynama. Baskı İçin

                    Effect of the Enriched Laboratory Guide Material on Prospective Science Teachers’ Conceptual Change: Evaporation and Boiling

                   Sibel ER NAS, Tülay ŞENEL ÇORUHLU

                   Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı. Baskı İçin

                   The Concept of Sustainable Development from the Perspective of Preservice Science Teachers

                   Tuğba TÜZEMEN, Mehmet Nuri KARDAŞ

                   Akademik Çelişki Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Baskı İçin

                   The Effect of Academic Controversy Technique on Turkish Language Verbal Skills of 6th Grade Students and Its Relationship with Certain Variables
                   Murat ÖZTÜRK, Ali Rıza AKDENİZ, Hasan BAKIRCI
                   
                   Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Baskı İçin
                   
                   The Influence of Computer Assisted Instructional Applications on Middle School Students’ Scientific Thinking Skills
                   Zeynep ÇAVUŞ ERDEM, Ramazan GÜRBÜZ

                   Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir İnceleme: Denklem Örneği. Baskı İçin

                   An Analysis On Students’ Mistakes And Misconceptions: Equation Example
                   Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU, Harika Özge ARSLAN
             
                   Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Baskı İçin

                   Adaptation of a Three-Tier Diagnostic Test Identified Misconceptions on the Atmosphere Related Environmental Problems to Turkish

                   Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE

                   Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları. Baskı İçin

                   The Attitudes of Science and Mathematics Teachers towards Educational Researches 

                   Rasim TÖSTEN, H. İsmail ARSLANTAŞ, Gülay, ŞAHİN

                   Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi. Baskı İçin

                   The Impact Of Teachers’ Positive Psychological Capital On Burnout