k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2017 Makaleleri

                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XIV/Sayı I/2017

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

Rehberli Sorgulama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
. Baskı İçin

The Study of Reliability and Validity of Guided-Inquiry Scale

Hülya ASLAN EFE , Medine BARAN

Atık Maddelerden Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Davranış ve Algılarına Etkisi. Baskı İçin

The Effects of Process of Developing Instructional Materials on Pre-Service Teachers’ Environmental Attitudes, Behaviors and Perceptions

Mine AKTAŞ, Sevda ERDOĞAN KAYA

8. Sınıflarda Geometrik Cisimler Öğretiminde Orff Yaklaşımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Baskı İçin

The Effect Of The Use Of Orff Approach in The Teaching Of Geometrical Objects in 8th Grade Mathematics On The Students’ Academic Achievements

                     Agâh Tuğrul KORUCU, Derya ÇINAR

                     Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                     The Examination of Faculty of Education Students’ Academic Self-Efficacy

                     Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Ayşad Gonca GÜNER

                     Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                     The Views of Teachers About Social Capital of The Schools             
                     Suna AKKOL, Koray CEBERUT, Seçil KARAKUŞ

                     İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                     A Comparison of Estimation Methods for Two-Level Linear Models

                     Mustafa GÖK, Abdulkadir ERDOĞAN
                     
                     Sınıf Ortamında Rutin Olmayan Matematik Problemi Çözme: Didaktik Durumlar Teorisine Dayalı Bir Uygulama Örneği. Baskı İçin

                     Non-routine Mathematical Problem Solving in Classroom Environment: An Example Based Upon Theory of Didactical Situations

                    Serkan DEMİR, Elif ÜSTÜN

                    Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin

                    An Analysis of Intercultural Sensitivity and Ethnocentrism Levels of Teacher Candidates İn Terms of Multiple Variables.
                    Mustafa ÜREY,  Ataman KARAÇÖP,  Volkan GÖKSU,  Kerem ÇOLAK

                    Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları. Baskı İçin

                    Perceptions of Prospective Science and Social Studies Teachers toward Scientists

                    Esra DERELİ, Büşra Meryem DERELİ

                    Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Psikososyal Gelişimlerini Yordaması.  Baskı İçin

                    The Prediction of Parent- Child Relationship on Psychosocial Development in Preschool Children
                    Mustafa Serkan GÜNBATAR

                    Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları. Baskı İçin

                    Pre-service Teachers’ Readiness for Online Learning

                    Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT

                    Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi. Baskı İçin

                    The Investigation of Students' Responses to Revelation of the Relation between "Physical and Chemical Change" Concepts and Contexts

                    Nasip DEMİRKUŞ, Salih GÜLEN

                    Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması . Bakı İçin

                     Development of Visual Course Material Containing Popular Physics Concepts                   

                    Tuncay CANBULAT, Ayşe YEŞİLOĞLU, Selma ZEMİN SİPAHİ, Fatma ERDOĞAN

                    Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                    Elementary Teacher's Views on The Gain Level of Special Field Competencies of Elementary School Teacher of Education Faculties

                    Mesut ÖZTÜRK, Abdullah KAPLAN

                    Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi. Baskı İçin

                    Construction of Proving Diagnostic Test and Its Rubrics for Math Teacher
                    Ajda ŞENOL SAKİN

                    Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları - Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği. Baskı İçin

                    Music Education Department First Class Students Expectations for School Instruments - Recorder Course: An Example of Uludag University

                    Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN SAK, Eşref NAS

                    Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                    Counselor Burnout: A Comparison across Preschool Institutions and Primary Schools

                    Gökhan GÜNEŞ

                    Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi. Baskı İçin

                    Investigation Children’s Epistemological Views

                    Hatice COŞKUN

                    Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    The Evaluation of the Texts Writing in Candidates of Turkish Teachers as a Teaching Material Appropriate to the Aim

                    Suna DAĞDELEN, Menderes ÜNAL

                    Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Baskı İçin

                    Problems and Suggestions in Mathematics Teaching and Learning Process
                   Yağmur ÖTÜN, Hüseyin ARTUN, Atilla TEMUR, İsrafil TOZLU

                   Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin

                   Environmental Education Concepts Awareness Scale for Secondary School Students: A Validity And Reliability Study
                   Fethiye KARSLI, Alipaşa AYAS
                   
                   Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi: Buharlaşma ve Kaynama. Baskı İçin

                    Effect of the Enriched Laboratory Guide Material on Prospective Science Teachers’ Conceptual Change: Evaporation and Boiling

                   Sibel ER NAS, Tülay ŞENEL ÇORUHLU

                   Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı. Baskı İçin

                   The Concept of Sustainable Development from the Perspective of Preservice Science Teachers

                   Tuğba TÜZEMEN, Mehmet Nuri KARDAŞ

                   Akademik Çelişki Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Baskı İçin

                   The Effect of Academic Controversy Technique on Turkish Language Verbal Skills of 6th Grade Students and Its Relationship with Certain Variables
                   Murat ÖZTÜRK, Ali Rıza AKDENİZ, Hasan BAKIRCI
                   
                   Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Baskı İçin
                   
                   The Influence of Computer Assisted Instructional Applications on Middle School Students’ Scientific Thinking Skills
                   Zeynep ÇAVUŞ ERDEM, Ramazan GÜRBÜZ

                   Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir İnceleme: Denklem Örneği. Baskı İçin

                   An Analysis On Students’ Mistakes And Misconceptions: Equation Example
                   Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU, Harika Özge ARSLAN
             
                   Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Baskı İçin

                   Adaptation of a Three-Tier Diagnostic Test Identified Misconceptions on the Atmosphere Related Environmental Problems to Turkish

                   Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE

                   Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları. Baskı İçin

                   The Attitudes of Science and Mathematics Teachers towards Educational Researches 

                   Rasim TÖSTEN, H. İsmail ARSLANTAŞ, Gülay, ŞAHİN

                   Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi. Baskı İçin

                   The Impact Of Teachers’ Positive Psychological Capital On Burnout
                   Canan KOÇ, Aysel ARSLAN

                   Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algıları ve Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları. Baskı İçin

                   Academic Self-Efficacy Perceptions and Metacognitive Awareness of Reading Strategies of Secondary School Students
                   Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU

                   Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Oryantasyonlarının Belirlenmesi. Baskı İçin

                   Determining Science Teaching Orientations of Science Student Teachers

                   Hülya GÜMÜŞ, Suzan KAVANOZ, M.Betül YILMAZ

                   Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi. Baskı İçin

                   The Effect of Delivering Concept Cartoons in Mobile Learning Environments on Learning English Idioms in Secondary Education
                   Haki PEŞMAN, Üzeyir ARI, Oktay BAYKARA

                   Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşleri ve Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişki. Baskı İçin

                   Relationship between Views about Nature of Science and Decision-Making Skills
                   Özdemir KARABAY

                   Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Bölümünde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği. Baskı İçin

                   The necessity of "Visual Literacy" course in Department of Fine Arts Education and Preschool Department.
                   Yılmaz Zengin

                   GeoGebra Yazılımının Matematik Kaygısı ve Matematik Öğretme Kaygısına Etkisinin İncelenmesi. Baskı İçin

                   The Investigation of the Effect of GeoGebra Software on Mathematics Anxiety and Mathematics Teaching Anxiety
                   Zeynep TEMİZ, Melis CİN

                   Okul Öncesi Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Üzerine Betimsel Bir Çalışma. Baskı İçin

                   A Descriptive Study on Gender Equity in Pre-school Education
                   Kemal Kaya, Mekin Perihan

                   Öğretmenlerin ve Öğrencilerin 9. Sınıf Tarih Müfredat Programı ve Ders Kitabı Hakkında Görüşleri. Baskı İçin

                   The Opinions of Teachers and Students About the 9th Grade history Curriculum and Textbook
                   Ramazan TOK, Özge ERDOĞAN

                    İlkokul 2. 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Baskı İçin

                    Investigating the Primary School 2nd, 3rd and 4th Grade Students’ Skills of Writing
                   Yasin KILIÇ, Mehmet Akif HAŞILOĞLU

                   Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi). Baskı İçin

                   The Effect of Socioeconomic Status on Student Achievement: The Case of 7th Grade Turkish and Science Courses
                   Hamit ÖZEN
                    
                   Stajyer Öğretmenlerin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürleri, Öğretmen ve Öğrencileri Hakkındaki Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Yaklaşım. Baskı İçin

                   A Research of The Perceptions of Trainee Teachers on Vocational School Principals, Teachers and Students: A Phenomenologic Approach
                   Ebru TURAN GÜNTEPE, Necla DÖNMEZ USTA

                   Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları. Baskı İçin

                   Educational Computer Games: Perspective of Pre-School Prospective Teachers
                   Kemal Altıparmak, Mehmet Ali Aklar, Gürcan Dursun

                   Bir Günlüğüne Matematik Öğretmeni Olsaydım, Neler Yapardım/Yapmazdım: Öğrenci Görüşleri. Baskı İçin

                   If I Were a Mathematics Teacher for a Day, I would / I would not Do: Student Opinions
                   Muhammed Mehmet MAZLUM

                   Türkiye ve İtalya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Baskı İçin

                   Comparison of Turkish and Italian Education Systems
                   Hakan Şevki AYVACI, Emine AKDEMİR

                   Bilimin Doğası Alanında 2013 Yılından İtibaren Yayımlanmış Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin

                   An Examination of Theses in the Field of Nature of Science Published from 2013 in Terms of Different Variables
                   Murat BAŞ
                  
                   2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması. Baskı İçin

                   Comparison of 2009, 2015 Primary School Mathematics Curricula and 2017 Primary School Mathematics Curriculum
                   Hasan Basri MEMDUHOĞLU , Mehmet Fatih KAYAN

                   Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Baskı İçin

                   Pre-Service Teachers’ Perceptions of Selection and Assignment Regarding to Civil Servant Selection Examination (CSSE)
                    Behire KUYUMCU, Hifa Nazile YILDIZ, Zehra Böke

                    Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi. Baskı İçin

                    The Relationship Between Coping, Perceived Teacher Acceptance and Disciplinary Status Among Turkish High School Students
                    Funda NAYIR , Pelin TAŞKIN

                    Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Destek Algısı İle İnisiyatif Alma Davranışı Arasındaki İlişki. Baskı için

                     Correlation Between Perceived Organizational Support and Taking Initiative Behavior in Educational Organizations
                    Mahmut AYAZ, Nasip DEMİRKUŞ

                    Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar. Baskı İçin

                    Example Works in the Development of Course Materials in Science Course Using Virtual and Objective Technological Teaching Tools

                    Ümran Betül CEBESOY, Dilek KARIŞAN

                    Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Bilgilerinin, Tutumlarının ve Bu Kaynakların Öğretimi Konusundaki Özyeterlik Algılarının İncelenmesi. Baskı İçin

                    The Investigation of Preservice Science Teachers’ Knowledge, Teaching Efficacy Perceptions and Attitude Towards Renewable Energy Sources

                    Semih BİREL, Hawkar Mohammed QADER

                    Türkiye’de Kontrbas Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Durum Tespiti. Baskı İçin

                    Case Detection on the Theses on the Contrabass in Turkey, M.Sc. Thesis

                    Cem ERDEM

                    Polonya Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri. Baskı İçin

                    Comprehension Levels of Turkish Language and Literature Students In Poland

                    Hikmet ŞEVGİN, Bayram ÇETİN

                    Eğitim Araştırmalarında Güç Analizi ve Bir Uygulama. Baskı için

                    Power Analysis in Educational Research and an Application
                    Avni YILDIZ, Serdal BALTACI

                   Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi. Baskı İçin

                   The Impact of Lesson Study Practices on Science Art Center Mathematics Teachers' Cognitive Levels in Geometrical Construction Problems

                   Selami TANRIVERDİ

                   Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi: Multinominal Lojistik Regresyon Analizi. Baskı İçin

                   Determining The Variables Predicted Depression Levels Of High School Students: Multinomial Logistic Regression Analysis

                   Mehmet Emin USTA,Fatma Özmen

                   1910/1911 Tarihli İlkokul Müfettişlerinin Görevlerine Dair Yönerge’nin Günümüz Eğitim Teftişi Uygulamaları ile Karşılaştırılması. Baskı İçin

                   A Comparison of Legislation Document about Primary School Inspectors’ Duties Dated 1910/1911 with Today’s Supervisory regulations
                    Gökhan UYANIK

                    İlkokul Öğrencilerinin Çevre Kirliliğine İlişkin Görüşleri. Baskı İçin

                   Opinions towards Environmental Pollution of Primary School Students
                    Ercan TOMAKİN

                   İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi. Bakı İçin

                   A Suggestion of Teaching English Prepositions in the Turkish Sentences Covertly: Turkish Method

                   Ayşegül TARKIN-ÇELİKKIRAN ve Sevgi AYDIN-GÜNBATAR

                   Kimya Öğretmen Adaylarının FeTeMM Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Baskı İçin

                   Investigation of Pre-service Chemistry Teachers’ Opinions about Activities based on STEM Approach

                  Mustafa TÜYSÜZ, Metin ŞARDAĞ, Alper DURUKAN

                 Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi. Baskı İçin

                 The Effect of Inquiry-Based Learning Approach on Pre-Service Science Teachers’ Analytical Chemistry Learning