k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2018 Makaleleri

                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XV/Sayı I/2018

Ferhat KARDAŞ, Fuat TANHAN

Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Baskı İçin

Investigating Posttraumatic Stress, Posttraumatic Growth and Hopelessness Levels of University Students Exposed to the Van Earthquake

Gökhan ARASTAMAN, İnci ÖZTÜRK FİDAN, Tuncer FİDAN

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme. Baskı İçin

Validity and Reliability In Qualitative Research: A Theoretical Analysis

Adem İŞCAN, Eraslan ŞARA

İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi. Baskı için

The Analysis of Reading Texts in Turkish Course Books of Second Grade in Accordance with Constructivist Learning Approach

                    Meltem ERYILMAZ, Murat KARAKAYA

                    Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Sosyal Medya Kullanımının Öğrenci Doyumu Üzerine Etkisi. Baskı İçin

                    The Impact of Using Social Media in Blended Learning Environments on Student Satisfaction
                    

                    Sezen CAMCI ERDOĞAN

                    Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Gözlerinden Bilim İnsanları. Baskı İçin

                    Images of Scientists Through The Eyes of Pre-Service Teachers of Gifted Students
                    Serkan DEMİR, Yunus Emre AVCU

                    Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                    Teachers’ Perceptions towards the Pull-Out Classes for Gifted Students

                     Ayşegül KINIK TOPALSAN

                    Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    Evaluatıon of The Elementary School Teacher Candıdates’ Engıneerıng Desıgn Based Scıence Instructıon Actıvıtıes

                    Övgü ÖZKAN, Nuri KARASAKALOĞLU

                    İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Baskı İçin

                    Improving Story Writing Skills Of Primary School Fourth Grade Students
                   Canan FİDAN ERTEN,Şeyda ÇİLDEN

                    Kulaktan (İşitsel Temelli) Öğretim Yöntemi. Baskı İçin

                   Teaching By Ear (Auditory Based)
                   Bahadır GÜLBAHAR, Sadık Yüksel SIVACI

                   Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Baskı İçin

                   Reviewing the Relationship between Preservice Teachers’ Communication Skills and Classroom Management Competency Perceptions

                     
                   Nur Demirbaş Çelik
       
                   Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin

                   The Brief Personal Meaning Profile (PMP-B): Turkish Validity and Reliability

                    Bilgen KIRAL, Seda SARACALOĞLU

                   Akademik Sahtekârlık Eğilimi ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişki. Baskı İçin

                   The Relationship between Academic Dishonesty Tendency and Fear of Negative Evaluation

                   Gürol ZIRHLIOĞLU

                   Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Baskı İçin

                   Pre-service Teachers’ Opinions about Survey Methods
                    
                   Hasan BAKIRCI , Merve Gül KIRICI
                    
                   Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                   Science Teachers’ Views on the Removal of the Transition from Primary to Secondary Education Exam
                   Dekant Kıran

                   Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Öz Yeterlik Çalışmaları: Bir İçerik Analizi. Bakı İçin

                   Self-Efficacy Studies in National Science and Mathematics Education Conferences: A Content Analysis

                   Halil Durak, Yaşar Genel

                   Kimyasal Kinetik Deneylerinde V-diyagramı Kullanımının İncelenmesi. Baskı İçin

                   Investigation of V-Diagram Usage in Chemical Kinetic Experiments
                   Faik Özgür KARATAŞ, İbrahim DELEN, Canan CENGİZ, Nilgün İKTO, Samet BİRİNCİ

                   Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Baskı İçin

                   Investigating Tenth Grade Students’ Science Process Skills with Different Variables
                    Serhat KOCAKAYA, Mehmet Ata OKUYUCU, Musa ÖNER, Bilal UZUNYOL

                   Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Baskı İçin

                   Analysis of Variables Affecting the Attitudes towards Mathematics of Middle School Students by Structural Equation Model
                   Yusuf Ziya OLPAK, Muhammet ARICAN,Serdal BALTACI
                   
                   Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi. Baskı İçin

                   The Effects of Preservice Teachers’ Learning Approaches and Individual Innovativeness Characteristics on Their Satisfaction towards Peer Instruction
                    İshak KOZİKOĞLU, Nuray SENEMOĞLU

                   Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin

                   Development of Teacher Perceptions Scale For Competency of Pre-Service Education: A Study on Validity and Reliability
                  İzzettin AYDOĞAN, Gürol ZIRHLIOĞLU

                  Öğrenci Başarılarının Yapay Sinir Ağları ile Kestirilmesi. Baskı İçin

                  Estimation of Student Successes By Artificial Neural Networks

                  Özge ERDEMLİ, Tuğba GÜNER DEMİR
       
                  Öğretmenlik Meslek Etiği Açısından Hediye Alma: Örnek Olay Ekseninde Değerlendirme. Baskı İçin

                  Receiving Gift in terms of Teacher Professional Ethics: An evaluation in the Case Study
                  
                  

                  Hasan BAKIRCI, Emine GÜLSEVEN
           
                  2017 Yılında Güncellenen Ortaokul Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                  Evaluation of Revised 5th Grade Science Textbooks Based on the Teachers’ Views in 2017

                  Merve SAK, Derya KALTAKÇI GÜREL

                  Öğrencilerin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular ile Geleneksel Soruları Cevaplama Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. Baskı İçin

                  Comparison of Students’ Answers to Context-Based and Traditional Questions on the Topic of Light Across Gender
                  Yılmaz KARA, Burcu ASLAN
     
                  Drama Temelli Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğrencilerinin Sosyal Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Besinler Konusu Örneği. Baskı İçin

                  A Research on Determining the Effect of Drama Based Science Activities on Social Skills in the Teaching of Nutrients Issue
                  
                  Nasip DEMİRKUŞ, Erhan Acar, Salih GÜLEN
                  
                  Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması. Baskı İçin
 
                  Visual Material Development in the Education of Popular Concepts of Technology
                  
                  
                   Nihat KOTLUK, Serhat KOCAKAYA
                   
                  Türkiye için Alternatif Bir Anlayış: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim. Baskı İçin
           
                  An Alternative Approach for Turkey: Culturally Relevant/Responsive Education        

                  Sevtap KANAT
             
                  Grafik Tasarım Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Akademik Öz-yeterlik Algıları. Baskı İçin

                  General and Academic Self-efficacy Perceptions of University Students Studying Graphic Design
                  

                  Zihni MEREY, Selahattin KAYMAKCI

                  Millî Eğitim Şûraları’nda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimine İlişkin Alınan Kararların Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                  An Evaluation of the Decisions Taken About Citizenship, Democracy and Human Rights Education in the National Education Councils
                  Mehmet AKPINAR, Ali Sinan BİLGİLİ

                  Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğretim Programı, Kazanım, Beceri ve Kavram İlişkisi. Baskı İçin

                  Social Studies 6th Grade Curriculum, Objective, Skill and Concept Relation
                  Mustafa KAYA, Mehmet EROL

                  Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modelin İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Eğitsel Açıdan İncelenmesi. Baskı İçin

                  An Examination of The Role-Model in Fazil Hüsnü Dağlarca’s Artifical Epics for Secondary Stope Students in Educational Terms                   

                  Sevgül ÇALIŞ

                  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Denklem Anlayışları ve Kimya Denklemlerini Anlama Düzeyleri. Baskı İçin

                  Pre-service science teachers’ understanding and level of comprehension of chemistry equations
                  Ekrem CENGİZ

                  Türkiye’de İlk Kez Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                  Teacher's Views on Prospective Teacher Training Process Applied First Time in Turkey

                  Halil Coşkun ÇELİK

                  Matematik Öğretmen Adaylarında Sigara İçme Alışkanlıklarına İlişkin Kümelenme Eğilimlerinin Matematik Başarısını Yordama Gücü. Baskı İçin

                  Clustering Tendency of Smoking Habits Mathematics Teacher Candidates’ and the Power of Predict Mathematics Success
                  Davut OKÇU

                  Çocukların Eğitim Tarzını Belirlemede Anne ve Babaların Hakkı Üzerine Bir Deneme. Baskı İçin

                  Parents' Rights in Determining Children's Education Style

                  Ümit DEMİRAL, Hande TÜRKMENOĞLU

                  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler ile İlgili Risk Algılarının Karar Verme Mekanizmalarıyla İlişkisinin İncelenmesi. Baskı İçin

                  Examining the Relationship between Preservice Science Teachers’ Risk Perceptions and Decision-Making Mechanisms about GMOs

                  Mustafa ÜREY

                  Bahçe Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eğilimler: Okul Bahçesi Uygulamaları Örneği (2000-2015). Baskı İçin

                  Trends of Garden Based Learning Approach: Example of School Garden Applications (2000-2015)

                  Betül EKİZ KIRAN, Elif Selcan KUTUCU, Ayşegül TARKIN ÇELİKKIRAN, Mustafa TÜYSÜZ

                  Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeye İlişkin Zihinsel Modelleri. Baskı İçin

                  Pre-Service Chemistry Teachers’ Mental Models on Chemical Equilibrium