k


 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanmış 2018 Makaleleri

                                                                                                         
İÇİNDEKİLER

 YYÜEFD/CİLT XV/Sayı I/2018

Ferhat KARDAŞ, Fuat TANHAN

Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Baskı İçin

Investigating Posttraumatic Stress, Posttraumatic Growth and Hopelessness Levels of University Students Exposed to the Van Earthquake

Gökhan ARASTAMAN, İnci ÖZTÜRK FİDAN, Tuncer FİDAN

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme. Baskı İçin

Validity and Reliability In Qualitative Research: A Theoretical Analysis

Adem İŞCAN, Eraslan ŞARA

İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi. Baskı için

The Analysis of Reading Texts in Turkish Course Books of Second Grade in Accordance with Constructivist Learning Approach

                    Meltem ERYILMAZ, Murat KARAKAYA

                    Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Sosyal Medya Kullanımının Öğrenci Doyumu Üzerine Etkisi. Baskı İçin

                    The Impact of Using Social Media in Blended Learning Environments on Student Satisfaction
                    

                    Sezen CAMCI ERDOĞAN

                    Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Gözlerinden Bilim İnsanları. Baskı İçin

                    Images of Scientists Through The Eyes of Pre-Service Teachers of Gifted Students
                    Serkan DEMİR, Yunus Emre AVCU

                    Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Baskı İçin

                    Teachers’ Perceptions towards the Pull-Out Classes for Gifted Students

                     Ayşegül KINIK TOPALSAN

                    Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Baskı İçin

                    Evaluatıon of The Elementary School Teacher Candıdates’ Engıneerıng Desıgn Based Scıence Instructıon Actıvıtıes

                    Övgü ÖZKAN, Nuri KARASAKALOĞLU

                    İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Baskı İçin

                    Improving Story Writing Skills Of Primary School Fourth Grade Students
                   Canan FİDAN ERTEN,Şeyda ÇİLDEN

                    Kulaktan (İşitsel Temelli) Öğretim Yöntemi. Baskı İçin

                   Teaching By Ear (Auditory Based)
                   Bahadır GÜLBAHAR, Sadık Yüksel SIVACI

                   Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Baskı İçin

                   Reviewing the Relationship between Preservice Teachers’ Communication Skills and Classroom Management Competency Perceptions

                     
                   Nur Demirbaş Çelik
       
                   Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Baskı İçin

                   The Brief Personal Meaning Profile (PMP-B): Turkish Validity and Reliability

                    Bilgen KIRAL, Seda SARACALOĞLU

                   Akademik Sahtekârlık Eğilimi ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişki. Baskı İçin

                   The Relationship between Academic Dishonesty Tendency and Fear of Negative Evaluation

                   Gürol ZIRHLIOĞLU

                   Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Baskı İçin

                   Pre-service Teachers’ Opinions about Survey Methods
                    
                   Hasan BAKIRCI , Merve Gül KIRICI
                    
                   Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Baskı İçin

                   Science Teachers’ Views on the Removal of the Transition from Primary to Secondary Education Exam