n

İÇİNDEKİLER
 YYÜEFD/CİLT VIII/Sayı I/Aralık 2011
Araş. Gör. Dr. Hanife Can ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

Bir Başari Testi Geliştirme Çalişmasi: Basit Elektrik Devreleri Başari Testi Geçerlik  Ve Güvenirlik Araştirması
, Baskı İçin İndir!

AN ACHIEVEMENT TEST DEVELOPMENT STUDY: RELIABILITY AND VALIDITY INVESTIGATION OF SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS ACHIEVEMENT TEST
 Doç. Dr. Selahattin GÖNEN, Yrd.Doç.Dr. Serhat KOCAKAYA, Ferit KOCAKAYA

Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış   Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması, Baskı İçin İndir!

A STUDY ON DEVELOPING AN ACHIEVEMENT TEST WHICH HAS RELIABILITY AND VALIDITY ON DYNAMICS SUBJECT

 Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN

Tavsiye Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Vizyonu, Baskı İçi İndir!

THE EUROPEAN COMMUNITY’S THE VISION OF MEDIA LITERACY EDUCATION WITHIN THE FRAME OF THE RECOMMENDATIONS
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Okt. Fatma ÖZÜDOĞRU, Funda ÇIRAY

Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Ve Türk Eğitim Sistemi’ne Etkileri, Baskı İçin İndir!

THE EUROPEAN UNION EDUCATION POLICIES AND THEIR EFFECTS UPON TURKISH EDUCATION SYSTEM
Arş. Gör. Murat KEÇE, Arş. Gör. Zihni MEREY

İlköğretim Sosyal Bilgiler Kazanımlarının Sosyal Bilimler Disiplinlerine Ve Disiplinlerarası Anlayışa Uygunluğunun Belirlenmesi
, Baskı İçin İndir!

DETERMINATION OF SUITABILITY OF OBJECTIVES OF ELEMENTARY SOCIAL STUDIES TO SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND TO INTERDISCIPLINARY MENTALITY
 Şule FIRAT DURDUKOCA, Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ

İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)
, Baskı İçi İndir!

THE EVALUATION OF THE OPTIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES LESSON 5TH CURRICULUM IN PRIMARY EDUCATION ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS (THE CASE OF MALATYA)
 Arş. Gör. Tuncay CANBULAT, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Baskı İçi İndir!

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF THE PRIMARY CLASS TEACHERS` IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT FIELD AND ACADEMIC SUCCESS OF THEIR STUDENTS
Yrd. Doç. Yalçın ÖZDEMİR Yrd. Doç.Nermin KORUKLU

Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Baskı İçin İndir!

INVESTIGATING RELATINSHIP BETWEEN VALUES AND HAPPINESS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Hasan Basri MEMDUHOĞLU* Mevsim ZENGİN**

İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri
. Baskı İçin İndir!

THE VIEWS OF TEACHERS ABOUT ORGANIZATIONAL TRUST IN PREMIER SCHOOLS