E-ÖĞRENME VE TÜRKİYE AÇISINDAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÖKDAŞ
YYÜ. Eğitim Fakültesi
gokdas@yyu.edu.tr

Öğrt.Gör.Murat KAYRİ
YYÜ. Eğitim Fakültesi
mkayri@yyu.edu.tr
 

Özet

Bu çalışmada, e-öğrenmenin eğitsel yararları üzerinde durulmuş, özellikle Türkiye açısından sorunlar genel hatlarıyla ele alınarak tartışılmıştır. Çalışmada e-öğrenmeye ilişkin olarak eğitim kurumlarının yaşadığı temel sorunlar ön plana çıkarılmıştır. Bu sorunların giderilmesi için çeşitli çözüm yolları ortaya konup; özellikle e-öğrenmenin temel alt yapısını teşkil eden donanımsal ve yazılımsal eksiklikler belirtilmiştir. E-öğrenmenin Etkili ve verimli şekilde uygulanabilirliğini yükseltmek için öncelikle içerik sorunun giderilmesi ve e-öğrenmenin gerekliliği ve önemi konusunda toplumsal bilinç oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: E-devlet, e-eğitim, e-öğrenme, uzaktan eğitim

Tam Metin

 

 

E-LEARNING, THE PROBLEMS AND SOLUTION RECOMMENDS IN TERMS OF TURKEY SITUATION
 

Abstract

In this study, the benefits of e-learning were stressed and especially the problems of e-learning in Turkey were generally discussed. Related to e-learning, the problems of the educational institutions were examined. For overcoming these problems, some solutions were suggested; especially the lacks of hardware and software which form the infrastructure of e-learning were determined. To increase the appliciability of e-learning effectively and efficiently, first of all it is stated that the concepts of e-learning must be solved and social concious that is necessary and important must also be formed.

Key words : E-State, e-education, e-learning, distance education

Full Text