ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD
fenegitimi1973@yahoo.com , fenegitimi1973@gmail.com

 

Özet

Araştırmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmenlerinin, 6. Sınıfta, öğrenme stillerine uygun bir öğretimi hangi düzeyde uyguladığını tespit etmektir. Araştırmada genel tarama yöntemi kullanılmış, araştırmanın çalışma evrenini 2002-2003 eğitim ve öğretim yılı Ankara merkez ilçe sınırları içindeki genel ilköğretim okullarının altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemek için, tabakalı örnekleme yönteminin orantılı seçimi kullanılmıştır. Veriler Ankara merkez ilçe sınırları içindeki SPSS istatistiksel programı kullanılarak random olarak belirlenen 12 resmî ilköğretim okulunun altıncı sınıfında okuyan 600 öğrenciden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak; öğrenme stillerini belirlemek için Kolb (1985) tarafından geliştirilen ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye adaptasyonu yapılmış olan öğrenme stili envanteri (ÖSE), fen bilgisi öğretmenlerinin öğrenme stillerine uygun olarak ne ölçüde fen bilgisi öğretimi yaptıklarını tespit etmek amacıyla Mutlu (2004) tarafından geliştirilen bir ölçek (öğrenme stillerine dayalı öğretim düzeyini belirleme ölçeği) kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde Kolb (1985) tarafından belirtilen ÖSE normları dikkate alınmıştır. Öğrenme stilleri belirlendikten sonra frekans ve yüzde alınarak öğrencilerin öğrenme stillerine göre dağılımı belirlenmiştir. Fen Bilgisi öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğretim yapma düzeyleri ile ilgili verilerin analizinde betimsel istatistikler; frekans (f), yüzde (%) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
1. Fen Bilgisi öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme stillerini çok fazla dikkate almadıkları tespit edilmiştir.
2. Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok İkinci Tip Öğrenenler (Analitik Öğrenenler) stilinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar sözcükler: Öğrenme stilleri , 4MAT stilleri, öğrenme stillerine dayalı öğretim, Fen bilgisi öğretimi.

Tam Metin

 

TEACHING SCIENCE BASED ON LEARNING STYLES  

 

Abstract

The aim of the research is to identify on which levels, the sixth grade science teachers apply a teaching in relation to learning styles. A general scanning method was used, and the sixth grade students at general elemantary schools in central Ankara formed the population of this research. In order to identify the sample of the research, the graded choice of the stratified sampling method was used. The data was obtained from 600 sixth grade students in 12 randomly chosen official elementary schools in central Ankara, using SPSS statistical programme. As means of data collection; the learning styles inventory (LSI) developed by Kolb (1985) and adopted into Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was used to identify learning styles; a scale developed by Mutlu (2004) was used to identify to what extent science teachers teach science in relation to learning styles. In the identification of students' learning styles, the LSI norms developed by Kolb were taken into consideration. After identifying the learning styles, frequencies and percentages were taken and the students' distrubition was done in relation to learninng styles. In the analysis of the data about the level of science teachers teaching in relation to students' learning styles, descriptive analysis, frequency and percentage were used. The following were obtained as a result of the statistical analysis:
1. The science teacher do not take much into consideration the learning styles of the students.
2. It was found that the students who participated in this research were mostly in the Second Type Learners (Analytical Learners) style.

Key Words : Learning styles, 4MAT styles, learning styles based teaching, teaching science.

Full Text