Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ
Makalelerin dergimizin makale şablonu kullanılarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:
Başlık
Makalelerin bir başlığı bulunmalıdır. Başlık; Türkçe ve İngilizce olarak konuyu en iyi şekilde belirtmeli, on beş kelimeyi geçmemeli, ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu yazılmalıdır.

Makale Türü
Makale türü başlığın altına, tamamı büyük harf olacak şekilde koyu yazılmalıdır.

Yazar Adları ve Adresleri
Yazar adları, unvanları, kurumları, adresleri, e-posta adresleri ve ORCID bilgileri belirtilmelidir. Şablondaki biçimlendirmeye dikkat edilmelidir.

Öz: çalışmanın özetinin 200 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Öz metni Times New Roman yazı tipi, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Giriş (Birinci Düzey Başlık)

Makalenizin gövde metin stili Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Metin iki yana yaslı, 1 satır aralıklı ve paragraf başlarında 1,25 cm ilk satır girintisiyle hazırlanmalıdır. 
Giriş başlığı altında aşağıdaki unsurlara değinilmesi önem taşımaktadır.
1) Çalışmanın odağı
2) Çalışmayla ilgili alanyazın ve teorik çerçeve tartışmaları
3) Çalışmada ele alınan konu neden ve kimler için önemli olduğu
4) Alana sunabileceği olası katkılar
5) Çalışmada amaçlanan unsurlar
6) Araştırma sorusu/soruları veya sınanan hipotezler
Yukarıda belirtilen unsurların “Araştırmanın Teorik Çerçevesi”, “İlgili Araştırmalar” ve “Araştırmanın/Çalışmanın Önemi” gibi başlıklarda sunulması önerilmektedir.  

Yöntem

Yöntem başlığı altında aşağıda belirtilen unsurlar üzerinde durulması beklenmektedir.
1) Araştırmada kullanılan yöntemin (gerekçeli) sunumu
2) Araştırmanın bağlamının sunulması
3) Kullanılan veri toplama yöntemlerinin belirtilmesi
4) Kullanılan veri toplama araçlarının belirtilmesi
5) Veri toplama araçlarının geçerliği ve verilerin güvenirliğinin sunulması
6) Hedef evren, ulaşılabilir evren, örneklemin belirtilmesi veya çalışma grubunun tanımlanması. 
7) Verilerin analiz yöntemlerinin açıklanması
8) Araştırmanın etik unsurlarının belirtilmesi.

Bulgular

Bu başlık altında çalışmada kapsamında yanıt aranan sorulara bağlı kalınarak elde edilen bulguların sunulması beklenmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Sonuç ve tartışma başlığında temel bulguların özetlenmesi ve alanyazın ile eleştirel olarak tartışılması beklenmektedir.

Öneriler

Çalışma kapsamında sunulabilecek öneriler sunulur. 
 

Extended Summary

Please provide an extended summary, including the problem statement, method, findings, discussion, and conclusion. The extended summary should within 800-1000 words (should not be less than 800 words). 

Birinci Düzey Başlık

Birinci düzey başlıklar sayfaya ortalanmış, koyu renkli, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük ve 12 punto boyutunda olmalıdır. Başlık sonrasında paragraf 1,25 cm girinti ile başlamalıdır. Başlık öncesi 12 pt, sonrası 6 pt boşluk olmalıdır. 

İkinci Düzey Başlık
İkinci düzey başlıklar sola yaslı, koyu renkli, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük ve 12 punto boyutunda olmalıdır. Başlık sonrasında paragraf 1,25 cm girinti ile başlamalıdır. Başlık öncesi 6 pt, sonrası 6 pt boşluk olmalıdır. 

Üçüncü Düzey Başlık
Üçüncü düzey başlıklar sola yaslı, italik, koyu renkli, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük ve 12 punto boyutunda olmalıdır. Başlık sonrasında paragraf 1,25 cm girinti ile başlamalıdır. Başlık öncesi 6 pt, sonrası 6 pt boşluk olmalıdır.

            Dördüncü Düzey Başlık. Bu düzey başlıklar 1,25 cm girintili, her kelimenin ilk harfi büyük koyu ve italik olmalıdır. Başlık sonuna nokta işareti konulmalıdır. Bu düzey başlıklarda cümle, başlık satırı ile aynı satırdan başlatılmalıdır. Başlık öncesi 6 pt, sonrası 6 pt boşluk olmalıdır.

            Beşinci Düzey Başlık. Bu düzey başlıklar italik, 1,25 cm girintili, her kelimenin ilk harfi büyük ve koyu olmalıdır. Başlık sonuna nokta işareti konulmalıdır. Bu düzey başlıklarda cümle, başlık satırı ile aynı satırdan başlatılmalıdır. Başlık öncesi 12 pt, sonrası 6 pt boşluk olmalıdır.

Tablo 1.

Sosyoekonomik Duruma Göre Başarı Durumu

Tablo sonrasında bir satırlık boşluk bırakarak devam ediniz.

Tablo 2.

Yazar türüne bağlı metin içi atıf gösterimi


Yazar Türü Parantez içi Metin akışında
İngilizce Türkçe İngilizce TÜrkçe
Bir Yazar (Halvorsen, 2018) (Halvorsen, 2018) Halvorsen (2018) Halvorsen (2018)
İki Yazar (Allchin & Zemplen, 2020) (Allchin & Zemplen, 2020) Allchin and Zemplen (2020) Allchin ve Zemplen (2020)
Üç ve daha fazla yazar (Grangeat et al., 2021) (Grangeat vd., 2021) Grangeat et al. (2021) Grangeat vd. (2021)

Kaynakça

Kaynak gösteriminin APA 7 esaslarına göre yapılması gerekmektedir.
Meta analiz, meta sentez veya gözden geçirme çalışmalarında kullanılan yayınlar referans listesi içerisinde * işaretiyle birlikte sunulur. 
Makale Gösterimi
Allchin, D., & Zemplen, G. A. (2020). Finding the place of argumentation in science education: Epistemics and whole science. Science Education, 104(5), 907-933. https://doi.org/10.1002/sce.21589  
*Grangeat, M., Harrison, C., & Dolin, J. (2021). Exploring assessment in STEM inquiry learning classrooms. International Journal of Science Education, 43(3), 345-361. https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1903617  
Halvorsen, K. (2018). Questions as interactional resource in team decision making. International Journal of Business Communication, 55(1), 69-93. https://doi.org/10.1177/2329488415589102  
Kitap Gösterimi
Sidnell, J. (2010). Conversation analysis: An introduction. Wiley-Blackwell.
Şişman, H., & Yıldırım, A. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Seçkin Yayıncılık.
Kitap Bölümü Gösterimi
Roberts, A. D. (2007). Scientific literacy/science literacy. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 729-780). Lawrence Erlbaum Associates. 
Şardağ, M., Ecevit, T., Top, G., Kaya, G., & Çakmakcı, G. (2018). Fen ve mühendislik uygulamaları. A. Tekbıyık & G. Çakmakcı (Eds.), Güncel Öğretim Programlarına Uygun ve STEM Destekli Fen Bilimleri Öğretimi içinde (ss. 239-264). Nobel Akademik Yayıncılık.
Konferans Sunumu
Craig, S. (2019, April 10–14). The cultural importance of obsidian in the upper Gila area [Poster presentation]. Society for American Archaeology, Albuquerque, NM, United States. https://www.archaeologysouthwest.org/free-resources/conference-posters/
Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.
Tezler
Yayımlanmamış
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
Şardağ, M. (2019). Argümantasyon tabanlı bilim eğitiminde biçimlendirici değerlendirme: Bir konuşma çözümlemesi araştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi. 
Yayımlanmış
Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında) (Makale dosyaları sisteme yüklenirken isimsiz dosya "tam metin" olarak yüklenecek)
Benzerlik raporu (PDF formatında, raporun tamamı)
Telif Hakkı Devir Formu
Etik Kurul İzin Belgesi (Etik Kurul İzni gerekmiyorsa gerekçesini bildiren açıklama dosyası)