tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT VI/SAYI I/Haziran 2009


Kapak
Yrd.Doç.Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN,Yrd.Doç.Dr. Zehra Nur ERSÖZLÜ
Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri
Classroom Teachers' Views on Children's Literature
Dr. Murat AKYILDIZ
PIRLS 2001 Testinin Yapı Geçerliliğinin Ülkelerarası Karşılaştırılması
Cross-Country Comparison of the Construction Validity of the PIRLS 2001 Test
Yrd.Doç.Dr. K. Özlem ALP
Uygulamalı Sanatlar Eğitiminde Tasarım, Yapı, İşlev, Estetik ve Algı Sorunu
Design, Structure, Function, Aesthetics and Perception Problem in Applied Arts Education
Arş. Gör. Çelebi ULUYOL,Yrd.Doç.Dr. Şirin KARADENİZ
Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği, Öğrenci Başarısı ve Görüşleri
Example of a Blended Learning Environment, Student Success and Opinions
Okt. Mehmet DURANLIOĞLU,Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇEKİÇ
Yabancı Dil Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi: Doğru Dilbilgisi Kullanımının, Deneyimsiz Öğretmenlerin Verdikleri Notlara Etkisi
Evaluation of Written Expression Skills of Foreign Language Students: The Effect of Proper Grammar on the Grades of Inexperienced Teachers
Yrd.Doç.Dr. Hülya GÜLAY
5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Konumlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler
Variables Affecting Social Positions of 5-6 Year Old Children
Arş. Gör. Tülay ŞENEL ÇORUHLU,Arş. Gör. Sibel ER NAS,Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği
Problems of Science and Technology Teachers in Using Alternative Assessment and Evaluation Techniques: The Case of Trabzon
Öğr. Gör. Yusuf Ziya OLPAK,Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
E-Öğrenme Ortamları için Sosyal Bulunuşluk Ölçeğinin Uyarlama Çalışması
Adaptation Study of Social Incidence Scale for E-Learning Environments
Yrd.Doç.Dr. Nilgün YENİCE,Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Learning Styles and Science Achievements of Classroom Teacher Candidates
Arş. Gör. Hüseyin KOTAMAN
Rudolf Steiner ve Waldorf Okulu
Rudolf Steiner and Waldorf School
Serap YILMAZ, Meltem ÇENGEL, Ruken AKAR-VURAL, Müfit GÖMLEKSİZ
Düzey Derslikleri: İlköğretim 7 – 8. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Durum Çalışması
Level Classrooms: A Case Study on Primary 7 - 8th Grade Students
Oktay Cem ADIGÜZEL, Şaban BERK
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi
New Challenges in Vocational and Technical Secondary Education: Evaluation of Modular System Based on Competence
Yrd.Doç.Dr. Aynur İlhan TUNÇ
Kız çocuklarının okula gitmeme nedenleri (Van ili örneği)
Reasons for not going to school for girls (Van province example)
Yrd.Doç.Dr. Cumali ÖKSÜZ,Yrd.Doç.Dr. Şerife AK, Sanem UÇA
İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği
Perception Scale for the Use of Technology in Primary Mathematics Education
Dr. Kaan Zülfikar DENİZ
Mesleki Alan İlgi Envanteri (MAİ) Geliştirme Çalışması
Vocational Field Interest Inventory (MAI) Development Study
Yrd.Doç.Dr. Yemliha COŞKUN,Arş. Gör. Adem YILDIRIM
Üniversite Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of University Students' Value Levels in Terms of Some Variables
Levent DOĞRU,Yrd.Doç.Dr. Sadık YÖNDEM
Uluslararası Deneyimli Türk Klasik Gitar Yorumcularının Gitar Eğitim Süreçlerini Etkileyen Bazı Ögeler
Some Factors Affecting Guitar Training Processes of Internationally Experienced Turkish Classical Guitar Performers
Yrd.Doç.Dr. Nuri KARASAKALOĞLU,Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerine Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları İle Başarıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Classroom Teacher Candidates' Attitudes Towards Turkish Lessons, Academic Self-Design and Achievement

YYÜEFD/CİLT VI/SAYI II/Aralık 2009


Yrd.Doç.Dr. Cumali ÖKSÜZ,Yrd.Doç.Dr. Şerife AK
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları (ss. 1-19)
Preservice teachers’ perceptions for technology use in the teaching of mathematics in elementary schools (pp.1-19)
Dr. Ali ERYILMAZ
Ergenlik Döneminde Stres ve Başa Çıkma (ss.20-37)
Stress And Copıng At Adolescence (pp.20-37)
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU,Arş. Gör. Orhan KUMRAL,Arş. Gör. Ahmet KANMA
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları Ve Akademik Güdülenme Düzeyler (ss.38-54)
Anxieties, Academic Motivation Levels and Competencies at Teaching Profession of Students at Secondary Education Fields Teaching Non-Thesis Master Program (pp.38-54)
Arş. Gör. Dr. Eren CEYLAN
PISA 2006 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Fen Okuryazarlığında Düşük ve Yüksek Performans Gösteren Okullar Arasındaki Farklar (ss.55-75)
Dıfferences Between Low- and Hıgh-Performing Schools in Scıentıfıc Literacy Based on PISA 2006 Results in Turkey (pp. 55-75)
Yrd.Doç.Dr. Ömer KUTLU,Arş. Gör. Özen YILDIRIM,Arş. Gör. Safiye BİLİCAN
Öğretmenlerin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması (ss. 76-88)
Study of Attitudes Scale Development Aimed at Scoring Rubrics For Primary School Teachers (pp.76-88)
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ADIGÜZEL
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinliklerini Düzenleme ve Gerçekleştirme Çabalarında Zorlanma Düzeyleri (ss. 89-110)
The Level of to be Forced During The Activity of Learning in Arrangement and Implementing Effort of Class Teachers (pp. 89-110)
Yrd.Doç.Dr. Ömer KUTLU, Öğr. Gör. Dr. Deniz GÜLLEROĞLU
İngilizce Öğretmenlik Sertifika Gruplarında Yürütülen Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (ss. 111-125)
The Evaluation of The Effectiveness of Measurement and Evaluation Course Conducting on English Language Teaching Certification Groups (pp.111-125)
Yrd.Doç.Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR
Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi (ss.126-149)
Curriculum Evaluation in Education And Examination of the Curriculum Evaluation Studies in Turkey (pp.126-149)
Yrd.Doç.Dr. Yüksel GÜNDÜZ
lköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Sorularının Ölçme Araçlarına ve Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Analizi (ss.150-165)
Analysis of Primary School 6, 7 and 8. Grades Science and Technology Questions According to Measurement Scales and Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain (pp.150-165)
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU,Yrd.Doç.Dr. Nilgün YENİCE,Öğrt.Gör.Dr. Nuri KARASAKALOĞLU
Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki (pp.167-185)
The Relationship Between Communication and Problem Solving Skills and Reading Interest and Habits of Candidate Teachers’ (pp.167-185)
Serkan DEMİR,Doç. Dr. Seval FER
2005 Öğretim Programını Değerlendirme Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (ss.186-210)
Testing The Validity And Reliability Of The Evaluation Inventory Of The Curriculum 2005 (pp.186-210)