tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XIII/SAYI I/2016


Kapak
Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ,Arş. Gör. Ebru EZBERCİ, Nezihe Gökçen BAYRİ
İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi
Investigation of Primary Students’ Transition Skills between Representations Types Related to the Matter and Heat Subject
Yrd.Doç.Dr. Ahmet AKBABA,Öğretmen Yalçın Varol YILDIZBAŞ
İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri.
The Primary And Secondary School Teachers' Feedback Regarding Strategic Planning Applications in Schools
Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI,Yrd.Doç.Dr. Sibel ER NAS,Yük. Lis. Öğr. Yasemin DİLBER
Bağlam Temelli Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “İletken ve Yalıtkan Maddeler” Örneği.
Effectiveness of the Context-Based Guide Materials on Students’ Conceptual Understanding: “Conducting and Insulating Materials” Sample
Dr. Pınar BİLASA
Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği)
Analyzing Learning and Studying Strategies of Secondary Education Students in Terms of Multiple Variables
Yrd.Doç.Dr. Dilek KARIŞAN,Yrd.Doç.Dr. Kader BİLİCAN,Yrd.Doç.Dr. Burcu ŞENLER
Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Reflective Inquiry Based Laboratory Activities on Primary School Teachers’ Science Process Skills
Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK,Dr. Kenan BULUT
Çocuğun Dil Gelişiminde Yaratıcı Yazmanın Önemi.
The Importance of Creative Writing in The Language Development of Child
Yrd.Doç.Dr. Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI,Yrd.Doç.Dr. Fatih BAŞ,Arş. Gör. Zeynep ÇAKMAK,Doç. Dr. Muzaffer OKUR
Gerçek Yaşam İçerikli Öğretim Uygulamalarının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiği Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeylerine Etkisi.
The Effects of Real Life Contented Teaching Practices on the Levels of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Association Mathematics With Daily Life
Murat YILDIRIM, M. Ertaç ATİLA, Çetin DOĞAR
6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Etkinliklerine Yönelik Düşünceleri: Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesi
Views Of 6th And 7th Grades Students Towards Sciences Activities In The Project Of “Little Scientists In Discovery”
Nihat KOTLUK, Ahmet YAYLA
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Modern Fizik Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Developing an Achievement Test on Modern Physics Based on Bloom's Revised Taxonomy: A study of Validity and Reliability
Hülya ASLAN EFE , Sait YÜCEL, Rıfat EFE
Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması
Comparison Of The Turkish And Swiss Student Teachers’ Frequency Of Using Instructional Technology
Çetin Güler, Hayati Çavuş
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Evaluation of an In-Service Training Program Focusing on Scientific Research Methods
Naki ERDEMİR, Hasan BAKIRCI
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri.
Expectations of Preservice Teachers from University Professors in Terms of Use of Instructional Technology
Şerif Ali DEĞİRMENÇAY, Mustafa CİN
Türkiye’deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi
Earthquake Education Researches in Turkey: A Descriptive Content Analysis
Mustafa ATLI, Gökhan YAŞAR, Zekiye ÖZKAN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Akademik Başarı ve Bazı Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi
A Study on The Relationship Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and The Academic Success and Some Parameters of The Students of enrolled to the Physical Education and Sports Department
Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK, Murat KAYRİ
Faktör Sayısının Belirlenmesinde MAP Testi, Paralel Analiz, K1 ve Yamaç Birikinti Grafiği Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of MAP Test, Parallel Analysis, K1 and Scree-Plot Methods in Terms of Assigning Factor Numbers
Aylin BEYOĞLU
Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci’nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Golden Ratio in Art Education and Assessment of The Relationship Between Leonardo da Vinci's Works
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Mustafa İLÇİN
Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması
Translation Foreign-New Biological Concepts into Turkish and Preparation of Virtual Course Material
Hayrettin ERGÜN
Dönme ve Yuvarlanma Hareketi Kavramları Teşhis Testinin Türkçeye Uyarlanması ve Uygulanması
Adaptation of a Diagnostic Test about Rotational and Rolling Motion Concepts into Turkish and its Application
Erhan GÖRMEZ
Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarının İncelenmesi.
Investigation of the Undesirable Classroom Behaviours of Secondary School Students
Yasin KILIÇ
Süheyl ü Nevbahâr’ın Değerler Eğitimi Bakımından Önemi
Importance of Süheyl ü Nevbahâr with Regards to Values Education
Mustafa Sami TOPÇU, Nejla ATABEY
Alan Gezilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi.
The Effect of Field Trips on Middle School Students’ Content Knowledge and Attitudes towards Environment
Hasan BAKIRCI, Hüseyin ARTUN, Samet ŞENEL
Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım).
The Effect of Common Knowledge Construction Model-Based Science Teaching on the Seventh Grade Students’ Conceptual Understanding (Let’s Learn Celestial Bodies)
Hüseyin ARTUN, Selim GÜNÜÇ
Öğretim Elemanlarinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi.
Student’s Perception Scale About Instructors’ Technology Integration Competence: Validity And Reliability Study
Fatih YILMAZ, Ahmet Turan CIMBIZ
Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri.
Primary School Teachers’ Opinions about the Cursive Italic Handwriting
Sevda YERDELEN, DAMAR Fethi SOYALP
Ortaöğretim Öğrencilerinin Proje Yarışması ve Okul Bağlamında Kullandıkları Öğrenme Yaklaşımları: Epistemolojik Değişkenlik.
Secondary Students’ Approaches to Learning in Project Contest and School Contexts: Epistemological Variability
Zeynep TATLI
Proje Geliştirme Sürecine Dair Öğretmen Görüşleri.
Teachers Opinions About Project Development Processes
Mecit ASLAN, Hayriye SOYALP, Osman KARAHAN, Muhammet ALTUNTAŞ
Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi.
The Development of Preschool Curriculum Evaluation Scale
Zülüf ÖZTUTGAN
Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Analysis and Evaluation of Graduate Thesis on Guitar from Turkey
Kemal İZCİ, Sevda YERDELEN DAMAR
Fizik Öğretmeleri için Pedagojik Alan Bilgisi Testinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of Turkish Version of Pedagogical Content Knowledge Test for Physics Teachers
Gökhan UYANIK
Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Duyarlılığa Etkisi
Effect of the Environmental Education Based on Transformational Learning Theory to Sensitivity and Attitudes towards Environmental Problems