tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT VII/SAYI I/Haziran 2010


Kapak
Yrd.Doç.Dr. Özcan SEZER
Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve Bazı Faktörlerle İlişkisi (ss. 1-19)
The Relationship Between Adolescents’ Self Perception, Parental Attitudes, and Some Other Variables (pp.1-19)
Yrd.Doç.Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER,Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ
Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği (ss, 20-44)
Identifying the Computer Literacy Skill Levels of University Students: The Case of Kocaeli University (pp, 20-44)
Yrd.Doç.Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU,Yrd.Doç.Dr. Esin ACAR
Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar (ss. 45-58)
The Issues That Teachers Encounter During Applicatıon of New Curricula (pp.45-58)
Yrd.Doç.Dr. Hülya GÜVENÇ
Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği’nin Geliştirme Çalışması (ss.59-69)
Development of Self-Efficacy Perceptions for Studying Scale (pp.59-69)
Yrd.Doç.Dr. Fuat TANHAN, Selami Tanrıverdi
Tercih Ettikleri Merkezler Dışında Farklı Sınav Merkezlerine Yönlendirilen Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri (Bir Durum Tespiti) (ss. 70-85)
Obtaining Views Related to Students Who Participated in Out of Chosen Examination Center (pp. 70-85)
Yakup Doğan
Fen Ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar (ss. 86-106)
The Problems Encountered Durıng The Implementatıon Of Scıence And Technology Currıculum (pp. 86-106)
Dr. Hüseyin Eş,Doç. Dr. Mustafa SARIKAYA
İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Öğrenci Başarılarının İncelenmesi (ss. 107-127)
The Investigation of Students Success in the 6th Grade Unit Named “Electricity in Our Life” (pp. 107-127)
Yrd.Doç.Dr. Zarife SEÇER,Yrd.Doç.Dr. Nadir ÇELİKÖZ,Arş. Gör. Gökhan KAYILI
Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ss.128-152)
Problems in School Practices in Department of Pre-School Teaching and Solution Offers (pp. 128-152)
Yrd.Doç.Dr. Kadir Beycioğlu,Yrd.Doç.Dr. Mahire Aslan
Okul Gelişiminde Temel Dinamik Olarak Değişim ve Yenileşme: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Rolleri (ss.153-173)
Change and Innovation as Main Dynamics in School Development: Administrators And Teachers’ Roles (pp.153.173)
Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Pınar ERTEN
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Modüler Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler: Nitel Bir Çalışma (ss.174-198)
Problems Faced In Implementıng Modular Instructıon In Vocatıonal And Technıcal Hıgh Schools: A Qualıtatıve Study (pp. 174-198)

YYÜEFD/CİLT VII/SAYI II/Aralık 2010


Yrd.Doç.Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER
Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri (ss.1-25)
Experience of Technical Teacher Candidates Towards Teaching Tecnologies and Material Development Course (pp.1-25)
Yasemin ÇELİK-ŞEN,Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ŞAHİN-TAŞKIN
Yeni İlköğretim Programının Getirdiği Değişiklikler: Sınıf Öğretmenlerinin Düşünceleri (ss.26-51)
Changes That the New Primary Curriculum Has Brought: Primary Teachers’ Views (pp.26-51)
Doç. Dr. Güzin SÜBAŞI
Ergenlerde Sosyal Kaygı Ve Akran İlişkilerinin Psikobiyolojik Sosyal Kaygı Modeline Göre Sınanması (ss.52-68)
Socıal Anxıety And Peer Relatıons Among Adolescents: Testıng A Psychobıologıcal Model (pp.52-68)
Arş. Gör. Zafer KUŞ,Yrd.Doç.Dr. Tekin ÇELİKKAYA
Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri (ss.69-91)
Social Sciences Teachers’ Expectations For An Effective Social Sciences Teaching (pp.69-91)
Yrd.Doç.Dr. Murat TAŞDAN,Yrd.Doç.Dr. Mustafa ERDEM
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşamı Kalitesi İle Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişki Düzeyi (ss.92-113)
Quality Of Work Life And Its Relation To Organizational Value According To Teachers Persection In Elementary Schools