AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT VIII/SAYI I/Aralık 2011


Kapak
Araş.Gör.Dr. Hanife Can ŞEN,Yrd.Doç.Dr. Ali ERYILMAZ
Bir Başari Testi Geliştirme Çalişmasi: Basit Elektrik Devreleri Başari Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştirması,
AN ACHIEVEMENT TEST DEVELOPMENT STUDY: RELIABILITY AND VALIDITY INVESTIGATION OF SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS ACHIEVEMENT TEST
Doç. Dr. Selahattin GÖNEN,Yrd.Doç.Dr. Serhat KOCAKAYA, Ferit KOCAKAYA
Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması
A STUDY ON DEVELOPING AN ACHIEVEMENT TEST WHICH HAS RELIABILITY AND VALIDITY ON DYNAMICS SUBJECT
Yrd.Doç.Dr. Adnan ALTUN
Tavsiye Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Vizyonu
THE EUROPEAN COMMUNITY’S THE VISION OF MEDIA LITERACY EDUCATION WITHIN THE FRAME OF THE RECOMMENDATIONS
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM,Okt. Fatma ÖZÜDOĞRU, Funda ÇIRAY
Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Ve Türk Eğitim Sistemi’ne Etkileri
THE EUROPEAN UNION EDUCATION POLICIES AND THEIR EFFECTS UPON TURKISH EDUCATION SYSTEM
Arş. Gör. Murat KEÇE,Arş. Gör. Zihni MEREY
İlköğretim Sosyal Bilgiler Kazanımlarının Sosyal Bilimler Disiplinlerine Ve Disiplinlerarası Anlayışa Uygunluğunun Belirlenmesi,
DETERMINATION OF SUITABILITY OF OBJECTIVES OF ELEMENTARY SOCIAL STUDIES TO SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND TO INTERDISCIPLINARY MENTALITY
Şule FIRAT DURDUKOCA,Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ
İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği) ,
THE EVALUATION OF THE OPTIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES LESSON 5TH CURRICULUM IN PRIMARY EDUCATION ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS (THE CASE OF MALATYA)
Arş. Gör. Tuncay CANBULAT,Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman İLĞAN
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki,
THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF THE PRIMARY CLASS TEACHERS` IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT FIELD AND ACADEMIC SUCCESS OF THEIR STUDENTS
Yrd.Doç.Dr. Yalçın ÖZDEMİR ,Yrd.Doç.Dr. Nermin KORUKLU
Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
INVESTIGATING RELATINSHIP BETWEEN VALUES AND HAPPINESS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Mevsim ZENGİN*
İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri
THE VIEWS OF TEACHERS ABOUT ORGANIZATIONAL TRUST IN PREMIER SCHOOLS