tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XII/SAYI I/2015


Kapak
Yrd.Doç.Dr. Sezai KOÇYİĞİT,Arş. Gör. Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi
Analysis Of The Preschool Children’s Perceptions About Play
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ARTUN,Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.
Evaluation Of Secondary Students' Attitudes Towards Environment Education
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ,Yrd.Doç.Dr. Veysel OKÇU
İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki.
Relation Between Perceptions Of Primary School Teachers Related To Effective Team Work And Their Organizational Commitments
Doç. Dr. Kadir KARATEKİN,Doç. Dr. Zihni MEREY,Yrd.Doç.Dr. Murat KEÇE
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları.
Analysis Of The Attitudes Of The Social Studies Pre-Service Teachers Towards Teaching Profession
Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIRCI,Prof. Dr. Salih ÇEPNİ,Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI
Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri.
Science Teachers’ Opinions About Common Knowledge Construction Model
Yrd.Doç.Dr. Metin ELKATMIŞ,Doç. Dr. Veli TOPTAŞ
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarının İncelenmesi
Exploration Of Prospective Classroom Teachers’ Democratic Attitudes
Yrd.Doç.Dr. Nurettin BELTEKİN,Yrd.Doç.Dr. Somayyeh RADMARD
Okul Çağındaki Çocukların İşçileşmesini Etkileyen Faktörler
Factors That Affecting Join Labor Force Of Children In School Age
Öğretmen Cihan SELİMOĞLU,Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,Öğretmen Salih GÜLEN
Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yıllarında Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışların İncelenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi
Teacher Candidates Investigation And Determination Solutions Of The Undesired Behaviors Faced In Their Student Years
Doç.Dr. Olcay SİNAN
Öğrencilerin Biyoteknoloji İle İlgili Bilgi ve Tutumların Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of the Students’ Knowledge and Attitudes Regarding Biotechnology According To Different Variables
Yrd.Doç.Dr. Zeynel TURAN
Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.
The Development of Folk Dance Lesson Attitude Scale for Prospective Physical Education Teachers
Yrd.Doç.Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
Matematiksel Modelleme Kullanılan Fizik Derslerinin Öğretmen Adaylarının İlgi, Günlük Hayat ve Diğer Derslerle İlişkilendirmelerine Etkisi
The Effect of Physics Courses Mathematical Modelling Used on Prospective Teachers’ Interests and How They Associate Physics with Real Life and Other Courses