tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XI/SAYI I/2014


Kapak
Okutman Dr. Ersin ARSLAN
Egzersiz Programının 8-11 Yaş Grubu Sağlıklı Çocukların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi.
The Effects of The Exercise Program On Visual and Audial Reaction Time of The Healty Children In The Group of 8-11 Ages
Yrd.Doç.Dr. Aydan AYDIN, Onur İnan SÖNMEZ
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi.
THE EFFECT OF REARING ATTITUDES OF MOTHERS HAVING INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN TO THE SOCIAL SKILLS OF THEIR CHILDREN
Yrd.Doç.Dr. Necdet TAŞKIN,Prof. Dr. Belma TUĞRUL
Okul Öncesindeki Çocukların Dil İle Matematik Becerileri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.
EXAMINING THE RELATION BETWEEN LANGUAGE AND MATH SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Mevlüt GÜNDÜZ
İlkokul Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki Düşünceleri.
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ THOUGHTS ABOUT EFFICIENT TEACHER
Yrd.Doç.Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Mehmet ARSLAN
lköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimcilik Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri.
ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE DETERMINATION OF MIMETIC ISOMORPHISM LEVELS ON STRATEGIC PLANS OF PRIMARY SCHOOLS
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK
Osmanlı Döneminde Kısa Süreli Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları (Darulameliyat Ve Taşrada Öğretmen Yetiştirme).
SHORT TERM TEACHER TRAINING PRACTICES IN THE OTTOMAN ERA (TEACHER TRAINING IN DARULAMELIYAT AND IN THE COUNTRYSIDE)
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ŞAHİN,Yrd.Doç.Dr. Hava İPEK AKBULUT,Doç. Dr. Salih ÇEPNİ
İkili Yerleşik Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Ve Kavramsal Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi.
EXAMINING THE EFFECT OF MATERIAL DEVELOPED ACCORDING TO DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON STUDENTS’ COGNITIVE LEARNING LEVELS AND CONCEPTUAL CHANGE
Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI,Arş. Gör. Hasan BAKIRCI,Doktora Öğrencisi Mehmet Hulki BAŞAK
Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler Ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi.
THE EVALUATION OF PROBLEMS EMERGING DURING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF FATIH PROJECT BY ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS
Doktora Öğrencisi Salih GÜLEN,Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ nasip@hotmail.com
“Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi
THE EFFECTS OF VISUAL MATERIAL ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN "THE SOLAR SYSTEM AND BEYOND: MYSTERY OF SPACE" UNIT