tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT X/SAYI I/2013


Kapak
Yrd.Doç.Dr. Özlem AKIN
Müzik öğretmeni adaylarının Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları (Pamukkale Üniversitesi Örneği).
LEARNING STRATEGY USE OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS (EXAMPLE OF PAMUKKALE UNIVERSITY)
Uzm. Arife KART,Yrd.Doç.Dr. Deniz GÜLLEROĞLU
Demografik Ve Duyuşsal Değişkenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Dersi Başarısını Yordama Gücü
THE PREDICTIVE POWER OF DEMOGRAPHIC AND AFFECTIVE VARIABLES FOR MEASUREMENT AND EVALUATION COURSE PERFORMANCE
Doç. Dr. Murat KAYRİ,Öğretmen Duygu SÜNBÜL CEBERUT
Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri
VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT PORTFOLIO USAGE
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ADIGÜZE, Halil KARADAŞ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık Ve Okul Başarıları Arasındaki İlişki
THE LEVEL OF EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCHOOL ON THEIR ABSENTEEISM AND SCHOOL SUCCESS
Yrd.Doç.Dr. Didem İnel EKİCİ,Doç. Dr. Ali Günay BALIM
Ortaokul Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması.
PROBLEM SOLVING SKILLS PERCEPTION SCALE FOR SECONDARY STUDENTS: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Öğr. Gör. Okan SARIGÖZ
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre İle İlgili Davranış Ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi,
EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL BEHAVIOURS AND THOUGHTS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS
Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU,Yrd.Doç.Dr. Fuat TANHAN
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
STUDY OF ORGANISATIONAL FACTORS SCALE’S VALIDITY AND RELIABILITY AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS
Yrd.Doç.Dr. Serkan TİMUR, Şirin YILMAZ,Yrd.Doç.Dr. Betül TİMUR
Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
EXAMINING THE ENVIRONMENTAL BEHAVIORS OF PRE-SERVICE TEACHERS
Doç. Dr. İdris ŞAHİN
Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri
JOB SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS
Yrd.Doç.Dr. Metin ELKATMIŞ,Yrd.Doç.Dr. Veli TOPTAŞ
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri
WRITTEN EXPRESSION LEVELS OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS
Yrd.Doç.Dr. Fuat TANHAN
Ölüm Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygisi Ve Psikolojik Iyi Olmaya Etkisi
THE EFFECTS OF DEATH EDUCATION ON DEATH ANXIETIES AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEINGS
Dr. Özay SOSLU
Türkiye’ de Fizik Eğitimi Araştırmalarında Genel Eğilimler
GENERAL TRENDS IN PHYSICS EDUCATION RESEARCHES IN TURKEY
Dr. Mehmet Emin USTA,Doç. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ,Öğr. Gör. Mehmet Şirin DEMİR
Yurtdışına Gitmiş Eğitimcilerin Küreselleşmeye İlişkin Görüşleri
GLOBALIZATION-RELATED VIEWS OF EDUCATORS WHO HAVE BEEN ABROAD
Yrd.Doç.Dr. Ercan TOMAKİN,Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi: Türkiye Örneği
META-ANALYSIS OF COMPUTER ASSISTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING STUDIES: A SAMPLE OF TURKEY
Yrd.Doç.Dr. Kemal EROL
1980 Sonrası Türk Öykücülüğünde Cemil Kavukçu Ve Temmuz Suçlu Adlı Öykü Kitabının Tutunamayan Karakterlerinde Kimlik Bunalımı
CEMİL KAVUKÇU IN TURKISH STORYTELLING AFTER 1980 AND IDENTITY CRISIS OF THE DISCONNECTED CHARACTERS IN HIS STORY COLLECTION TEMMUZ SUÇLU
Tuncer DOĞAN
Osmanlı Cami Mimarisi’nde Aydınlatma Düzenleri Açısından Gelişim (XIV. – XVII Yüzyıl)
DEVELOPMENT OF ILLUMINATION IN THE OTTOMAN MOSQUE ARCHITECTURE (14TH AND 17TH CENTURIES)
Halil KAMIŞLI,Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN,Yrd.Doç.Dr. Cenk AKAY
Hastane Okullarının Mevcut Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE PRESENT SITUATION OF THE HOSPITAL SCHOOLS
İlhan POLAT ,Yrd.Doç.Dr. Eylem KILIÇ
Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim ve Çokkültürlü Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri
MULTICULTURAL EDUCATION IN TURKEY AND TEACHERS’ COMPETENCIES IN MULTICULTURAL EDUCATION
Arş. Gör. İshak KOZİKOĞLU
Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri.
THE OPINIONS OF INSTRUCTORS CONCERNING COMPUTER USAGE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION