tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT IV/SAYI I/Haziran 2007


Kapak
Dr. Serdal SEVEN, Cenk YOLDAŞ
Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi
Examination of social skill levels of primary school teacher candidates
Yrd.Doç.Dr. Kemal EROL
Talip Apaydın’ın çocuk romanlarında gezi-gözlem, araştırma ve dinleme yoluyla öğrenme
Talip Apaydın araştırmas children's novels through excursion, observation and learning
Öğrt.Gör.Dr. Davut OKÇU
Eğitim hakkı ve tarihsel gelişimi
The right to education and its historical development
Yrd.Doç.Dr. Ebubekir SOFUOĞLU,Dr. Cem TOPSAKAL
Osmanlı Devleti’nin Kosova eğitim sistemi’ne yönelik yönetimsel düzenlemeleri
Administrative arrangements of the Ottoman Empire for the Kosovo education system
Dr. Ali GURBETOĞLU
II. Meşrutiyet dönemi çocuk dergilerinde ahlak eğitimi ve ahlaki değerler (1908–1918)
II. Moral education and moral values ​​in juvenile magazines (1908 dönem1918)
Arş. Gör. Ahmet TEKBIYIK,Yrd. Doç. Dr. Cemalettin İPEK
Sınıf öğretmeni adaylarının Fen Bilimlerine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri
Classroom teachers' attitudes towards science and logical thinking skills

YYÜEFD/CİLT IV/SAYI II/Aralık 2007


Arş.Gör. Berfu K. TUNÇER,Yrd.Doç.Dr. Bülent GÜVEN
Öğrenme Stratejileri Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Hatırda Tutma Düzeyleri ve Derse İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi
The Effects of Use of Learning Strategies on Students' Academic Achievements, Recalling Levels and Attitudes Towards the Course
Uzm. Ahmet Kılınç
Bir Öğretim Stratejisi Olarak Kavram Haritalarının Kullanımı
Use of Concept Maps as a Teaching Strategy
M. Onur CESUR,Doç. Dr. Seval FER
Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nedir?
What is the Validity and Reliability Study of the Language Learning Strategies Inventory?
Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Ahmet SELÇUK,Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Öğretmen Adaylarının “Okul Deneyimi II” Dersine İlişkin Görüşleri -Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Teachers' Views on the -Y School Experience II ”Course - Case of Yüzüncü Yıl University